کسب و کار مدیریت و رهبری

مدیریت فرآیندهای کسب و کار و معماری سازمانی یک کار توام

modiriat_farayaand_kasbo_kar_va_memari

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “مدیریت فرآیندهای کسب و کار و معماری سازمانی یک کار توام”

مدیریت فرآیندهای کسب و کار و معماری سازمانی یک کار توام

اسلاید 1: مديريت فرآيندهاي كسب و كار و معماري سازماني يك كار تواممرداد 1385برگرفته از ارايه آقای احمد علي‌بابايي دانشجوی دکترای صنايع دانشگاه تربيت مدرس

اسلاید 2: 2بكارگيري BMP و EA با هم يا يكي پس از ديگري معماري سازماني، يك ديسيپلين برنامه ريزيمديريت فرآيندهاي كسب و كار، اساسا يك فلسفه بهينه‌سازي، يكپارچگي و اتوماسيون، مي تواند مجموعه اي از راهكارها باشدهر دو در مسير استانداردهاي مدل سازي برخورد دارند

اسلاید 3: 3تركيب BPM و EA: جلوه اي زيبادرك دو ديسيپلين ايجاد معماري سازماني با استفاده از مديريت فرآيندهاي كسب و كار بعنوان محرك

اسلاید 4: 4معماري سازمانيفرآيند استراتژيكمرتبط با استراتژي كسب و كارنه تنها در درباره تكنولوژيارانه دهنده مواردي كه بواسطه بقيه فرآيندهاي IT و كسب و كار مورد استفاده است

اسلاید 5: 5نقش معماري سازمانيارتقا رابطه بين تكنولوژي اطلاعات و كسب و كارمعماري سازماني يك مكانيزم كاربردي براي پر كردن فاصله ايجاد يك فرآيند براي تناسب مستمر تكنولوژي اطلاعات و كسب و كارآشكار ساختن ديدگاه‌هاي مختلف در چشم انداز آيندهاستراتژي كسب و كارفشارهاي محيطياهداف كسب و كارسياست كسب و كارتخصيص منابعمعماريمعماري كسب و كارمعماري اطلاعاتمعماري فنيمعماري راهكاراجرافرآيندهاي كسب و كارساختارهاي اطلاعاتيسيستم‌هاي كاربرديزيرساختهاي فنيساختار سازماني

اسلاید 6: 6استراتژي كسب و كاركنترل و مديريتمعماري وضعيت آيندهفرآيند اصلي EA ساده است اما مشكلات در جزئيات نهفته استروند محيطتوسعه نيازمندي‌هاتوسعه قوانين توسعه مدل‌هامعماريپوشش فاصلهمعماري وضعيت حاضرسازماندهي تلاش‌هاي معماريمستندات

اسلاید 7: 7معماري سازماني بايد يك چارچوب داشته باشدديدگاه معماري سازمانيعمليات، فرآيندها و سازمان كسب و كارديدگاه معماري اطلاعاتساختار، سرمايه ها و جريان اطلاعاتديدگاه معماري تكنولوژياستانداردهاي فني براي نرم افزار و سخت افزار، و زيرساخت‌هاديدگاه معماري راهكارتقاطع سه ديدگاه ديگر ( ديدگاه‌هاي چندگانه) بعلاوه هر راهنماي اضافه ديگريك راهكار نرم افزارهاي كاربردي، يا خدمات كاربردي بر روي زيرساخت و بقيه تكنولوژي است كه بايكديگر فرآيند و اطلاعات مورد نياز را مكانيزه مي نمايند.حيطه كسب و كار(روندها، استراتژي)ديدگاه اطلاعاتديدگاه فنيديدگاه كسب و كارديدگاه اطلاعاتمعماري راهكارمعماريسازمان

اسلاید 8: 8چه كسي يك معماري كسب و كار سازماني را ايجاد استفاده مي‌كندچه چيز؟استراتژي كسب و كار من چيست و چه عملياتي من نيازمند پشتيباني آن هستم؟چطور؟چه اطلاعاتي، تكنولوژي‌هايي و فرآيندهايي براي پشتيباني از عمليات كسب و كار مورد نياز من است و چطور بايد با هم عمل كنند؟چه ابزارهايي؟چه تكنولوژي‌هاي، اجزاي داده و فرايندي من براي اجرايي اين سرويسها استفاده مي كنم؟Conceptualرهبري ارشداستراژيست‌هاLogicalمعمارهامديران ميانيImplementationپياده سازهابهبوددهندگان فرآيندمميزانكسب و كارمعمار‌هامجريان

اسلاید 9: 9مديريت فرآيندهاي كسب و كارمديريت فرآيندهاي كسب و كار(BPM) مديريت همه فرآيندهاي پشتيبان يك كسب وكار از ابتدا تا انتها مي‌باشد در حاليكه قوانين و قاعده هاي مورد نياز براي پشتيباني مدل كسب و كار بيان شده سازمان در زمان مشخص بكار گرفته مي شود.پشتيباني فرآيندهاي كسب و كار با استفاده از روشها، تكنيك ها، نرم افزار براي طراحي، تصويب ، كنترل و تحليل فرآيندهاي عملياتي با در نظر گرفتن منابع انساني، سازمانها، نرم افزارهاي كاربردي، مستندات و بقيه منابع اطلاعاتي است. فرآيند كسب و كاروروديهافرآيند كاربرديخروجي‌هاقواعد فنيقواعد كسب و كارقواعد فني

اسلاید 10: 10طبقه بندي معماري سوييت مديريت فرآيندهاي كسب‌وكارمدلسازي و تجزيه و تحليل فرآيندها4321يكپارچگي منابع انساني و نرم‌افزارهاي كاربرديپايش نتايجتنظيم قواعد و سياست‌هااجراي فرآيندها

اسلاید 11: 11ديسيپلين BPMمجموعه اي از قواعدفعاليت‌ها معينمهارت‌هاي مشخص

اسلاید 12: 12BPM اثرات تكنولوژي و كسب‌وكار قابل‌توجهي برروي معماري‌ها داردسازمان‌ها همواره در حال استفاده از مديريت فرآيند كسب و كار هستند مديريت فرآيندهاي كسب و كار بمنظور تغيير مسير كسب و كار انجام مي‌شود.پس از موفقيت پايلوت اوليه مديريت فرآيندهاي كسب و كار، كار واقعي آغاز مي شود.مراقبت/ گسترش فوايد مديريت فرآيندهاي كسب و كار نيازمند مجموعه اي از فرآيندهاي مرتبط و معماري‌هاي قوانين است.قواعد زنجيره ارزش و چابكي تكنيك‌هاي مديريت جديد را راهبري مي كنند.موضوع تغييرات افراد و فرايند است.

اسلاید 13: 13BPM و EA ويژگي‌هاي مشترك دارندهر دو درگير مدل سازي مي شود – به وسعتي كه ضروري است.ابزارهايي كه هر دو را پشتيباني مي كنند با هم همپوشاني دارند.استانداردهاي متدلوژيكال و نمادين براي هر دو وجود دارند.همپوشاني در استانداردهاي روشها و نمادها وجود دارد.BPMNبواسطه استفاده از ابزارها و مدلسازي صحيح مي توانيد هر دو آنها را با هزينه يكي از آنها انجام دهيد.با فرض 50 فرآيند، و 1000دلار براي هر ساعت مدل سازي و بهبود، هر فعاليت مدلسازي هزينه اي معادل 400000 دلار خواهد داشت.

اسلاید 14: 14نه تنها EA و BPM مي توانند با يكديگر كار كنند بلكه بقيه تلاشها نيز مي توانند Traditional application developmentBPMN UMLTraditional requirement gatheringISO CertificateSix SigmaLean...

اسلاید 15: 15ايجاد Business Case قابل دركبكارگيري مجدد مدلهامراقبت از مدلهاي كنوني براي احتراز از دوباره كاريسناريوهاي بهبود فرآيند آشكارآشكاري و شفافيت عمليات

اسلاید 16: 16توسعه يك معماري كسب و كار سازماني با مديريت فرآيندهاي كسب و كارشناسايي تمامي ذينفعان و نظرات آنهاايجاد چشم انداز نيازمنديهاي مشتركتحليل استراتژي كسب و كار و روندهاي محيطيطبقه‌بندي مفاهيم استراتژي كسب و كار و روندهاي محيطي در مورد چگونگي هماهنگ عمل كردن فرآيند، اطلاعات و تكنولوژي با يكديگر در سازمانايجاد مجموعه اي از قوانين كسب و كارتعريف اينكه فرآيندهاي كسب و كار چگونه بايد طراحي شوند با به بهترين شيوه استراتژي كسب و كار را پشتيباني نمايندتوافق بر روي استانداردهاي براي نمادگذاري و ابزارهااستفاده معماري سازماني براي ايجاد مدلهاي مورد نياز براي خدمات از جمله يك چارچوب براي اجراي مدل‌هامدلهاي عملياتي كسب و كارشبكه ارزش سازماناستفاده از مديريت فرآيندهاي كسب و كار براي ايجاد تعداد امكان پذيري از مدلهاي اضافي

اسلاید 17: 17پيشنهاداتوسعت نياز براي مدلسازي كسب و كار، معماري كسب و كار و مديريت فرآيندهاي كسب و كار شناسايي شود.استانداردهاي نشان گذاري، استفاده از ابزارها و تلاشهاي مدل‌سازي هماهنگ شوند.يك تيم چند منظوره براي تعيين استانداردها و فرآيندهاي مدل استفاده شود.از سطح مفهومي آغاز شده و به سمت پايين حركت كند، از رديابي در هنگام حركت مراقبت شود.معماري كسب و كار در خلا انجام نشوديك معماري سازماني يكپارچه ديدگاه هاي تكنولوژي، اطلاعات و كسب و كار را همبسته با يكديگر تعريف مي كندرهبران كسب و كار را تا حد امكان در گير شونداعتبار خيلي سريعتر و اغلب اوقات اننجام شودارزشهاي واقعي بواسطه بهبود فرآيند و بكارگيري مجدد نشان داده شود و Business Case اثبات شود.

اسلاید 18: 18BPMNBPMN در سال 2004 توسعه يافته است. مهيا سازي يك Notation است كه به سرعت توسط همه كاربران كسب و كار قابل درك باشد، يك پل استاندارد براي فاصله بين طراحي فرآيند كسب و كار و اجراي فرايند است.BPMN يك دياگرام فرآيند كسب و كار را تعريف مي كند كه بر اساس تكنيك فلوچارت براي ايجاد مدلهاي گرافيكي از عمليات فرآيند كسب و كار متناسب سازي شده است.

اسلاید 19: 19با تشكر از التفات شما

5,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید