کشاورزی و دامپروری صنایع غذایی

بازدارنده‌های طبیعی شیر

bazdarandehaye_tabie_shir

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “بازدارنده‌های طبیعی شیر”

بازدارنده‌های طبیعی شیر

اسلاید 1: بازدارنده های طبیعی شیر

اسلاید 2: آنتي بيوتيك هارشد و توليد اسيد توسط استاتر كالچرها ممكن است توسط ويروس هاي باكتريايي ، باكتريوفاژها يا مواد افزوده شده شامل آنتي بيوتيك ها ، باقي مانده مواد استريل كننده و باقيمانده دترجنتها يا اسيدهاي چرب آزاد توليد شده ناشي از رشد NIC ها و يا موادي كه بطور طبيعي در شير وجود داشته و از دسته پروتئين هاي آنتي ميكروبي است مهارشوند . اين ها شامل : 1- آنتي بيوتيك ها 2- نياسين 3- باقميانده مواد پاك كننده و استريل شده 4- اسيدهاي چرب آزاد 5- پروتئين هاي ضد ميكروب طبيعي خود شير مي باشند

اسلاید 3: آنتی بیوتیک ها نوعی مواد ضد میکروبـی هـستند کـه محصول متابولیسم ثانویه میکروارگانیسم ها مـی باشـند که در غلظت هاي پـایین قـادر بـه تخریـب بـاکتري هـا یـا ممانعت از رشد آنها از طریق تاثیر بر عناصر سـاختمانی یــا متــابولیکی مــورد نیــاز بــراي زنــدگی آنهــا هــستند. متابولیــتهــاي ثانویــه ترکیبــاتی هــستند کــه بــرخلاف متابولیت ها ي اولیـه بـرا ي رشـد و تولید مثـل ضـروري هستند و بـه دلا یـل متنـوع ی توسـط میکروارگانیـسم هـا تولید می شوند

اسلاید 4: اسـتفاده از آنتـی بیوتیـک هـا جهـت کنتـرل و درمـان بیماري هاي عفونی و همچنین به منظور تحریک رشـد در شـایع تـرین 1 دامداریها رایج اسـت . بیمـاري ورم پـستان مورد مصرف آنتی بیوتیک در گـاوداري بـه حـساب مـی آید. طبق بررسی هاي بـه عمـل آمـده معمـولاً 40 درصـد گاوهاي گله د ر طول سال به این عارضه مبتلا مـی شـوند . چنانچـه آنتـی بیوتیـک هـا در غلظـت هـاي کمتـر از حـد درمانی 1 الی10 میلـی گـرم در هـر کیلـو گرم خـوراك در دوره هاي طـولانی مـدت اسـتفاده شـوند سـبب افـزایش سرعت رشد حیوان می شوند . در این حالـت خـوراك دام با راندمان بیشتري در سیستم گوارش هضم و جذب مـی شود وزن حیوان نیز افزا یش می یابد که ممکن اسـت در اثر تغییرات فلور میکربی سیستم گوارشی باشـد

اسلاید 5: مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها جهـت درمـان و پیشگیري و عدم رعایت مدت زمان لازم جهـت دفـع دارو در دامداري ها، سبب راهیابی آنتی بیوتیک ها به شیر مـی شود که می توانند در انسان ایجاد حساسیت یا آلـرژي کنـد و در دراز مدت، سبب بروز باکتري هـاي پـاتوژن مقـاوم شـوند کـه امروزه به یک نگرانی مهم تبدیل شده اسـت

اسلاید 6: بنابراین کنترل کیفی و بهداشتی شیر از نظر باقیمانـده آنتی بیوتیک ها ضـروري بـه نظـر مـی رسـد . بـراي ایـن منظور آزمون هاي مختلفی تاکنون ارائه شده اند کـه هـر یک داراي معایب و محاسنی هستند. انتخاب رو ش آنـالیز به نوع آنتی بیوتیک ، محدودیت هاي زمانی مـورد انتظـار، حساسیت روش و هزینه آن بستگی دارد روشهاي اندازه گیـري آنتـی بیوتیـک هـا ممکـن است کمی و کیفی باشند و بـه طـور کلـی بـه سـه دسـته روشـهاي ایمونولـوژیکی، میکروبیولـوژیکی و تجزیـه اي تقسیم می شوند .

اسلاید 7:  شير نبايد حاوي باقميانده آنتي بيوتيكي باشد . توليد شير با مقررات بهداشتي فرآورده هاي شيري ( سال 1995 ) قانونمند شده است . اين مقررات شامل استانداردهايي براي شير خام است . قبل از 1995 اگر چنانچه در شير بمقدار 5051 واحد بين المللي ( iu ) در ميلي ليتر ( يا بيشتر ) آنتي بيوتيك در شير وجود مي داشت آن شير آلوده تلقي مي گرديد امروزه اين مقدار در استانداردها iu/ml 600 ذكر گرديده است . 

اسلاید 8: امروزه واحدهاي لبني جريمه هاي نقدي سختي را براي دامداراني كه شير توليدي شان حاوي اين آنتي بيوتيك ها باشد در نظر مي گيرند . با وجود مقررات و جرايم مالي گاهاً باقيمانده اين آنتي بيوتيك ها مشكلاتي را بوجود مي آورند . مثلاً باقيمانده آنتي بيوتيك ها در شير باعث كاهش روند توليد اسيد توسط استارترها در شير مي گردد . آنتي بيوتيك ها در طي درمان بيماري ورم پستان وارد شير مي گردد . ورم پستان بيماري التهاب غدد پستاني است . التهابي كه در نتيجه عفونت باكتريايي بوجود آمده باشد

اسلاید 9: مهمترين عوامل باكتريايي ايجاد كننده ورم پستان عبارت اند از 1. استرپتوکوکوس دیس آگا لاکتی 2. استرپتوکوکوس آگا لاکتی استافيلوكوكوسهاي كوآگولانس منفي و استافيلوكوكوس اورئوس

9,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید