علوم انسانی و علوم اجتماعی ادبیات و زبان

برگزیدگان بخش هنری جشنواره ملی

Bargozidegan_bakhsh_honari_jashnvare_melli-daneshgahiyan

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “برگزیدگان بخش هنری جشنواره ملی”

برگزیدگان بخش هنری جشنواره ملی

اسلاید 1: برگزیدگان بخش هنری«به تفکیک رشته»

اسلاید 2: رشته خوشنویسی ویژه دانشجویانوحید محمدی فرعباس رسولیکیهان کیانیرتبه دومرتبه اولرتبه سومدانشگاهعلمی کاربردی دانشگاهایلامدانشگاهعلمی کاربردی

اسلاید 3: رشته خوشنویسی ویژه کارکنان و اساتیدمحمدرضا کیاییهاشمیه چهرهمهرداد الماسیرتبه دومرتبه اولرتبه سومدانشگاه علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی

اسلاید 4: رشته منبتویژه دانشجویان، کارکنان و اساتیدحسین نرگسییسرا ده دلهسیدرضا رحمانیرتبه دومرتبه اولرتبه سومدانشگاهعلمی کاربردی دانشگاهفرهنگیان دانشگاه آزاد

اسلاید 5: رشته حجـم ویژه دانشجویان، کارکنان و اساتیدپریسا شیرخانیشایسته تقدیردانشگاهآزاد

اسلاید 6: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته نقاشی خطویژه دانشجویان، کارکنان و اساتیدیداله پاکسرشتپرستو حسین آبادیرتبه سومرتبه دومدانشگاهفرهنگیان دانشگاه علوم پزشکی

اسلاید 7: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته نقاشی ویژه دانشجویان،کارکنان و اساتیدلیلا رشنوادیتقدیر ویژهدانشگاهعلمی و کاربردی

اسلاید 8: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته عکاسیویژه دانشجویان،کارکنان و اساتیدمحمدصادق رضاییمهدی حسینی رادکیهان کیانیرتبه دومرتبه اولرتبه سومدانشگاهپیام نور دانشگاهعلمی کاربردی آموزشکدهسما

اسلاید 9: برگزیدگان بخش رسانه و فضای مجازی«به تفکیک رشته»دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمان

اسلاید 10: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته وبلاگ نویسی ویژه دانشجویانطیبه روشنیکوثر نصرالهیسیروس شیرواندرتبه دومرتبه اولرتبه سوم (مشترک)دانشکده علوم قرآنی دانشگاه ایلامدانشگاهایلام یوسف تبار رستمیرتبه سوم (مشترک)دانشگاهآزاد

اسلاید 11: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته وبلاگ نویسی ویژه کارکنان و اساتیدحسن یوسفی نژادهاشمیه چهرهشهید گمنامرتبه دومرتبه اولرتبه سومدانشگاه پیام نوردانشگاه علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی

اسلاید 12: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته کلیپ سازی (نماهنگ)ویژه کارکنان و اساتیدعلی حیدر صیدیوسفیرتبه اولدانشگاه علوم پزشکی

اسلاید 13: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته کلیپ سازی ویژه دانشجویانفاطمه احمدیرتبه اولدانشگاه علوم پزشکی

اسلاید 14: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته پاور پوینتویژه کارکنان و اساتیددکتر محمدحسن کریم فرتقدیر ویژهدانشگاه علوم پزشکی

اسلاید 15: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته پاور پوینتویژه کارکنان و اساتیدعاطفه صحراییرتبه اولدانشگاه فرهنگیان

اسلاید 16: برگزیدگان بخش ادبی«به تفکیک رشته»دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمان

اسلاید 17: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته شعرویژه دانشجویان، کارکنان و اساتیدسعید اسدیرتبه اولدانشگاه پیام نور

اسلاید 18: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته داستان ادبیویژه دانشجویان، کارکنان و اساتیدمعصومه صیدیوسفیرتبه اولدانشگاه پیام نور

اسلاید 19: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته قطعه ادبیویژه دانشجویان، کارکنان و اساتیدکوثر رحیمیشایسته تقدیردانشگاهآزاد

اسلاید 20: برگزیدگان بخش شفاهی«به تفکیک رشته»دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمان

اسلاید 21: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته ترتیلویژه کارکنان و اساتیدزهرا مرادی پورسکینه علی یاریهاشمیه چهرهرتبه دومرتبه اولرتبه سومدانشکده علوم قرآنیدانشگاه علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی

اسلاید 22: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته ترتیلویژه کارکنان و اساتیدمهرداد الماسیسیدادریس ناصریشایسته تقدیررتبه اولدانشگاهعلوم پزشکیدانشکده علوم قرآنی

اسلاید 23: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته ترتیلویژه دانشجویانخیریه ناصریزهرا خانیزهرا محبیرتبه دومرتبه اولرتبه سومدانشکده ایلامدانشگاه پیام نوردانشگاه پیام نور

اسلاید 24: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته ترتیلویژه دانشجویانمحمدجواد عسکریعلی حساویرتبه سومرتبه اولدانشگاهایلامدانشگاهایلام

اسلاید 25: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته قرائتویژه دانشجویانمرضیه پورتیمورزهرا کریمی نیارتبه دومرتبه اولدانشگاه پیام نوردانشگاه پیام نور

اسلاید 26: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته قرائتویژه کارکنان و اساتیدمعصومه جواهریرتبه سومدانشگاهعلوم پزشکی

اسلاید 27: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته قرائتویژه کارکنان و اساتیداکبر حق نظریمحسن ربی زادهرتبه دومرتبه اولآموزشکدهسمادانشگاه ایلامبهزاد بهره منددانشگاه علوم پزشکیرتبه سوم

اسلاید 28: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته حفظ (یک جزء)ویژه دانشجویانطیبه شیخیمعصومه حدادی فرحناز بابائیانرتبه دومرتبه اولرتبه سومدانشگاه پیام نوردانشگاه باختردانشگاه پیام نور

اسلاید 29: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته حفظ (یک جزء)ویژه کارکنان و اساتیدزهرا نظریانرتبه دومدانشگاهآزاد

اسلاید 30: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته حفظ (سوره های منتخب)ویژه دانشجویان،کارکنان و اساتیدفاطمه احمدیرتبه سومدانشگاهعلوم پزشکی

اسلاید 31: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته حفظ (کل قرآن کریم)ویژه دانشجویان،کارکنان و اساتیدمریم شفیعیرتبه اولدانشگاهپیام نورسارا مرادیرتبه سوم

اسلاید 32: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته حفظ (5 جزء)ویژه دانشجویان،کارکنان و اساتیدزهرا رستمیرتبه اولدانشگاهایلامپریسا رستمیرتبه دومدانشگاهعلوم پزشکی

اسلاید 33: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته حفظ (10 جزء)ویژه دانشجویان،کارکنان و اساتیدزینب کرمیشایسته تقدیردانشگاهعلوم پزشکیعلی عباسیرتبه اول

اسلاید 34: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته حفظ (20 جزء)ویژه دانشجویان،کارکنان و اساتیدناهید شیرزادیرتبه اولدانشگاهپیام نور

اسلاید 35: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته حفظ (5 جزء)ویژه دانشجویانیاسین رجبیرتبه اولدانشگاهپیام نورمحمد تافتهرتبه دومدانشگاهعلوم پزشکی

اسلاید 36: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته حفظ (5جزء)ویژه کارکنان و اساتیدفریدون رضاییرتبه اولدانشکدهعلوم قرآنی

اسلاید 37: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانرشته مقاله ویژه دانشجویان، کارکنان و اساتیدبهزاد بسطامیخالد نبی نیاسیدرحمت الله موسوی مقدمرتبه دوم (مشترک)رتبه دوم (مشترک)رتبه سومدانشگاه علوم پزشکیمحمد ایدیشایسته تقدیردانشگاه علوم پزشکیدانشگاه آزاد اسلامیجعفر یاسمیپرستو حسین آبادیشایسته تقدیرشایسته تقدیردانشگاه آزاد اسلامیدانشگاه علوم پزشکی

اسلاید 38: دبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمانبخش نکات قرآنی ویژه اساتیدزهره محمدیزهرا فتحیزهره رئوفیشایسته تقدیرشایسته تقدیرشایسته تقدیردانشگاه آزاد اسلامیدانشگاه آزاد اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی

اسلاید 39: بخش نکات قرآنی ویژه کارکنانامید سبزهشهناز آبیارمحمد سبزیشایسته تقدیرشایسته تقدیرشایسته تقدیردانشگاه علوم پزشکیدانشکده علوم قرآنیپردیس امام صادق (ع)سهیلا احمدیشایسته تقدیردانشگاه آزاد اسلامی

اسلاید 40: بخش نکات قرآنی ویژه دانشجویانفاطمه صیدمرادیفائزه اکبریفاطمه ولی زادهشایسته تقدیرشایسته تقدیرشایسته تقدیردانشگاه ایلامدانشگاه ایلامدانشگاه ایلامفاطمه بندریشایسته تقدیردانشگاه پیام نورمسعود سپهری رادفهیمه هدایتیفاطمه وجودی یکتاشایسته تقدیرشایسته تقدیرشایسته تقدیردانشگاه علمی کاربردیدانشگاه علوم پزشکی دانشکده علوم قرآنیدبیرخانه جشنواره قرآنی دانشگاهیان استانراه آسمان

5,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید