arzeshyabi-amoozeshi

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “ارزشیابی آموزشی”

ارزشیابی آموزشی

اسلاید 1: نام کتاب :ارزشیابی آموزشینام استاد :آقای بهنام موفقی نام درس ارائه: ارزشیابی و اندازه گیری نام ارئه دهنده : زهره پهلوانیاندانشگاه :پیام نور سال تحصیلی :نیمسال اول 98-99

اسلاید 2: ارزشیابی و اندازه گیری کاربرد اندازه گیری برای فهم بیشتر اشیا و پدیده پیرامون خود و کسب اطلاع و اگاهی بیشتر از موضوع و بااستفاده از اطلاعات جمع آوری شده تصمیم یا تصمیم های مناسب اتخاذ گردد . مثال کسب اطلاع و اگاهی از وضعیت بیمارتوسط پزشک برای تجویز درمان بهتر.

اسلاید 3: انواع اندازه گیریاندازه گیری نتیجه مداراندازه گیری تصمیم مدار

اسلاید 4: اندازه گیری نتیجه مدار

اسلاید 5: جمع آوری اطلاعات در مورد یک پدیده به منظور شناخت آن پدیده صورت می گیرد میل و علاقه برای شنا خت پدیده،محرک یاانگیزه لازم برای اندازه گیری را فراهم می آورد . این نوع اندازه گیری در حوضه تحقیق بنیادی یا محض انجام می گیرد.

اسلاید 6: اندازه گیری تصمیم مدار

اسلاید 7: همیشه متوجه انجام عملی است . اطلاعات جمع آوری می شوند تا از میان راه های مختلف برای انجام یک عمل مناسب ترین و منطقی ترین راه انتخاب گردد.

اسلاید 8: معیار ها و تصمیمات خاص برای ارزشیابی گوناگونارزشیابی دانش آموز ارزشیابی برنامه درسیارزشیابی مدرسهارزشیابی پرسنل برنامه

اسلاید 9: اصول انتخاب یا تهیه ابزاراندازه گیری:

اسلاید 10: کلیه اطلاعات جمع آوری شده دریک فعالیت ارزشیابی بایدخدمت تصمیم گیری بوده و متناسب با نیاز های تصمیم گیری باشندابزاراندزه گیری نه فقط بایدروا باشد بلکه باید آنچه راکه اندازه می گیرددقیق وباحداقل خطا اندازه گیری باشدعواملی که درارزشیابی موردتوجه قرارمی گیرندمععولا پیچیده هستند و نمی توان آن هارابایک ابزارخاصی اندازه گیری کرد ارزشیابی به انطباق اهداف تعیین شده و بازده های پیش بینی شده و مورد انتظار محدود نمی گردد

اسلاید 11: آزمون

اسلاید 12: آزمون یک مجموعه سوال های مشخص است که به فرد داده می شودوازاوانتظار می رودکه برای هریک از آن ها پاسخ های کتبی یا شفاهی فراهم آورد.کرانباخ :(آزمون را یک شیوه هدف داربرای مشاهده و توصیف رفتار با کمک مقیاس کمی یا مقوله ای می داند).صورت های مختلف آزمون :آزمون نوشتاری، شفاهی وعملی،آزمون های گروهی وفردی یا آزمون استاندارد شده و معلم ساختهکرانباخ آن را به دو نوع مقوله عملکرد پیشینه و عملکرد نوعی تقسیم می کند

اسلاید 13: ئآزمون عملکرد:دراین آزمون ازفردانتظارمی رودحداقل سعی خودرابرای انجام فعالیت خواسته شده به عمل آورد. آزمون های عملکرد بیشینه رامی توان به3دسته تقسیم کرد: آزمون های پیشرفت تحصیلی آزمون استعدادآزمون هوشدر عملکرد نوعی از فرد انتظار می رود که رفتار همیشگی وواقعی خود را در یک موقیت خاص انجام دهد. به بیان دیگر فرد در حالتهای روز مره و عادی انجام دهد

اسلاید 14: تفاوت آزمون های پیشرفت تحصیلی با هوش و استعداد:آزمون های پیشرفت تحصیلی آنچه را که می خواهند اندازه بگیرند ،به صورت مستقیم اندازه می گیرندولی هوش یااستعدادبه صورت مستقیم قابل اندازه گیری نیستند . این توانایی ها معمولا ازطریق یک عمل یا فعالیت استنباط می شوند

اسلاید 15: عوامل تاثیرگذاردرآزمونهای توانایی :تمام آزمونهای توانایی شاخص های پیشرفت هستند و نمره هریک ازآزمونهای توانایی همیشه حاصل3 عامل تاثیر های محیطی، توانایی ذاتی و سطح انگیزش درزمان اجرای آزمون است

اسلاید 16: فنون به کارگرفته شده در راهبرد های ارزشیابی

اسلاید 17: آزمون های پاسخ گزین: در این نوع آزمون متن سوال همراه با چند پاسخ پاسخی پیشنهادی در اختیار پاسخ دهنده قرار می گیرد و خواسته می شود پاسخ صحیح را انتخاب کند.انواع این نوع آزمون ها صحیح و غلط ،جور کردنی و چند گزینه ای است.آزمون های پاسخ نگار: در این آزمون پاسخ دهنده خود پاسخ سوال را فراهم می آورد.بر حسب طول پاسخ مورد انتظار، این آزمون هارا به کوتاه پاسخ (کامل کردنی )پاسخ محدود و پاسخ باز تقسیم می کنند.

اسلاید 18: مفهوم گروه هنجار:درآزمون هنجاری تفسیرنمره یک تفسیرنسبی است نمره هرفردبا نمره سایر افرادگروه مقایسه وبراساس این مقایسه نمره فرد موردقضاوت قرار می گیرد .در این مقایسه معلوم می شودکه یک فرد در مقایسه با سایر افراد چه کرده است.معیار مقایسه معمولا معدل یا متوسط عملکرد یک گروه مشخص و تعریف شده است که باشرایطی کاملأ مشابه فرد مورد نظر در آزمون خاص شرکت نموده اند .به این گروه ،گروه هنجار یا نرم گفته می شود

اسلاید 19: ویژگی های آزمون هنجاری

اسلاید 20:

اسلاید 21: این نوع آزمون کلی وجامع هستندویک حوزه وسیع ازمحتوایامهارت های موردنظرراتحت پوشش قرارمی دهند.از یک سطح دشوار ی نسبتا متوسط برخوردار هستند.و سوال مناسب به سوالی گفته می شودکه 50درصدازپاسخ دهندگان به آن پاسخ صحیح دهند.با توجه به سطح دشواری سوال های پراکندگی نمره های حاصل ازآزمون های هنجاری نسبتا زیاد است.استفاده ازنتایج آزمون های هنجاری درطبقه بندی یا گزینش افراد،هرچه میزان پراکندگی بین نمرات بدست آمده ازآزمون بیشترباشد،تصمیم گیری در این موارد دقیق تر و راحت تر انجام می پذیرد.با وجود این نتایج حاصل از آزمون های هنجاری وضعیت واقعی عملکرد فرد یا به عبارت دیگر ((فرد چه می داند))را مشخص نمی کند.مثال(نمره فردی 18ومتوسط عملکرد درکلاس 17باشد . این دو اندازه وضعیت واقعی فردو کلاس را در رابطه با مطالب آموزش داده شده مشخص نمی سازد.))

اسلاید 22: مراحل تهیه یک آزمون استاندارد تهیه محتوی یا سوال های آزمونا جرای آزمون تصحیح و نمره گذاری انتخاب افراد شرکت کننده به صورتی که معرف یا نماینده جامعه مورد نظر باشند تسهیل در تفسیر نمره های کسب شده

اسلاید 23: چگونگی تعیین گروه نمونه

اسلاید 24: گروه نمونه رامی توان باروش های نمونه گیری تصادفی ساده،نمونه گیری تصادفی سهمیه ای ویانمونه گیری خوشه ای انتخاب نمود.گروه نمونه باید با توجه به مناطق جغرافیایی (محروم،نیمه محروم،غیرمحروم)،محل سکونت(شهر وروستا)وعوامل اقتصادی (سطح سواد وشغل پدرومادر)انتخاب می شود .مثال:اگر40%افرادجامعه هدف،روستایی هستند،40%افرادگروه نمونه نیزبایدازمیان روستایان انتخاب شوند.اگرچه حجم گروه نمونه یک عامل مهم به شمارمی آید.ولی معرف بودن گروه نمونه ازحجم نمونه بیشتراهمیت دارد.

اسلاید 25: تبدیل نمره های خام به نمره های هنجاری

اسلاید 26: ابتداتوزیع فراوانی نمره های خام ازطریق طبقه بندی نمره های کسب شده تشکیل می گردد.فراوانی تراکمی پایین ترازحدمیانی هرطبقه مشخص می شود .فراوانی تراکمی پایین ترازحدمیانی هرطبقه برابراست بافراوانی تراکمی طبقات پایین ترازآن طبقه به اضافه ی نصف فروانی طبقه مورد نظر.رتبه درصدی فراوانی تراکمی محاسبه شده برای هر یک از طبقات ،از طریق تقسیم فراوانی تراکمی آن طبقه برتعداد کل افرادمورد مطالعه ضربدر100محاسبه می شود.

اسلاید 27: Zمراحل تبدیل نمره خام به نمره های

اسلاید 28: برای تفسیر یکسان از نمره های کسب شده،این نمره هابه نمره های معیار با مقیاس های اندازه گیری فاصله ای تبدیل می شوندتبدیل نمره های خام به نمره های معیاریک تبدیل خطی است که بدون تغیردرشکل پراکندگی توزیع نمره ها،میانگین انحراف معیارتوزیع تغییرپیدامی کند.اولین مرحله درتبدیل نمره خام به نمره های معیار،تبدیل نمره خام به نمره های Z است.Z=x-x/s

اسلاید 29: اهداف تحلیل سوال:شناخت وضعیت عملکرد افراد پاسخ دهنده در هر سوال به منظور پی بردن به مشکلات سوالات آزمون ومشکلات آموزشانتخاب سوالهای مناسب و تجدید نظر در سوالهای متوسط برای استفاده مجدد

اسلاید 30: قدرت تفکیک سوال در آزمونهای هنجاری:عبارت است از ضریب همبستگی بین نمره در آزمون وموفقیت و عدم موفقیت در سوالمفهوم پایایی آزمون:پایایی یک آزمون بیانگر ثبات در اندازه گیری چیزی است که آزمون اندازه میگیرد.ضریب همبستگی پایایی:ضریب پایایی برای نمره های یک گروه دانش آموز عبارت است از ضریب همبستگی بین نمره های این افراد در دوبارآزمایش.

اسلاید 31: عوامل تاثیرگذار برمیزان شاخص پایایی وروایی:عوامل مربوط به آزمونعوامل مربوط به اجرای آزمونعوامل مربوط به افراط

اسلاید 32: با تشکر از نگاه گرمتان

اسلاید 33: پایان

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان