پزشکی و سلامت تغذیه

درختان میوه

derakhtane_mive

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “درختان میوه”

درختان میوه

اسلاید 1: 1

اسلاید 2: 2درختان ميوهمعتدله وسردسيري

اسلاید 3: 3 الف- دانه دارها Pome fruits ب- هسته دارها Ston friuts درختان ميوهمعتدله وسردسيري ج- خشك ميوه ها Nut crops د- ميوه هاي ريز Small fruits ه- ميوه هاي متفرقه

اسلاید 4: 4ميوه هاي دانه دار Pome fruitsاين ميوه ها از خانواده Rosaceae و زيرخانواده Pomoidaeهستند. تعداد ‌‌‌‌‌‌كرموزوم هاي پايه آنها 17n= مي باشد. مهمترين ميوه هاي دانه دار خوراكي شامل : سيب يا Apple(Malus spp)، گلابي يا pear pyrus spp)) وبه يا (Cydonia spp) Quince مي باشد .ساير دانه دارها كه بيشتر به عنوان پايه استفاده مي شوندعبارتند از: به ژاپني (Chaenomeles sp.) ، ازگيل (Mespilus germaniaca) Medlar

اسلاید 5: 5Pome fruits، زالزالك Cratagus sp.) Howthorn) ،زبان گنجشك كوهي ‌Rowan يا (Sorbus spp) Mountain ash وAmelanchier spp.) service berry). دو گياه اخير داراي ميوه هاي سته مانند مي باشند. تعداد كروموزوم پايه(17n=) اين خانواده در اثر يك آلوپلو‍ييدي حاصل شده است. يعني در اثر دو برابر شدن خود بخود تعداد كروموزوم ها در يك هيبريد بين گونه اي عقيم كه حاصل تلاقي گامت است بوجود آمده است .

اسلاید 6: 6pome fruits زير خانوادهاي ( والد نر) × (والد ماده) pronoidea Sproidea ( 8n=) × ( 9n=) Pome fruits ميوه هاي دانه دار ( 17n=)

اسلاید 7: 7pome fruitsدر برخي گونه هاي دانه دارها ارقام پلي پلوئيدي هم داريم كه اين ارقام عمدتاً از آپوميكسي حاصل شده اند .در دانه دارها قسمت گوشتي ميوه pome است كه شامل كاسه گل و نهنج است و به تخمدان مربوط نيست .گاهي ممكن است ميوه بدون لقاح تشكيل شود.

اسلاید 8: 8سيب (Malus spp. Mill) Apple خصوصيات گياهشناسي: تعدادكروموزم پايه 17n=ميباشد كه داراي ارقام 2n3n4nو5nاست نام علمي سيب m.x domesticaكه يك هيبريد بين گونه اي است مي باشد .در كتاب ميوه كاري در مناطق معتدله وست وود نام آنM. Pomillaذكر شده است .منشاء سيب را از غرب آسيا تا جنوب سيبري مي دانند .اين درخت خزان پذير بوده به ندرت به صورت درختان يا درخچه هاي هميشه سبز و به ندرت داراي شاخه هاي خاردار ميباشد

اسلاید 9: 9Botany propertis .برگهاي اره اي يا كنگره اي در حاشيه و داراي گوشوارك (stipule)مي باشند . گلها سفيد صورتي ياقرمز و هرمافروديت هستند. گلها همزمان با برگها باز مي شوند در نتيجه سيب داراي جوانه هاي mixed مخلوط مي باشد يعني از يك جوانه هم برگ خارج مي شود هم گل. گل آذين آن گرزن دو سويه ميباشد ( (cymeكه داراي شاه گل ( (king flowerنيز ميباشد

اسلاید 10: 10Botany propertisبه گلي كه زودتر از ساير گلها از جوانه خارج ميشودواز نظر اندازه ميوه بزرگتراز سايرين ميباشد شاه گل گفته ميشود.هر گل آذين داراي 6-5 گل كه در كنار آن 6-5 برگ نيز از جوانه خارج شده است .برچه + پرچم + كاسبرگ + گلبرگ : P (5) + S(5) + A(20) +G(5) : فرمول گل

اسلاید 11: 11Botany propertisهر برچه داراي 2 تخمك است در نتيجه حداكثر هر ميوه داراي 10 بذر است. محل تشكيل گلها درنوك شاخه ها يا بر روي اسپورهاي دو يا چند ساله ميباشد. در برخي ارقام استثنائاً روي جوانه هاي جانبي شاخه هاي يكساله نيز تشكيل ميشود. از نظر گرده افشاني ،اكثر ارقام دگر گشن ، تعداد كمي تا حدودي خود گشن مي باشند

اسلاید 12: 12Botany propertis. در همين ارقامي كه تا حدودي خودگشن هستند نيز دگرگشني باعث افزايش محصول ميشود. گرده افشاني با حشرات به خصوص زنبور عسل صورت ميگيرد .زمان گلدهي معمولاّ 2-1 هفته پس از اكثر هسته دارها مي باشد. در كرج اوايل ارديبهشت ماه گلدهي صورت مي گيرد.. زمان گل انگيزي جوانه هاي گل براي سال بعد حدود 40 روز پس ازتمام گل (اواخر خرداد و اوايل تير ماه ) مي باشد.تمام گل يا full Bloom وقتي است كه 70% گلهاي درخت باز شده باشند.

اسلاید 13: 13Botany propertisزمان رسيدن ميوه حدوداً 180-70 روز پس از تمام گل مي باشند كه البته در ارقام مختلف متفاوتند . سيب داراي ارقام زود رس ، متوسط رس ،دير رس مي باشند . ولي عمدتاً پس از هسته دارها و قبل از انگور وكيوي ميوه هاي آن ميرسند.بهترين شاخص رسيدن ميوه ي سيب تعداد روز پس از تمام گل است.

اسلاید 14: 14تناوب باردهيدر اكثرارقام سيب وجود دارد. چون زمان گل آغازي انها هم زمان با زماني است كه ميوه ها به اندازه فندق هستند وبذرهايشان هورمون جيبرلين توليد مي كنند كه اين هورمون مانع گل انگيزي جوانه هاي گل سال بعد مي شوند.

اسلاید 15: 15نيازهاي آب و هواييدرخت سيب مقاومترين ميوه هاي مناطق مغتدله به سرماي زمستان است كه مي تواند تا 20- سانتي گراد را تحمل كند البته در دماي پائين تر از آن خسارت مي بيند. در مناطقي كه زمستانهاي ملايم دارند گلدهي با تاخير صورت ميگيرد و طول دوره ي گلدهي بيشتر ميشود.بهترين شرايط براي پرورش سيب زمستانهاي سرد و تابستانهاي خنك ميباشد. برخي ارقام نظير Grany smith در مناطق گرمتر بهتر جواب مي دهند

اسلاید 16: 16نيازهاي آب و هواييدر ارقام داراي ميوه كشيده هواي خنك تر بهتر جواب مي دهند چون هواي خنك سبب بهتر شدن شكل ، رنگ و طعم ميوه ميشوند . نياز سرمايي سيب نسبتاً بالا و حدود 1800-1000 ساعت مي باشد . در بهار گل و ميوه هاي تازه تشكيل شده در سرماي 2- درجه سانتي گراد از بين ميروند يا خسارت مي بيند.

اسلاید 17: 17نيازهاي خاكيدر محدوده ي وسيعي از انواع خاكها به خوبي پرورش مي يابد. نوع وخاك تحت الارض براي آن مهمتر از خاك سطح الارض است . خاك تحت الارض بايد داراي زهكشي خوب وفاقد لايه هاي سخت غير قابل نفوذ باشد. بهترين بافت خاك براي آن شني لومي مي باشد .عمق خاك بايد حدود 5/2-2باشد

اسلاید 18: 18مهمترين آفاتكرم سيب ، مينوز برگ ، كنه تار عنكبوتي و كنه قرمز اروپايي ،ليسه سيب ،شته موجي ،شپشك واوي سيب از مهمترين آفات سيب مي باشند مهمترين بيماريها :لكه سياه (scab) ،سفيدك پودري(حقيقي) و بيماري هاي انباري مثل لكه تلخ يا ( (Beter peetكه دراثركمبود كلسيم ايجاد ميگردد.

اسلاید 19: 19ارقاماكثر ارقام سيب حاصل انتخاب تصادفي دانهال ها (Chance Seedling) هستند . اين ارقام معمولاً ديرتر از ارقام هيبريد به بار مي نشينند . از جمله اين ارقام مي توان ارقام زير را نام برد :1- ارقام 2nكروموزومي Joathan )Delicious, Golden در شمال آمريكا) Granny Smith در استرالياMolntochدر كانادا

اسلاید 20: 20ارقام

اسلاید 21: 21

اسلاید 22: 22ارقاميكسري ارقام سيب نيز كه عمدتاً حاصل تلاقي دانهالهاي Golden Delicious هستند . نظير: Elstar Gala،Jonagold،Pink lady و Mutsa ارقام Empire وFuji (معروفترين رقم سيب آمريكا ) حاصل تلاقي دانهالهاي رقم Delicious هستند. يك سري ارقام نيز از تكثير bud sport بوجود آمده اند. نظير ارقام Spur-type ويا ارقام داراي ميوه قرمز نظير Red Delicious بوده اند.

اسلاید 23: 23دانهالهاي Golden Delicious

اسلاید 24: 24ارقامارقام تريپلوئيد سيب عمدتاً به صورت طبيعي از لقاح يك هسته ي تخم زا كاهش نيافته ي كروموزومي نيافته با هسته زايشي دانه ي گرده كاهش كروموزومي يافته بوجود آمده اند. N(والدمادري) × n2(والد پدري) n3

اسلاید 25: 25مهمترين ارقام تري پلوئيدي سيب :Boskoop-Bramely-Mutsa-Jonagold-Stayman- Bald win-Blenhiem Orange-Gravensteinارقام تري پلوئيدي معمولاً پر رشد تر ، داراي ميوه هاي بزرگتر ولي دانه ي گرده ي كمتر هستند در نتيجه در باغات آنها حتماً بايد درخت گرده زاي n2 باشد. معمولاًچند بذر نيز توليد مي كنند. زمان رسيدن ميوه ارقام سيب بسيار متفاوت است . زود رس ترين ارقام آن نظير Yellow Transparent 70 روزپس از تمام گل مي رسند.

اسلاید 26: 26مهمترين ارقام تري پلوئيدي سيب : دير رس ترين ارقام نظير Grany Smith 180 روز پس از تمام گل مي رسند . بهترين منطقه پرورش گراني اسميت در آمريكا ، در ايالات كاليفرنيا و در ايران گرگان ، دشت مغان يا مناطقي مشابه است كه پائيز معتدل و طولاني دارند ، چون اين سيب در پائيز مي رسد. مثلاً دردشت مغان به علت گرماي زياد تابستان اكثر سيب ها عملكرد خوبي نداشته ولي گراني اسميت چون ميوه اش تا پائيز به رشد ادامه ميدهد خوب جواب داده است.

اسلاید 27: 27Grany Smith

اسلاید 28: 28مهمترين ارقام تري پلوئيدي سيب :عمر انباري سيب بسيار متفاوت است . به عنوان مثال : ارقام Yellow Transparent وWealthy داراي عمرانباري بسيار كم(حدود 3 ماه) ولي ارقامGranny Smith ،Win sap،Rome Beauty داراي عمر انباري خيلي زيادي هستند.

اسلاید 29: 29Var.Yellow Transparent

اسلاید 30: 30مهمترين ارقام ايرانيآنهايي كه در ايران رقم مي ناميم رقم نيستند بلكه ژنوتيپ هستند زيرا والدين انها مشخص نيست وطبق برنامه هاي اصلاحي ايجاد نشده اند.1- زودرس و ميان رس (تابستانه):گلاب ، قندك ، مربايي مشهد، آزايش اصفهان،قزل آلما، نوري مراغه، تابستانه اهر 2-ديررس(پائيزه و زمستانه): عباسي مشهد ، زنور ، گلشاهي، دريان، اخلمد، شميراني

اسلاید 31: 31پايه هاي سيبدرسال 1912 ايستگاه تحقيقات East Maling در شهر Kent انگليس پايه هايي به نام Paradise را كه اولين بار از آسيا (احتمالاً ايران) وارد اروپا شده بودند شناسايي كرد.در سال 1927 اين پايه ها به نام پايه هاي مالينگ (M) معرفي شدند و با اعداد لاتين نشان داده شدند.در سال 1938 پسوند آنها به EM تبديل شد بعدا ًدوباره به M با پسوند 1-2-3 تبديل شدند .در ادامه در اثر يك كار مشترك بين ايستگاه هاي ايست مالينگ وLong Ashton پايه هاي EMLA بوجود آمدند

اسلاید 32: 32پايه هاي سيبكه عاري از ويروس بودند. البته استثنائاً 9EMLA كه جديداً وجود آمده است پررشد تر از 9M بوده وبا 9M عاري از ويروس معمولي متفاوت است. سري بعدي Maling Merton ها بودند كه دراثركار مشترك ايستگاه East Maling وايستگاه باغباني John Innes در مرتون انگليس بوجود آمدند. هدف از بوجود آوردن آنها مقاومت به شته مومي سيب( (Eriosoma Langerum بود. در اين كار از رقم (Northen Spy) كه مقاوم به شته مومي است به عنوان يك والد استفاده شد. مهمترين پايه هاي اين دسته شامل:

اسلاید 33: 33پايه هاي سيبMM104، 106MM،111MM مي باشد. قبل از اين كار مشترك ايستگاه جون اينز كلونهايي را براي مقاومت به شته مومي تحت عنوان Merton Immune (MI) توليد كرده بود.از بين اينها 793MI به طوروسيعي در استراليا استفاده شده است . درجنوب و قسمتهاي مياني شوروي سابق نيز پايه هاي مقاوم به سرما و خشكي ايجاد شد. كلونهاي مقاوم به سرما Budagovsky از ميچوري و كلونهاي مقاوم به خشكي 1Ck و41-48-1 از كراسنودار استفاده ميشود. پايه 1Ck از تلاقي 4M × 9M بوجود آمده ونيمه پاكوتاه هستند.

اسلاید 34: 34پايه هاي سيبدر سردترين نقاط شمال شرقي (سيبري) از پايه M. Baccatو هيبريدهايش استفاده ميشود . سري Budagovsky ((B حاصل تلاقي 8M و سيب هاي اهلي مقاوم به سرما هستنداين پايه ها داراي اندازه ي متفاوتي هستند. سري كلونهاي كراسنودار (41-48-1 و 1Ck ) نيمه پاكوتاه و مقاوم به خشكي هستند و حاصل تلاقي 4M و9M با ارقام محلي هستند . اين رقم در مناطق استپي عملكرد را تا 10 تن در هكتار مي رساند.

اسلاید 35: 35پايه هاي سيبدر لهستان نيز در ايستگاه تحقيقات ميوه اسكيرنويس ، از تلاقي 4M و9M باپايه معمول Antonovka پايه هاي مقاوم به سرما Pبدست آمدند.پايه هاي مالينگ در لهستان مقاوم به سرما نبودند.در ژاپن بيماري helicobasidium mompa عامل محدود كننده ي كشت سيب در مناطق شمالي است . M. pruni folia با 9M ،26M و 27M تلاقي داده شد . از قديم الايام از موتانت بي گل M. prunifolia به عنوان پايه در اين مناطق استفاده مي شده است. در شمال چين از

اسلاید 36: 36پايه هاي سيبM. Baccata ودر خاكهاي آهكي از M. Prunifolia استفاده مي شود . در استان شانزاي پايه هاي كوتاه كننده نظير M. Honanensis كه مقاوم به سرما است به عنوان ميان پايه استفاده مي شود. در شمال امريكا درحدود 30 سال پيش اكثرباغهاي سيب درنقاط سردتر برروي پايه هاي محلي يا مقاوم به سرماي دانهالهاي وحشي ايجاد مي شد. در مكزيك نيز از دانهالهاي محلي كه داراي نياز سرمايي كمي بودند استفاده مي شد. در كانادا 2 گروه مهم پايه وجود دارد كه شامل پايه هاي پررشد هيبريدهاي (oh)ottawa و

اسلاید 37: 37پايه هاي سيبهيبريد هاي حاصل از تلاقي دانهالهاي M. robusta و سايرسيب هاي وحشي حاصل شده اند . كلون 5Robusta يك سلكسيون از ميان crab apple هاي مقاوم به سرما است كه بذورش را از سيبري آورده اند. در نووا اسكوتيا 30 كلون (KSC) kentvill stock clones از نظر مقاومت به سرما از ميان 9000 دانهال انتخاب شد. در ژانوي نيويورك يك برنامه اصلاحي با استفاده از تلاقي دانهالهاي 8M،Mointoch ،Northern Spy و كلون هاي مالينگ صورت گرفت.

اسلاید 38: 38پايه هاي سيبدر ميشيگان پايه ي پاكوتاه كننده Mark جديداً از تلاقيها به دست آمده است. ميان پايه ي مقاوم به سرماي 14-K نيز يك سلكسيون سيب هاي وحشي فرانسوي است كه دركانزاس بوجود آمده است. ميان پايه هاي كوتاه 6C،46C،54C (Clark Dwarf) از دانهالهاي 8M حاصل شد. پايه پاكوتاه كننده (OAR1)Oregon Apple Rootstock به جهت پاكوتاه كنندگي و استقرار خوب انتخاب شد.

اسلاید 39: 39پايه هاي سيبسيب بر روي جنسهاي Sorbus، Aronia ،Pyrus Amelanchier ،Cotonaser ،Cratagus نيز قادر به پيوند زدن است. البته پيوند بر روي اين جنسها نيمه سازگار است. ارقام محلي سيب در كشور پرو بر روي ”به“ پيوند مي شوند.

اسلاید 40: 40ميان پايه ها از ميان پايه براي كنترل رشد، عدم پاجوش دهي پايه كوتاه، يا مقاوم به بيماري ها وسرماست. مكانيزم پاكوتاهي دقيقاً مشخص نيست چون به طول ميان پايه بستگي دارد. زود به بار نشستن وپا كوتاه كنندگي ارتباطي با هم ندارد. از پايه هاي پا كوتاه نظير 8M،9M،6M،6B به عنوان ميان پايه براي كنترل رشد استفاده ميشود در حالي كه 14-K و Hibernal crab از نظر تنه مقاوم استفاده مي شود.از نظر اندازه درخت پيوند شده بر روي پايه ها به صورت زير مي باشند:

اسلاید 41: 41ميان پايه ها پاكوتاه ترين 16M 793M 2M 7M 9EMLA 9M 9B 27MSDLY 1M 111MM 4M 26M 3OT 54CRobusta 25M 106MM 9MAC 43 C Aln avp-2 MM104 6C

اسلاید 42: 42ميان پايه هادرختان پيوند شده روي پايه ي 27M از همه كوتاه تر وحدود نصف اندازه درختان پيوند شده روي 9M است. اندازه درخت به وسيله خاك،آب وهوا ، سيستم كشت ونوع رقم تعيين مي شود.نوع رقم پيوندك نيز روي پايه تاثير ميگذارد. به عنوان مثال ارقام قوي مثل Gravenstienو Mutsu روي پايه ي 9M شايد تا دو برابر بزرگتر از Jonathan يا لبناني زرد روي 9M هستند. خاكهاي كم عمق و كم حاصلخيز سبب مي شود درختان كوچكتر از حد متوسط روي يك پايه باشند

اسلاید 43: 43ميان پايه هاپاكوتاه ترين پايه سيب 27M،9B،9M،26M،7 M معمولاًنياز به قيم دارند . به خصوص در سال اول و جايي كه محصول ساليانه سنگين باشد. ضعف و استقرار اين پايه ها به دليل طبيعت شكنندگي ريشه هاست، نه به دليل سطحي بودن ريشه ها .

اسلاید 44: 44توليد پاجوش توليد پاجوش در برخي از پايه هاي كلوني سيب مثل 9M و7M يك مشكل است . اين مشكل را ميتوان تا حدودي با پيوند زدن رقم مورد نظر در قسمت بالاتر، در خزانه حل كرد. كه در اين صورت مي توان درختان را عميق تر كاشت هميشه بايد محل پيوند 15-10 سانتيمتر بالاي سطح خاك باشد به طوري كه پيوندك از بالاي محل پيوند ريشه ندهد.چون اگر پيوندك ريشه بدهد درخت ديگر پا كوتاه نخواهد شد و در عرض چند فصل به صورت يك درخت عادي رشد خواهد كرد 106MMنيمه پاكوتاه و تمايلي به توليد پاجوش نشان نمي دهد.

اسلاید 45: 45توليد پاجوشو از اين نظر مطلوب تر از M7استعملكرد: از نظر عملكرد معمولا پايه هاي پاكوتاه كارآمد تر از پايه هاي بذري هستند .

اسلاید 46: 46گلابيPear(Pyrus spp .L.)تعداد كروموزم پايه آن N=17ميباشد .اكثر ارقام N2،ولي به ندرت 3n،4n هم وجود دارد. گلابي اروپايي pyrus×communis كه از تلاقي دو گونه وحشي نسبتاً ميوه درشت Pyrus×P. Caucasiaبه وجود آمده است . اين گلابي كشيده ودر ايران مرسوم است. گلابي اسيايي يا گلابي ژاپني را Pyrus pyrfolia ميگويند. اين گونه از انتخاب گلابي وحشي P. Ussuriensisحاصل شده است .گلابي هاي گرد و كوچكتر از گلابي اروپايي هستند .

اسلاید 47: 47گلابيPear(Pyrus spp .L.)رقم سيبري در اصفهان احتمالا از اين نوع است . منشاء P. Communisمناطق معتدله ي غرب آسيا در اروپا مي باشد . P. Pyrifolia = بومي چين ، كره و ژاپن P. ussuriensis = بومي مناطق سرد شمال چين وكره ومنچوريسگلابي خزان پذير به ندرت به صورت درختان يا درختچه هاي هميشه سبز و گاهي اوقات خاردار ديده ميشود .

اسلاید 48: 48سيبري اصفهانP. CommunisP. ussuriensis

اسلاید 49: 49گلابيPear(Pyrus spp .L.)برگها داراي حاشيه ي اره اي و همچنين داراي گوشوارك مي باشند. گلها سفيد و به ندرت مايل به صورتي و هرمافروديت مي باشند. گلها همزمان يا قبل از برگها باز مي شوند. جوانه هاي آنها mixed يا مخلوط هستند گل آذين ديهيم كه گلهاي پاييني بزرگتر است. هر گل آذين داراي 8-7 گل كه در كنار آن 8-7 برگ نيز از جوانه خارج مي شود. تخمدان تحتاني مادگي داراي 5-2 خامه فرمول گل آن به صورت P(5)+S(5)+A(20-30)+J(5) مي باشد هر برچه داراي 2 تخمك مي باشد.

اسلاید 50: 50گلابيPear(Pyrus spp .L.)بساكها قرمز يا ارغواني هستند. گوشت ميوه داراي سلولهاي سنگي (STONE-CELLS) است محل تشكيل گلها درنوك شاخه ها يا بر روي اسپورهاي دو يا چند ساله و گاهي روي جوانه هاي جانبي ، شاخه هاي يكساله ميباشد گرده افشاني: اكثر ارقام خود ناسازگار وخود عقيم هستند گرده افشاني با حشرات به خصوص زنبورعسل انجام مي شود وجود درختان pollinzerدر باغ الزامي است . زمان گلدهي آن پس از هسته داران و قبل از سيب در بهار ميباشد .

اسلاید 51: 51گرده افشاني:معمولا گلابي هاي آسيايي(pyrifolia) چند روز زود تر از گلابي ارپايي (commonis)گل ميدهند . زمان گل انگيزي 60 روز پس از تمام گل ميباشد . زمان رسيدن ميوه در ارقام مختلف متفاوت است .(از 100 تا 210 روز پس از تمام گل). بهترين شاخص رسيدن ميوه سفتي بافت ميوه است. تناوب باردهي به ندرت مشاهده مي شود .چون زمان گل انگيزي موقعي است كه بذور توليد هورمون َْْGAي كمي دارند.

اسلاید 52: 52نيازها:به استثناي برخي ارقام P. Usssriensisگلابي ها به طور كلي كمتر از سيب به سرما مقاومند .نيازمند مناطقي با زمستان هاي خنك وتابستان هاي گرم و خشك است تا بيماري آتشك شيوع پيدا نكند. نياز سرمايي آن 1500-1000 ساعت 7درجه سانتي گراد است . در صورتي كه نياز سرمايي ان كامل بر طرف نشود طول دوره گل دهي آن افزايش مي يابد . گلهاي باز شده و ميوه هاي كوچك در بهار در سرماي 2- Cخسارت ديده يا از بين ميرود

اسلاید 53: 53نياز هاي خاكي گلابي هاي اروپايي به محدوده وسيعي از خاكها مقاومند . كلاً گلابي شرايط رطوبت را بهتر از سيب و اكثر درختان معتدله تحمل مي كند . به نظر مي رسد علت مقاومت گلابي به خاكهاي مرطوب موارد ذيل مي باشد :1-توليد ريشه هاي سطحي 2-كمتر توليد كردن مواد سمي توسط ريشه ها در شرايط بي هوازي بهترين خاك براي گلابي شني لومي است

اسلاید 54: 54آفات و بيماري ها:عمق خاك 2.5-2 متر مي باشد. خاكهاي آهكي (calcareous)اگر بيش از 10%باشد براي گلابي مضر است .مهمترين آفات پسيل گلابي ،شپشكها ، كنه ، كرم سيب، سنك گلابيمهمترين بيماري ها:آتشك(fire blight)لكه سياه، زوال گلابي(pear decline)،عامل بيماري آتشك erwinia amylovora و زوال گلابي مايكوپلاسما است .

اسلاید 55: 55 ارقامvariates

اسلاید 56: 56ارقام مهمترين ارقام خارجي :Duchess ، giffard ،Kieffer، Seckel، Comice، Hardy، Bosc، Anjo، (bartlett) ،Williams،كنترل رشدپايه ي پاكوتاه كننده ي گلابي به است. البته دو رگ 51F × OL ، P. Communis نيز يك پايه كوتاه است . اين پايه مقاوم به آتشك هم است . ولي به آهك خاك حساس است . از جمله گونه هاي پاكوتاه ديگر

اسلاید 57: 57ارقامزالزالك ((Cratagus ،Sorbus ، Amelanchier وPyrus fauriei هستند . گونه P. fauriei به خاكهاي خيلي مرطوب مقاوم ولي خشك طولاني را تحمل نمي كند .P. Betulaefoliaعموماً قويتر از هر پايه ديگري است و بهتر است در خاكهاي ضعيف كاشته شود تا رشدش محدود گردد . اين گونه داراي ريشه عميقي است و خاكهاي خشك را تحمل مي كند ولي به كلروز ناشي از آهك حساس است.

اسلاید 58: 58variatesF198 × Old home Quince AmelanchierP. Obetulonefolia F51×OH SorbusORP1 Howtorn Fauriei W inter Banana M26

اسلاید 59: 59پايه هاي گلابي

اسلاید 60: 60پايه هاي گلابيبه وگلابي اغلب ناسازگار هستند .نتيجه بايد از يك ميان پايه سازگار استفاده شود .بهترين پايه براي رفع ناسازگاري گلابي روي به استفاده از رقم old home است .طول ميان پايه اين رقم مهم نيست و حتي يك قطعه كوتاه براي تشكيل پل كافي است . اغلب ارقام گلابي روي زالزالك هم ناسازگار هستند كه باز هم old homeو sorbusبهترين ميان پايه هستند. استقرار در خاك ريشه به خيلي منشعب و افشان است و

اسلاید 61: 61پايه هاي گلابيوريشه هاي بزرگ آن شكننده هستند و در اثر وزن محصول و باد تمايل به شكستن دارند . حتما درختان گلابي پيوند شده روي به نياز به قيم دارند .ساير پايه هاي پا كوتاه نظير زالزالك وsorbus ممكن است بدون قيم كاشته شوند . توليد پاجوش پايه هاي رقم old homeبرخي دورگهاي كلني OH×F ، به، گلابي فرانسوي وتا حدودي پايه هاي بذري گلابي معمولي تمايل به توليد پاجوش دارند . امروزه كولنهاي از F×OH بدست آورده اند كه توليد پاجوش نمي كنند.

اسلاید 62: 62پايه هاي گلابيراندمان محصول روي پايه هاي به وOH×F51 خوب است پايه هاي P. ussuriensisوP.pyifoliaسيب سفت شدن يا سياه شدن انتهايي ميوه و پايه P. Betulaefolia سبب لكه چوب پنبه اي در گلابي آنجو مي شود .كيفيت پايه ميوه پايه هاي به ، P.calleryana ،P.communis خوب است سفتي ميوه در هنگام برداشت ودر طول دوره انباري وقتي روي پايه هاي شرقي (نظير P.pyrifoliaو(P.ussuriensis رشد كرده باشد.

اسلاید 63: 63پايه هاي گلابيبيشتر از وقتي است كه روي به يا P.communisva رشد كند .پايه هاي گلابي مورد استفاده در دنيا : در اروپا از پايه هاي كلوني به و پايه هاي بذريCommonis P. از قديم استفاده مي شده است .در سالهاي اخير از طريق سلكسيون پايه هاي مقاوم به سرما و آهك خاك در به انتخاب شدند. درساير سلكسيون هاي پايه ي نيمه كوتاه P. Communis

اسلاید 64: 64پايه هاي گلابيمقاوم به سرماي P.caucasia ،مقاوم به خشكي وآهك P. amygdaliformis و P. Saliciformis وميان پايه كوتاه كننده ي Sorbus انتخاب شدند. در آسيا عمدتاً از پايه هاي بذري P. Betulefolia، P. Calleryana و P.ussuriensis در چين P. pyrifolia و P.Communis درژاپن P. Pashia درهندP. Koehnei و P. pyrifolia درتايوان استفاده مي شود. البته به تدريج پايه هاي كلوني نيز رواج مي يابند. در آمريكاي شمالي در كانادا عمدتاً از دانهالهاي محلي و

اسلاید 65: 65پايه هاي گلابيدر كاليفرنيا از دانهالهاي P.calleryana استفاده مي شود. در مناطقي كه سرماي زياد زمستانه و مشكل زياد بودن خاك را ندارند از پايه هاي ((به)) استفاده مي شود. استفاده از پايه هاي P. betolefolia و پايه كلوني OH × F براي ارقام آسيايي و آمريكايي عموميت پيدا كرده است . امروزه از پايه هاي كلوني حاصل از سلكسيون Cratagus،Amellanchier ، Malus،Pyrus fauriei به عنوان پايه هاي پاكوتاه كننده استفاده مي شود .

اسلاید 66: 66به Quince((Cydonia oblonga Mill.خصويات گياه شناسي: تعداد كروموزوم پايه آن تقريباً تمام ارقام N2 هستند. فقط يك گونه دارد(Cydonia oblonga) به نسبت به سيب و گلابي بومي مناطق گرمتري است. بومي آسياي صغير و اروپا است. يكي از مراكز مهم توليد به آرژانتين است. خزان پذير، به صورت درختي يا درختچه اي ،بدونه خار، برگها داراي كناره يا صاف يا گوشوارك. گلها سفيد يا صورتي مي باشند.

اسلاید 67: 67خصويات گياه شناسي:ابتدا شاخه سال جاري كمي رشد مي كند سپس گلها در انتهايش تشكيل مي شود. گل آذين تكي (Solitari) مي باشد. تخمدان تحتاني ،مادگي داراي 5 خامه آزاد است. فرمول گل: P(5)+S(5)+A(20)+G(5) هر خانه داراي چندين تخمك بيش از 10بذر .گل به صورت انفرادي در انتهاي شاخه هاي رشد سال جاري (Current seasons growth) تشكيل مي گردد.اكثر ارقام خود بارورند.زمان گلدهي پس از سيب وگلابي

اسلاید 68: 68خصويات گياه شناسي:مي باشد.چون ابتدا بايد شاخه رشد كند بعد گل بدهد.تمايز يابي گلها در همان سال ودرست قبل از باز شدن گلها صورت مي گيرد. زمان رسيدن ميوه پائيز ميباشد. تاحدودي تناوب باردهي دارد. از درخت به عنوان پايه پاكوتاه كننده براي گلابي استفاده مي شود.

اسلاید 69: 69

اسلاید 70: 70نياز آب و هواييمقاومت به سرماي زمستانه آن كمتر از سيب وگلابي مي باشد.سيب گلابي بهنياز سرمايي آن كمتر از همه ميوه هاي معتدله (450-100 ساعت )مي باشد. با وجودي كه نياز سرمايي كمي دارند گلهايش را در بهار سرما نمي زند چون ابتدا بايد رشد رويشي كند بعد گلهايش ظاهر شوند در نتيجه گلها خيلي دير ظاهر مي شوند. چون گلهايش خود گشن است زياد شرايط خاص آب وهوايي كه مناسب گرده افشاني وتشكيل ميوه باشد نمي خواهد ودرهر 2 شرايط خنك و گرم ميوه ميدهد.

اسلاید 71: 71نياز خاكيبه خاك عميق حاصلخيز و داراي رطوبت كافي نياز دارد. مقاومت به رطوبت خاك كمتري نسبت به گلابي و سيب دارد. چون داراي ريشه هاي سطحي است به زهكشي بيشتري نسبت به ساير دانه دارها دارد. آهك بيش از 8% درصد خاك را نمي تواند تحمل كند و براي آن مضر است وعلائم كمبود آهن را نشان مي دهد. بهترين بافت براي آن شني لومي مي باشد.

اسلاید 72: 72مهمترين آفاتكرم سيب ، كرم به ، كنهمهمترين بيماري هاآتشك ،لكه سياهپايه هابه ، زالزالك

اسلاید 73: 73ارقاممهمترين ارقام خارجي:Orang،Champion، Pineapple و Smyrnaمهمترين ارقام ايراني:گورتون اصفهان، زرد نيشابور،ترش آذربايجان، درشت لواسان، درشت مظاهري، درشت لاهيجان، درشت حاجي رفيع، شمس

اسلاید 74: 74يك نمونه از ارقام ايراني: (گورتون اصفهان)

اسلاید 75: 75يك نمونه از ارقام خارجي:Orang

اسلاید 76: 76THE END

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان