کسب و کار مدیریت و رهبری

مدل تعالی شراکتها و منابع سازمانی

model-sheraakt-ha

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “مدل تعالی شراکتها و منابع سازمانی”

مدل تعالی شراکتها و منابع سازمانی

اسلاید 1: معيار 4 شراکتها ومنابع

اسلاید 2: 4a)شراکتهای برون سازمانی مديريت می شوند.

اسلاید 3: سایر رویکردهای جزء معیار 4 الفاستراتژی و اهداف مرتبطمستندات مرتبطدامنه اجرامعیار مرتبط توضیح داده شده دراظهارنامهمدیریت شراکتهای کلیدی سازمان و برقراری فعالیت های بهبود مشترکدر راستای استراتژی توسعه و بهبود شبکه تأمین و برون سپاری و توسعه شراکت ها و همچنین در راستای خط مشی کیفیت مبنی بر توسعه تأمین کنندگان به عنوان شرکاء استراتژیکرویه طرح کسب و کار و رویه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیککلیه شراکتهای کلیدی_ایجاد وحمایت از تفکرنوآورانه وخلاق بااستفاده ازشراکتهای سازمانیتوسعه عملکرد تامین کنندگانکلیه تامین کنندگان_

اسلاید 4: عنوان رویکرد:مدیریت شراکتهای کلیدی سازمان و برقراری فعالیت های بهبود مشترکعنوان رویکرد:مدیریت شراکتهای کلیدی سازمان و برقراری فعالیت های بهبود مشترکعنوان رویکرد:مدیریت شراکتهای کلیدی سازمان و برقراری فعالیت های بهبود مشترکعنوان رویکرد:مدیریت شراکتهای کلیدی سازمان و برقراری فعالیت های بهبود مشترکشرحویژگیهاویژگیهاعناصربراساس استراتژیها ی سازمانی وخط مشی سازمان این رویکردانجام می گیرد.منطق(استاندارد،الزامات،bench mark، کنفرانسها، مقالات و...)متناسب ومنطقی بودنرویکردرویه طرح کسب وکار و رویه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیکفرایند مرتبطمتناسب ومنطقی بودنرویکردذینفعان اصلی این رویکرد سهم داران ، مشتریان و تامین کنندگان هستند که با اجرای این رویکرد بر خواسته های انان تمرکز می نماییم.ذینفعان(چه کسانی هستند؟،نیاز ذینفعان چیست؟، چگونگی نیازآنها رابرطرف می نماییم؟)متناسب ومنطقی بودنرویکرددر راستای استراتژی توسعه و بهبود شبکه تأمین و برون سپاری و توسعه شراکت ها و همچنین در راستای خط مشی کیفیت مبنی بر توسعه تأمین کنندگان به عنوان شرکاء استراتژیکحمایت ازخط مشی واستراتژییکپارچه بودنرویکرداین رویکرد با رویکردهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک، تحقیقات بازار و ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و تعامل و مشارکت با مشتریان به منظور ارزش افزوده در ارتباط است.تعامل با سایررویکردهایکپارچه بودنرویکردطرح کسب وکار درسال 84 تدوین شده وشراکت های کلیدی با شرکتهایbostch-benteler-panasonic-daminglitonدارد.پیاده سازی(زمان شروع جاری سازی/تعیین نواحی جاری سازی )پیاده سازی(زمان شروع جاری سازی/تعیین نواحی جاری سازی )جاری سازیابتدا ماموریت ،آرمان و ارزش های سازمان را تعریف می نمایند. بر اساس نتایج ممیزیهای داخلی و خارجی و شاخص های کلیدی سازمان نقاط ضعف و قوت داخلی شناسائی می شود ،در ادامه بر اساس تجزیه و تحلیل ذینفعان خارجی سازمان تهدیدها و فرصت های مشخص می گردد. در انتها اهداف بلند مدت سازمان تعریف می گردد. استراتژیهای سازمان جهت نیل به اهداف با توجه به عوامل بحرانی موفقیت تدوین شده و در انتها بر اساس روش ارزیابی متوازن الویت بندی شده و جهت اجرا برنامه ریزی می شوند. استراتژیها جهت اجرا در قالب پروژها و فعالیت ها تعریف می گردند.نتایج این پروژها و اقدامات که در بازه های زمانی مختلف پایش میگردند میزان دستیابی به استراتژیها را مشخص می کنند.و همچنین بر اساس خروجی های حاصل برنامه ریزی استراتژیک استراتژی های برون سپاری و شراکت ها پس از تدوین و بر اساس ورودی های شرکت ها در خصوص انتخاب شراکت ها تصمیم گیری می گردد.نظام مندی(دستورالعمل، رویه و..../تعریف فرایند)نظام مندی(دستورالعمل، رویه و..../تعریف فرایند)جاری سازیفروش ناشی از شراکتهای کلیدی-سودآوری کل سازمان –تعداد شراکتهای کلیدیاندازه گیری(شاخصهای برداشتی، عملکردی اجرایی، عملکردی اثربخشی)اندازه گیری(شاخصهای برداشتی، عملکردی اجرایی، عملکردی اثربخشی)ارزیابی وبازنگرییادگیری( الگوبرداری،استانداردها، مدلها، مطالعه بهترین تجارب و...)یادگیری( الگوبرداری،استانداردها، مدلها، مطالعه بهترین تجارب و...)ارزیابی وبازنگریرویه کسب وکار تاسال 87دوبار بازنگری شدهبهبود(ناشی از اندازه گیری ویادگیری)بهبود(ناشی از اندازه گیری ویادگیری)ارزیابی وبازنگری

اسلاید 5: نتایجنتایجنتایجنتایجنتایجشاخص:تعداد شراکتهای کلیدیشاخص:تعداد شراکتهای کلیدیشاخص:تعداد شراکتهای کلیدیشاخص:تعداد شراکتهای کلیدیشاخص:تعداد شراکتهای کلیدیسالهاسالهاسالهاسالهاموضوع1387138613851384موضوع2222روندهاهدفمقایسه با سایرسازمانهارابطه علت ومعلولی (تحلیل)محدوده نتایج(تفکیک پذیری)نتایجنتایجنتایجنتایجنتایجشاخص :حاشیه سود ناويژهشاخص :حاشیه سود ناويژهشاخص :حاشیه سود ناويژهشاخص :حاشیه سود ناويژهشاخص :حاشیه سود ناويژهسالهاسالهاسالهاسالهاموضوع1387138613851384موضوع23%29%38%37%روندهاهدفمقایسه با سایرسازمانهارابطه علت ومعلولی (تحلیل)محدوده نتایج(تفکیک پذیری)

اسلاید 6: عنوان رویکرد:ایجاد وحمایت از تفکرنوآورانه وخلاق بااستفاده ازشراکتهای سازمانیعنوان رویکرد:ایجاد وحمایت از تفکرنوآورانه وخلاق بااستفاده ازشراکتهای سازمانیعنوان رویکرد:ایجاد وحمایت از تفکرنوآورانه وخلاق بااستفاده ازشراکتهای سازمانیعنوان رویکرد:ایجاد وحمایت از تفکرنوآورانه وخلاق بااستفاده ازشراکتهای سازمانیشرحویژگیهاویژگیهاعناصرمدل تعالی سازمانی منطق(استاندارد،الزامات،bench mark، کنفرانسها، مقالات و...)متناسب ومنطقی بودنرویکردتامین فرایند مرتبطمتناسب ومنطقی بودنرویکردسازمان ،تامین کنندگان ذینفعان(چه کسانی هستند؟،نیاز ذینفعان چیست؟، چگونگی نیازآنها رابرطرف می نماییم؟)متناسب ومنطقی بودنرویکردرضایت ذی نفعان حمایت ازخط مشی واستراتژییکپارچه بودنرویکردنظام پیشنهاد ها تعامل با سایررویکردهایکپارچه بودنرویکردسال 88پیاده سازی(زمان شروع جاری سازی/تعیین نواحی جاری سازی )پیاده سازی(زمان شروع جاری سازی/تعیین نواحی جاری سازی )جاری سازیفرم پیشنهاد ها برای تامین کنندگان نظام مندی(دستورالعمل، رویه و..../تعریف فرایند)نظام مندی(دستورالعمل، رویه و..../تعریف فرایند)جاری سازیتعداد پیشنهاد ها ی تامین کنندگان اندازه گیری(شاخصهای برداشتی، عملکردی اجرایی، عملکردی اثربخشی)اندازه گیری(شاخصهای برداشتی، عملکردی اجرایی، عملکردی اثربخشی)ارزیابی وبازنگری-یادگیری( الگوبرداری،استانداردها، مدلها، مطالعه بهترین تجارب و...)یادگیری( الگوبرداری،استانداردها، مدلها، مطالعه بهترین تجارب و...)ارزیابی وبازنگریاجرای پیشنهاد های قطات مانند :srn ، ،شوک سنسور ، و...بهبود(ناشی از اندازه گیری ویادگیری)بهبود(ناشی از اندازه گیری ویادگیری)ارزیابی وبازنگری

12,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید