rokesh_haye_masnooe

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “روکش های مصنوعی”

روکش های مصنوعی

اسلاید 1: حرفه و فن

اسلاید 2: فصل 5اعضای گروه : علی مالکی ، علی کیانی ، محمد فاضل خسروی ، محمد رضا مکیعلی مالکی : کنفرانس محمد رضا مکی : کنفرانسعلی کیانی : کنفرانسمحمد فاضل خسروی : طراح ونویسنده ی مطلب دبیر محترم : آقای مهر جو

اسلاید 3: روکش مصنوعیﺑﺮﺧﻼف روکش ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ که از ﭼﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧد.اﻳﻦ ﻧﻮع روکش ﻫﺎ ورﻗﻪ ﻫﺎى ﻧﺎزک کاغذی ﻫﺴﺘﻨد که آن ﻫﺎ را ﺑﻌد از آﻏﺸﺘﻪ کردن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮ روى اﻧﻮاع ﻓﺮاورده ﻫﺎى ﭼﻮﺑﻰ ﻣﺎﻧﻨد ﺗﺨﺘﻪ ﺧﺮده ﭼﻮب ﭘﺮس ﻣﻰ کنند. اﻳﻦ روکش ﻫﺎ در رﻧﮓ ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧد. در ﺷکل ﻫﺎى ﺻﻔﺤﻪ ی بعد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ از روکش ﻫﺎى ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ که روى ﺗﺨﺘﻪ ﺧﺮده ﭼﻮب ﭼﺴﺒﺎﻧده اﻧد ﻧﺸﺎن داده ﺷده اﺳﺖ. ﺑﺮاى ﺗﻬﻴﻪى اﻳﻦ ﻧﻮع روکش ها، ورﻗﻪﻫﺎى کاغذ را از داﺧﻞ ﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﻳﺎ رﻧﮓ ﻋﺒﻮر ﻣﻰ دﻫﻨد. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد که کاغذ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارت ﻣﻘﺎوم ﮔﺮدد. روکش ﻫﺎى ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧدو درکارﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ازﻗﺒﻴﻞ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت، ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻗﻔﺴﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ کنند.

اسلاید 4: تخته های مرکب (کمپوزیت)ﻳکی دﻳﮕﺮ از ﻓﺮاورده ﻫﺎى ﭼﻮب، ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺮکب (کمپوزیت ها) است که از ترکیب ذرّات ﭼﻮب ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻫﺎى آﻟﻰ ﻣﺎﻧﻨد ﻓﺮاورده ﻫﺎى ﺗﺨﺘﻪ ﺧﺮده ﭼﻮب و ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨد ﻻﻳﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻫﺎى ﻣﻌدﻧﻰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎى ﭼﻮب ﺳﻴﻤﺎن و ﭼﻮب وﮔﭻ ﻣﻰﺑﺎﺷد. در ﺳﺎل اول ﺑﺎ ﻓﺮاوردهﻫﺎى ﺗﺨﺘﻪ ﺧﺮده ﭼﻮب وﺗﺨﺘﻪﻻﻳﻪ آﺷﻨﺎ ﺷدید. اﻳﻨک ﺑﺎ ﻓﺮاورده ﻫﺎى دﻳﮕﺮى از ﮔﺮوه ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺮکب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻫﺎى ﻣﻌدﻧﻰ (ﺳﻴﻤﺎن و ﮔﭻ) آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴد شد.

اسلاید 5: ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎى (ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎى) ﭼﻮب ﺳﻴﻤﺎن وﭼﻮب ﮔﭻاﻳﻦ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ از ﭘﺮس کردن ذرات ﭼﻮﺑﻰ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻤﺎن روش ﻫﺎى ﺗﻬﻴﻪ ى ﭼﻴﭙﺲ در ﺗﺨﺘﻪ ﺧﺮده ﭼﻮب ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن و ﻳﺎ ﮔﭻ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. بدﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ که ذرات چوبی ابتدا آغشته به مواد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺷده و آن ﮔﺎه ﭘﻮدر ﺳﻴﻤﺎن ﻳﺎ ﮔﭻ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روى ﺧﺮده ﭼﻮب ﻫﺎ ﭘﺎﺷﻴده ﺷده و ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻳﺎ ﺷکل ﻻزم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫد ﺷد.از اﻳﻦ(ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ) ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴکونی در ﺣداقل زﻣﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺳﻄﻮح ﺻﻔﺤﺎت ﭼﻮب ﺳﻴﻤﺎن را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ى روکش ﻫﺎى ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﻳﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ کردن ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و ﻳﺎ ﺑﻪ روش ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻫﺎ را در ﻃﺮح ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺜﻞ آﺟﺮ ﺳﺎﺧﺖ. اﺷکال زﻳﺮ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ از ﻃﺮح ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻮب ﺳﻴﻤﺎن و ﭼﻮب ﮔﭻ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳک ﻣﻨﺰل ﻣﺴکوﻧﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده از اﻳﻦ ﻓﺮاورده ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫد.

اسلاید 6: صفحات عایق صدا و حرارت و پرودتدرﺷکل زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ از اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت که از ﭼﺴﺒﺎﻧدن ﻣﻮادى ﻣﺎﻧﻨد ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﭼﻮب ﮔﭻ و ﻳﺎ ﭼﻮب سیمان به دست می آید نشان داده ﺷده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت داراى ﺗﺨﻠﺨﻞ زﻳﺎد ﺑﻮده و ﺳبک ﻣﻰ ﺑﺎﺷد.اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﺎت ﻋﺎﻳﻖ ﺻدا، ﺣﺮارت، ﺑﺮودت در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣکان ﻫﺎ ﻣﺎﻧند ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎى کنفرانس ، ﺳﻴﻨﻤﺎ، ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ کار ﻣﻰ رود.

اسلاید 7: بحث گروهی چرا در ساخت میز آشپزخانه از روکش های مصنوعی استفاده می شود؟زیرا میز آشپزخانه در معرض رطوبت قرار دارد - همچنین برای زیبایی میز.

اسلاید 8: تحقیق کنید1_ در محیط اطراف خود بررسی کنید که نوع کاغذ های وجود دارند و در چه مواردی مصرف می شوند.2_ فرق بین کاغذ و مقوا چیست؟3_ آیا برای ساختن کاغذ به غیر از چوب از مواد دیگری می توان استفاده کردصفحه ی بعدپایان

اسلاید 9: کاغذ هامرز تقسیم بندی بین کاغذ و مقوا کاملا مشخص نیست و دلیل این امر این است که وزن سبک ترین مقوا از سنگین ترین کاغذ کمتر است در تعیین این مرز، کاربرد نسبت به وزن نقش مهم تری دارد. به طور کلی، کاغذ برای چاپ و مقوا برای بسته بندی استفاده می شود.کاغذ ها بر اساس مواد تشکیل دهنده به دو گروه تقسیم مشوندالف) کاغذهای حاوی چوب یا کاغذهایی که از تفاله مکانیکی ساخته می شوند که انواع این کاغذها عبارتند از:کاغذهای چاپ روزنامه که یا کلا از تفاله مکانیکی ساخته می شوند و یا مقدار کمی (حداکثر تا 15 درصد) تفاله شیمیایی تصفیه شده دارند. امروزه به طور روزافزون به جای تفاله مکانیکی از فیبرهای بازیافتی استفاده می شود.کاغذهای مجله بدون پوشش که در ساخت این کاغذها به طور معمول از 50 درصد تا 70 درصد تفاله مکانیکی، 10 تا 25 درصد تفاله شیمیایی تصفیه شده و همچنین 15 تا 30 درصد سایر مواد افزودنی استفاده می شودکاغذ های پوشش دار مجله که حاوی 40 تا 60 درصد تفاله مکانیکی، 25 تا 40 درصد تفاله خاک اره تصفیه شده و 20 تا 35 درصد مواد پر کننده و رنگ پوششی می باشند ب) کاغذ های چاپی بدون چوب(کاغذهای ترم) که به طور عمده از تفاله شیمیایی و کمتر از 10 درصد تفاله مکانیکی ساخته می شوند. انواع این نوع کاغذها عبارتند از:کاغذهای چاپ بدون پوشش که از 55 تا 80 درصد تفاله تصفیه شده چوب، حداکثر تا 30 درصد تفاله تصفیه شده خاک اره و 10 تا 30 درصد سایر مواد پرکننده ساخته می شوند.کاغذهای چاپ روکش دار که در این نوع کاغذ ضخامت لایه پوشش به مورد استفاده کاغذ بستگی دارد.انواع دیگر کاغذ عبارتند از 1-کاغذهای بسته بندی و لفاف 2 -کاغذهای تیشو 3-کاغذهای پشت چسب دار – لیبل 4-کاغذهای ضد چربی 5 -کاغذهای دیواریمقوا هامقواها به طور عمده از تفاله های شیمیایی و مکانیکی و فیبرهای بازیافتی ساخته می شوند و مقوا ها را با توجه به مورد استفاده می توان به 4 دسته کلی تقسیم نمود الف) مواد خام مورد استفاده برای ساخت ورق کارتن بسته بندی که شامل لایه سطحی و لایه موج دار میانی ورق های کارتن می باشند.ب) مقواهای جعبه که برای ساخت انواع جعبه مقوایی بسته بندی استفاده می شوند و شامل تقسیمات متعدد می باشند.پ) مقواهای بسته بندی مایعاتت) مقواهای گرافیکی که در ساخت محصولاتی از قبیل کارت، فایل، پوشه، محافظ و پوشش دهنده ها کاربرد دارند

اسلاید 10: معرفی برخی از کاغذ ها و مقوا ها کاغذ روزنامه News Printکاغذی ارزان قیمت که به شکل رول و ورق یافت می شود . قدرت جذب بالا داشته و معمولا برای چاپ روزنامه با ماشین افست و لترپرس استفاده می شودکاغذ تحریر Writing Pape کاغذهایی که معمولا برای چاپ به روش افست و برای تهیه سربرگ از آنها استفاده می شود و برای نوشتن با خودکار مناسب است. کاغذ گلاسه مات و براق Coated Paper & Board - Matt & Glossy کاغذهای با پوشش براق یا مات که در چاپ های رنگی کیفیت خوبی می دهند. پوشش صاف و یکنواخت ای نوع کاغذ باعث شده تا گاهی به آنSurface Paper نیز اطلاق شودکاغذ خود کپی Carbonless Paper کاغذی با پوشش شیمیایی که شبیه به کاربن عمل می کند و یک کپی از نوشته های دست نویس را روی صفحه بعدی انتقال می دهد. این نوع کاغذ به نام NCR نیز معروف است. مانند دفتر چه های بیمه کاغذ انجیلی Bible Paper کاغذی بسیار نازک که معمولا برای چاپ کتاب های قطور و ارزشمند استفاده می شود. این نوع کاغد به دلیل استفاده در چاپ انجیل به کاغذ انجیلی و همچنین کاغذ هندی India Paper نیز معروف استمقوای کارتی Index Board مقوایی در رنگهای متنوع . از این نوع مقوا برای جدا سازی بخش های مطالب در زونکن و از نوع مرغوب آن نیز گاهی برای چاپ کارت ویزیت استفاده می شود.کاغذ و مقوای فانتزیآنچه در بازار ایران به نام مقوای فانتزی نامیده می شود طیف وسیعی دارد که شامل مقواهایی با بافت های مختلف و تنوع رنگی بسیار است.کاغذ غیر قابل نسخه برداریاین نوع کاغذ تمام نور دستگاه های کپی را جذب کرده و نوری منعکس نمی کند. معمولا این کاغذ ها به رنگ قرمز هستند

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان