kargahe_amozeshiye_modelhaye_maghzi

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “مدل های مغزی”

مدل های مغزی

اسلاید 1: بسم الله الرحمن الرحیم

اسلاید 2: کارگاه آموزشی مدل های مغزی و انتخاب رشته تحصیلی وشغل آذر ماه 94

اسلاید 3: آن دلي خواهم كه از ذوق هنر هر زمان خواهد جهاني تازه تر....

اسلاید 4: « ايده ها از جانب خداوند مي آيند » ((انيشتن((

اسلاید 5: شيفتگان پرواز را ميل خزيدن نيست...

اسلاید 6: ارزیابی:مدل مغزی شما چیست؟

اسلاید 7: چهارربع مغز(پایه های اساسی مهندسی خلاقیت)بخش A(تفکرتحلیلی)واقع درقسمت فوقانی نیمکره چپبخش B(تفکرترتیبی)واقع درقسمت تحتانی نیمکره چپبخشC(تفکرمیان فردی)واقع درقسمت تحتانی نیمکره راستبخشD(تفکرتخیلی)واقع درقسمت فوقانی نیمکره راست

اسلاید 8: ندهرمان پدرفناوری حاکمیت مغز مداربازخوردترجیح های مغز

اسلاید 9: D دیداری وبصری منطقی A کل نگر واقع گرا شهودی انتقادی نوآورانه فنی وتخصصی مفهومی تحلیلی تخیلی کمی میان فردی محافظه کارانه جنبشی ساخت یافته هیجانی ترتیبی معنوی سازمان یافته احساسی جزئی نگرواصولی C ا رزشی برنامه ریزی شدهB

اسلاید 10: خصوصیات تفکرتحلیلی دربخشAکسانی که رجحان فکری آنهادربخش Aاست،درزندگی کارهای خاص راترجیح می دهند. موضوعات ترجیحی آنهاعبارتنداز:حساب،جبر،حسابداری، تکنولوژی علوم.حقوقدانان،مهندسین،متخصصین رایانه،بانکداران،فیزیکدانان،تحلیل گران وتکنسین ها ترجیحاتی ازتفکرنوع Aازخودنشان می دهند.

اسلاید 11: تمرینی برای تقویت تفکرنوعA*وضعیت مشکلات فعلی حوزه ی کاری خودرابررسی کرده ودلایل به وجود آمدن آنهارالیست کنید.*آخرین تصمیم خودرامرورکرده وجوانب عقلانی ومنطقی آن رامشخص کنید.

اسلاید 12: خصوصیات تفکرترتیبی دربخشBاین تفکربامدیریت،برنامه ریزی تاکتیکی،شکل سازمانی،اجرای راه حل،حفظ وضعیت کنونی وباموارددرست وآزمون شده سروکاردارد.این تفکرتولیدگراومبتنی بروظیفه است.کسانی که تفکرنوعBراترجیح می دهندباموضوعات بسیارساخت یافته وبه ترتیب سازمان دهی شده مواجه باشند.برنامه ریزان،کارمندان،مدیران ودفترداران رجحان فکریشان Bاست.

اسلاید 13: تمرینی برای تقویت تفکرنوعB*یک برنامه درمان برای تغییر رفتار مراجع خود طرحریزی کنید.(رفتارنامطلوب :ناخن جویدن)

اسلاید 14: خصوصیات تفکرمیان فردی دربخشC این تفکرباآگاهی ازدریافت ها،احساس ها،ارزش ها،موسیقی وارتباطات سروکاردارد.کسانی که رجحان فکری آنهاتفکرنوعCاست موضوعات مشخصی نظیرعلوم اجتماعی،موسیقی،تئاترو ورزش هایی که به مهارت عالی نیازدارندراترجیح می دهند. آموزگاران،پرستاران،مددکاران اجتماعی وموسیقیدان دارای رجحان های قوی درتفکرنوع Cدارند.

اسلاید 15: تمرینی ازتفکرمیان فردی دربخشC *اگردرمحیط کاری شما کودکی باشید که ازنداشتن پدرومادررنج می بردچگونه بااورفتارمی کنید.رفتارهای خودرالیست نمایید. *فرض کنیدارباب رجوع شمایک دانشجوی چینی است درخصوص فرهنگ روان شناسی ومشاوره چه گفتگوهایی با اوترتیب می دهید.

اسلاید 16: خصوصیات تفکرتخیلی دربخش Dاین تفکرباآینده، ممکن ها،ترکیب، بازی،رویاها،بینش،برنامه ریزی راهبردی،کارآفرینی،تغییرونوآوری سروکاردارد.تفکرنوع Dمبتنی برریسک ومستقل است.آنها ترجیح می دهندموضوعاتی نظیرکارهای هنری (نقاشی،مجسمه سازی)وهمچنین هندسه،طراحی،شاعری ومعماری را ترجیح می دهند.پزشکان،هنرمندان،نمایشنامه نویسان ومخترعان رجحان های قوی ازتفکرنوع ِDدارند.

اسلاید 17: تمرینی ازتفکردربخش D*یک جلسه مشاوره تحصیلی متفاوت با جلسات رسمی طرحریزی کنید.*برخی ضرب المثل رابانگاهی متفاوت تغییردهید.برای مثال به جای اینکه بگوییم بایه گل بهارنمیشه.بگوییم یک گل نشانه آمدن بهاراست.

اسلاید 18: تجربه جهانی دربکارگیری چهارربع مغزنشان می دهد:*7%صرفاازیک ربع مغزخوداستفاده می کنند.*60%تسلط بردوربع مغزرادرحل مسائل دارند.*30%تسلط برسه ربع مغزرادرحل مسائل دارند.*3%تسلط چهارگانه برمغزخوددارند.

اسلاید 19: او می داند برای رشدبايدخطرکند.خرچنگ دريايی،لاک ضخيمی برپشت داردکه اندامش رامحافظت می کنداين لاک با محبوس کردن جسم او،رشدش رامتوقف می کند.تنهابادورانداختن لاک است که خرچنگ می تواندرشدکند وبزرگ شود،وقتی خرچنگ دريايی،لاک راازخودجدامی کند درحقيقت سپربلای خودراازدست می دهدوآسيب پذيرمی شود چون تاوقتی که لاک تازه ای برپشتش نرويد.پوستی نازک وصورتی ،اندامش رامی پوشاند که قدرت حفظ اورادربرخوردباتخته سنگ ها ودربرابر جانوران ديگرندارد.خرچنگ به خاطررشدبیشتر،خودرابه خطر می اندارد....

اسلاید 20: اساس مهندسی خلاقیت تحریک مغزی است!

اسلاید 21: خلاقيت: -ديدن اززاويه متفاوت. -آميزه ای ازعلم،تکنيک وهنر.

اسلاید 22: مساله درمهندسی خلاقیت چیست؟ وضعیت موجود وضعیت مطلوب مساله:فاصله بین وضعیت موجودتاوضعیت مطلوب شکاف=مساله چگونگی رفع شکاف=راه حل مساله

اسلاید 23: موانع ذهنی مهندسی خلاقیت

اسلاید 24: دورگروهی که فکرمی کنیدخلاق ترین گروه می باشد خط بکشیدروزنامه نگاران معلمان متخصصین تزئینات داخلی ساختمانکارگردان ها مهندسین ناسا دانش آموزان دبیرستانی دانشجویان پزشکی تعمیرکاران خودرو

اسلاید 25: تصورات ذهنی غلط

اسلاید 26: درمان تصورات غلطحقایق رابفهمید،ازتفکرنوع Aاستفاده کنید.یادبگیریدباایدها بازی کنید.تفکرنوعِِDراتمرین کنید.خلاقیت وتفکررابااستفاده ازتمام مغزدرزندگی خودوارد کنید.

اسلاید 27: موانع بعدی*فقط یک جواب درست وجوددارد.(بایستی تفکرنوعAتقویت شود.)*نگاه کردن به مسئله به صورت مجزا.(بایستی تفکرنوعDتقویت شود.)*پیروی ازقوانین(بایستی تفکرنوعD تقویت شود.)*تفکرمنفی(بایستی تفکرنوعC تقویت شود.)*ترس ازشکست(بایستی تفکرنوعCتقویت شود.)....

اسلاید 28: ابعادتفکردرمهندسی خلاقيت: .انعطاف پذيری .سيستمی بودن .سرعت فکر .يگانگی فکر .تحليل گری

اسلاید 29: مهندسی خلاقیت مبتنی بر تکنیک تحلیل کارکرد

اسلاید 30: کارکرد:کاری است که به واسطه انجام آن،فرایند،فرآورده وخدمات موردنظرازدیدمراجع یامخاطب ارزش پیدا می کند.

اسلاید 31: روش تحلیل کارکرد:*سیستم کاری شما چیست؟*فرایندآن چیست؟*چه نتایجی دارد؟*اهدافش چیست؟

اسلاید 32: مهندسی خلاقیت مبتنی برتکنیک رفع تضاد

اسلاید 33: تضاد:وقتی دوخواسته متضاددرمقابل یکدیگرقرارمی گیرندتضادرخ می دهد.مثال:حداکثربازده یادگیری ومعلمان شرکتی

اسلاید 34: انواع تضاد*تضاداجرایی:هدف مساله مشخص است ولی هیچ جهتی برای دستیابی به آن وجود ندارد.مثال:ایجادمدارس مجازی مبتنی براینترنت.*تضادتکنیکی:انجام یک عملیات درسیستم به طورهمزمان دارای یک اثرمنفی ویک اثرمثبت است.مثال:کاهش ساعات تدریس آموزگاران به نظرکارایی آنهارا افزایش خواهدداد،درمقابل دستگاه آموزش وپرورش بایستی نیروی انسانی خودراافزایش دهدکه به تبع آن هزینه ها نیز افزایش خواهد یافت.

اسلاید 35: تمرینی مبتنی بررفع تضاد*تضادهای موجوددرحوزه کاری خودرابیانکرده وچگونگی غلبه برآنها رالیست نمایید.

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان