پزشکی و سلامت بیماری‌ها

بیماری لومپی اسکین

lumpy_skin_ya_abele_gavi

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “بیماری لومپی اسکین”

بیماری لومپی اسکین

اسلاید 1: بیماری لومپی اسکین lumpy skin disease

اسلاید 2: مقدمهلومپی اسکین یک بیماری پاکس ویروس باابتلای بالادرگاوها است(می توان آن را آبله گاو نامید)ندول،خیزیاادم پوست تظاهر می کند.درصدمرگ ومیردراین بیماری پائین است وبه علت کاهش تولید شیر،سقط،ناباوری،کاهش کیفیت پشم وآسیب پوستی منجربه ضرروزیان می شود.بیماری دربخشهایی ازآفریقا آندمیک است.می تواند به بخش های دیگرجهان نیز سرایت کندگزارش هایی ازرخداد بیماری درکشورهای فلسطین اشغالی ،لبنان،اردن وعراق وجوددارد.

اسلاید 3: اتیولوژیلومپی اسکین دراثرویروسی ازخانواده پاکس ویریده وجنس کاپری ویروس سروتیپ لمپی اسکین ایجاد می شود.

اسلاید 4: گونه های درمعرض خطربیماریلومپی اسکین عمدتا“بیماری گاوها محسوب می شودمواردی کمی هم ازابتلای بوفالوی آبهای آسیایی گزارش شده است.به نظرنمی رسدکه حیوانات وحش نقش مهمی درپخش ویاماندگاری ویروس لومپی اسکین داشته باشد.

اسلاید 5: توزیع جغرافیاییاین بیماری عمدتا“محدودبه آفریقامی باشدتاسال 1980این بیماری فقط درجنوب کویرکشورصحراوماداگاسکاریافت می شدولی درسال1988 به مصر گسترش پیداکرد.درسال 1988 همه گیری این بیماری درفلسطین اشغالی رخ داد.

اسلاید 6: انتقال بیماریبه نظر می رسدکه عمدتا“ویروس این بیماری توسط نیش حشرات منتقل می شوددربرخی ازهمه گیری های این بیماری ویروس ازپشه های آئدس وکولکس جداسازی شد.تماس مستقیم نقش بسیارکمی درانتقال بیماری دارد.این ویروس ازجراحات جلدی ،بزاق ،ترشحات تنفسی،شیرومایع منی جدا شده ولی انتقال آن ازطریق گوشت گزارش نشده است.درشرائط آزمایشگاهی حیوانات می توانندازطریق تلقیح موادندولهای جلدی یاخون ،بلع غذایاآب آلوده به ویروس آلوده شوند.این ویروس درپوسته های خشک شده به مدت 35 روز زنده می ماند وبه مدت طولانی درمحیط عفونت زا باقی می ماند .

اسلاید 7: دوره کموندوره کمون 2تا5 هفته می باشد.درحیواناتی که تحت شرائط آزمایشگاهی آلوده شده اند.تب درروزهای 6تا9 وجراحات درمحل زخم درروزهای 4تا20 رخ می دهد.

اسلاید 8: نشانه های بالینینشانه های بالینی ازنامشخص تاشدید متغیر هستند.حساسیت میزبان،دز وراه تلقیح ویروس برروی شدت بیماری اثر گذارهستند.اغلب گونه های جوان به فرم شدیدتری نسبت به گاوهای بالغ دچارمی شوند.تب نخستین نشانه است.بدنبال تب،دوروزبعد توسعه ندول ها برروی پوست وغشاهای مخاطی رخ می دهد.این ندولها بین 2تا7 سانتیمترمتغیرهستند وکاملا“درضخامت پوست فرو می روند ندولها معمولا“روی سر،گردن،پستان،اندام تناسلی،پرینه وپاهاتشکیل می شود.عفونت های باکتریایی ثانویه معمولا“درمحل کانون های نکروزه رخ می دهد.برخی ازندولها،به ویژه آنهایی که روی غشاهای مخاطی وپستان هستند به سرعت اولسراتیو می شوند.غددلنفی سطحی بزرگ وادماتوز می شوند.ندولها همچنین ممکن است درلوله گوارش ،نای وریه هاهم رخ دهند ومنجربه پنومونی اولیه وثانویه شود.

اسلاید 9: ادامه نشانه بالینیاشتها وتولید شیردرگاوها کاهش می یابدوحیوان لاغر می شود.رینیت،کونژکتیویت وکراتیت نیز مشاهده می شوند.ترشحات چشم وبینی درابتدا سروزی هستند ولی بعدا“غلیظ می شوند.التهاب ونکروزتاندونها با ادم شدید سینه وپاها ممکن است منجر به لنگش یا فلجی حیوان شود.عفونت های باکتریایی ثانویه ممکن است باعث آسیب دائم به تاندون ها،مفاصل،پستان ها وغددتولید کننده شیر شوند.سقط وهمچنین عقیم شدن موقت یادائم درگاوهای ماده ونر مشاهده می شود.تعدادکمی ازحیوانات تلف می شوند،ولی اغلب آنها به آرامی بهبود می یابند.دوران بهبودی چندین ماه به طول می انجامد وبرخی زخم هابرای بهبود یک تادوسال زمان می برد.

اسلاید 10: ابتلا ومرگ ومیرلممپی اسکین به صورت انفرادی یا اپیدمی بروز می کندبیشترین وقوع بیماری درآب وهوای گرم ومرطوب است.میزان شیوع بیماری بسته به حساسیت میزبان وحضورحشرات حامل متفاوت است واز 3تا85 درصد گزارش شده است.گوساله ها وگاوهای شیرده بیشترین حساسیت رابه بیماری دارند.نشانه های بیماری درگاوهای مختلف متفاوت است .میزان مرگ ومیر پائین ودربیشترموارد 1الی3 درصد گزارش شده است.ولی دربرخی همه گیری ها میزان مرگ ومیر به 20 درصد هم رسیده است.

اسلاید 11: تشخیصبالینی:درصورت مشاهده ندول های جلدی ،تب وعقده های لنفاوی بزرگ شده به بیماری لومپی اسکین مشکوک می شویم .مرگ ومیرمعمولا“ پائین است.

اسلاید 12: تست های آزمایشگاهیتائید بیماری دریک منطقه جدیدنیازمند جداسازی وتشخیص ویروس است.ویروس لمپی اسکین درکشت سلولی گاو،بزوگوسفند رشد می کند.آنتی ژنهای ویروس لومپی اسکین به وسیله ایمنوفلورسانس مستقیم،خنثی سازی ویروس یا الیزا قابل تشخیص است.ویروس بیماری لومپی اسکین درکشت های سلولی ویامستقیما“ازبافت مبتلا توسطPCR قابل تشخیص است.تست های سرولوژیکی شامل فلورسنت آنتی بادی غیرمستقیم.خنثی سازی ویروس.الیزاوWESTERN BLOTTING است.گاهی اوقات واکنش متقاطع با سایر پاکس ویروس ها مشاهده شده است.ایمنودیفیوژن آگارژل هم قابل استفاده است ولی دراین تست واکنش متقاطع باپاپولاراستوماتیت گاوی وویروس PSEUDOCOWPOX رخ می دهد.

اسلاید 13: جمع آوری نمونهنمونه هاباید حتما“بارعایت شرائطایمنی به آزمایشگاه های موردتائیدارسال شوندتابیماری منتشر نشود.جداسازی نمونه برای تست تشخیص آنتی ژنی الایزا بایددراولین هفته مشاهده علامت های بالینی،صورت بگیرد.یعنی قبل ازاینکه آنتی بادی های خنثی کننده توسعه یابند.نمونه برای تست بعدازاین مدت هم می تواند صورت بگیرد.PCR

اسلاید 14: ادامه جمع آوری نمونهدرحیوانات زنده بیوپسی ازندولهای پوستی وعقدههای لنفاوی برای جداسازی ویروس وتشخیص آنتی ژنی می تواند صورت بگیرد.جداسازی ویروس ازنمونه های خون درمراحل اولیه ویرمی میتواند صورت بگیرد ولی بعد ازگذشت بیش از4 روزازظاهرشدن جراحات عمومی معمولا“نمونه گیری ازخون موفقیت آمیز نخواهد بود.نمونه های گرفته شده ازجراحات باید موردبررسی هیستوپاتولوژی قراربگیرند.نمونه های خون وبافت باید درسرما نگهداری شوند ودرکناریخ به آزمایشگاه هاتحویل داده شوند.اگرقراراست نمونه هابدون فریزشدن به مسافت های دورفرستاده شوند.باید قسمت بزرگی ازبافت رانمنه برداری کرد.ودرگلیسرول 10 درصد قرار داد.دراین صورت قسمت مرکزی نمونه برای جداسازی ویروس مناسب خواهد بود.

اسلاید 15: کنترلمحدودکردن واردات می تواند ازوقوع بیماری جلوگیری کند.گسترش بیماری به نواحی جدید معمولا“ازطریق حیوانات آلوده صورت میگیرد ولی ممکن است ازپوست آلوده ویاسایرفرآوردههای دامی نیزانتقال صورت بگیرد.این ویروس به مدت 35 روزدرپوسته های کنده شده و18 روزدرپوست های خشک شده زنده می ماند.درمناطق آندمیک استفاده ازواکسن های زنده برای کنترل زیانهای ناشی ازلومپی اسکین موثر است.استفاده ازحشره کش هاهم می تواند مفید باشد.ازآنتی بیوتیک درمانی برای کنترل عفونت های ثانویه استفاده می شود.

اسلاید 16: بهداشت عمومیلومپی اسکین جزوبیماری های مشترک (زئونوز)نمی باشد.

اسلاید 17: دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد بارخدادبیماری لمپی اسکین1-تشکیل ستاد استانی کنترل وریشه کنی بیماری لمپی اسکین.2-اطلاع رسانی درسطوح مختلف از جمله دامپزشکان بخش های دولتی وغیردولتی درعرصه های اجرایی وآموزشی وپژوهشی ،تشکل های دامداران،گاوداران وسایر سازمان های مرتبط.3-برقراری سیستم مرافبت فعال برای ردیابی وشناسایی بموقع وسریع دامهای بیمار وگزارش به واحدهای دامپزشکی در سطح استان.4-برقراری واعمال اقدامات قرنطینه ای دراطراف کانون های بیماری وتعیین منطقه کنترلی اطراف آن بعنوان منطقه آلوده یا ممنوعه(واحدآلوده وشعاع اطراف آن بسته به شرائط اپیدمیولوژیکی وجغرافیایی منطقه 5-3 کیلومتر)وتعیین منطقه کنترلی اطراف آن به شعاع حدافل 5 کیلومتر.5-نمونه برداری ازدامهای بیمار برپایه توصیه های مقاله استراتژی بیماری لمپی اسکین وارسال آن ها به سازمان دامپزشکی کشور.

اسلاید 18: ادامه دستورالعمل6-اعزام دام های بیمار ودارای علائم بالینی به کشتارگاه ومعدوم سازی کامل آن ها با رعایت ضوابط بهداشتی –قرنطینه ای.7-معدوم سازی تولیدات دام های بیماروتجهیزات ودیگر اقلام بیجان مرتبطبا آن .8-آلودگی زدایی وضدعفونی تجهیزات ودیگر اقلام بیجان مرتبط با واحداپیدمیولوژی دارای دام بیمار.9-کنترل پشه های حامل ویروس بیماری ازطریق سمپاشی بااستفاده ازسموم حشره کش های مناسب وسایر اقدامات برای بهسازی محیط.10-واکسیناسیون حلقوی درمناطق آلوده وکنترلی بااستفاده از واکسن آبله بزی یا گوسفندی با میزان دوز 10 برابر دوز گوسفندی همراه باعلامتگذاری گوش (تکه برداری در گوش راست)ورعایت مسائل بهداشتی ازجمله تعویض سرسوزن (استفاده ازسرسوزن یکبار مصرف)برای تزریق به هرراس دام

اسلاید 19: ادامه دستورالعمل 211-تشدید اقدامات بهداشتی –قرنطینه ای درمیادین دام منطقه12-تنظیم اسناد برای پرداخت غرامت وخسارات به صاحبان دامهای بیمارمعدوم شده.13-پیگیری تامین منابع ازطریق سازمان جهاداستان واستانداری.14-ارسال گزارش روزانه اقدامات بعمل آمده ستاد ملی کنترل وریشه کنی بیماری لمپی اسکین.

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان