سایر تحقیق و پژوهش

اپیدمیولوژی وبا(کلرا)

vaba

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “اپیدمیولوژی وبا(کلرا)”

اپیدمیولوژی وبا(کلرا)

اسلاید 1: واحد درس:اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایرانموضوع:کلرا (وبا)ارائه:بسم الله الرحمن الرحیم

اسلاید 2: مقدمه و معرفی بیماری:تعریف و اهمیت بهداشتیﻛﻠﺮا(وﺑﺎ)ﺑﻴﻤﺎريﺣﺎدی استﻛﻪدراﺛﺮاﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦوﻳﺒﺮﻳﻮﻛﻠﺮاﻫﺎيﮔﺮدآﻣﺪه (ﻛﻠﻮﻧﻴﺰه)دررودهﺑﺎرﻳﻚ،اﻳﺠﺎدﻣﻲﺷﻮدو در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺷﺪﻳﺪ، ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻳﻌﺎت و اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ روده ﮔﺮدﻳﺪه و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﺷﻮك ﻫﻴﭙﻮوﻟﻤﻴﻚ، اﺳﻴﺪوز ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و ﻣﺮگ ﺑﻴﻤﺎران، ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺴﺮي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ، ﻋﺪه ﻛﺜﻴﺮي از اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ رﺳﺎﻧﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻪ تنها در روﺳﺘﺎﻫﺎ و از طریق آب رودخانه ها و ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ و ﭼﺎه ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ازﻃﺮﻳﻖ آب ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺧﻮب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﻳﺎآﻟﻮدﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ وﺑﻴﻦ راﻫﻲ آب ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ، ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻲ آﻓﺮﻳﻨﺪ و ﻟﺬا اﻫﻤﻴت این بیماری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن به قوت خود باقی مانده است.

اسلاید 3: مقدمه و معرفی بیماری:عامل یا عوامل اتیولوژیکارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻠﺮا در اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ ﺟﻨﺲ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺗﻌﻠﻖ دارد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ازﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﻚ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ داراي ﺣﺮﻛﺎت ﻧﻴﺰه اي ﺷﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي، وﻳﺮﮔﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي و در دﻣﺎي 37 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده اي رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ متحرک وداراي ﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰواﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪهاﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل 206ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﻲ (Serogroup ) ﻳﻌﻨﻲ O1-O206 وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻠﺮا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﺳﺮوﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي O1 وO139 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ وﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اسلاید 4: مقدمه و معرفی بیماری:عامل یا عوامل اتیولوژیکاز وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻲ ﺗﻮان وﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس و وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻠﺮا را ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻫﺮ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺳﻬﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺳﺎزوﻛﺎرﺑﺮوزاﺳﻬﺎل درآنﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس،ﭘﺲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻛﻮﻟﻮن، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻠﺮا ﺑﺪون ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ روده ﺑﺎرﻳﻚ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺳﻬﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد. وﻳﺒﺮﻳﻮﻛﻠﺮا داراي ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه آﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﻠﺮا ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، داراي ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ اﺳﺖ و اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ، درﺣﻀﻮراﻣﻼح ﺻﻔﺮاوي، رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮرآﻣﻴﻨﻴﺪاز، ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻠﺮا و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه آ ﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ و اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻠﺮاﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه است.

اسلاید 5: پاتوژنز و پاتولوژی کلرا: وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻠﺮا ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻧﺴﻮج ﺑﺪن، ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﻳﺎ ﻏﺬاي آﻟﻮده، وارد ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻴﻂ اﺳﻴﺪي ﻣﻌﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ روده ﺑﺎرﻳﻚ رﺳﻴﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺤﺮك، ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺴﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، ﺑﻴﻤﺎري زا واﻗﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ ﺑﻪلایه ﻣﺨﺎﻃﻲ روده رﺳﻴﺪه و ﻛﻠﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪﻧﺪ روده، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻤﻠﻮ ازﺻﻔﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻛﻠﺮا ﻋﺎرض ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ازﻣﺎﻳﻌﺎت واﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺪن از ﻃﺮﻳﻖ روده ﻫﺎ اﺳﺖ.بنا براین اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع، در ﺣﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ آﺳﻴﺐ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﺨﺎط روده وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ ﻛﻠﺮا ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮﻋﻲ آﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زاي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻠﺮا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

اسلاید 6: پاتوژنز و پاتولوژی کلرا:ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺛﻨﻲ ﻋﺸرﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮاد اﺳﻬﺎﻟﻲ دارد و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﻟﻮن داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﻛﻮس ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻬﺎل ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﻠﺮا ﻛﻪ ﻧﻤﺎي آب ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ﻣﻲ دﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺎﺑﻠﺖ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻛﻠﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺰارش ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران دﭼﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺤﺎت اﺳﻴﺪي ﻣﻌﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻛﻠﺮا بوده و یا اینکه خود ویبریو کلرا بر تنظیمﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!.اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻮﻟﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻛﻠﺮا دارد و اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﻢ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﻢ در ﻋﻤﻞ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺿﻤﻨﺎﺳﺎﻳﺮ وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮم اوﮔﺎوا و اﻳﻨﺎﺑﺎ آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﻪ، ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻠﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.ﺑﻌﻀﻲ از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻠﺒﺴﻴﻼ، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، وآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺳﻬﺎل ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ آﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻛﻠﺮا اﺳﺖ.

اسلاید 7: ایمونولوژی کلرا:ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﻛﻠﺮا ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻤﻞ، ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎ وﻳﺒﺮﻳﻮﻛﻠﺮا ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري، ﻳﻜﺴﺎنﻧﻴﺴﺖ و ﺣﺘﻲ ﻋﺪه ﻛﺜﻴﺮي از آن ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از آﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎري، از ﺷﺪت زیادی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﻴﻤﺎران، ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. اﺑﺘﻼء ﻣﺠﺪد در ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻗﺒﻼﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﻦ اﻓﺮاد، در ً ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺶ از آن ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ، ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ . ﺿﻤﻨﺎ مدت ﺗﺪاوم اﻳﻤﻨﻲ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﺘﻲ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي در ﺳﺮم، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ، ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.

10,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید