پزشکی و سلامت بیماری‌ها

میکروب‌ها، بیماری و سلامتی

miccrobha_bimari_va_salamati

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “میکروب‌ها، بیماری و سلامتی”

میکروب‌ها، بیماری و سلامتی

اسلاید 1: میکروب ها،بیماری وسلامتیآموزش فصل هشتمبسم الله الرحمن الرحیمفصل هشتم

اسلاید 2: گروه نرم افزاری عفیف

اسلاید 3:

اسلاید 4: ساختار عملی ویروس هامیکروب ها شامل:ویروس ها،باکتری هاوقارچ ها استدوعامل بیماری زای واگیر دار:ویروس ها وباکتری هاساختار ویروس ها:ویروس ها ساختارسلولی ندارند.پیکر هرویروس از یک بخش اسید نوکلیک ویک پوشش پروتینی درست شده استمراحل تولید مثل ویروس1اتصال ویروس به باکتری2-همانند سازیDNAویروسی3-ساختن پروتیین های ویروسی4-تجمع پروتیین هاوDNAی ویروسی5-آزاد شدن ویروس از سلول باکتری.بازگشت

اسلاید 5: ویژگی های ویروس هاعبارتند از:ویروس ها ساختار سلولی ندارند.پیکر هر ویروسازیک بخش اسید نوکلیک وارد سلول می شود.همه ی آن ها برای تولید مثل باید وارد سلول شوندمیزبان اختصاصی دارند یعنی هرنوع ویروس به یک نوع سلول زنده حمله میکند.ویروس ها به اندازه ای کوچک اند که باید آن هارا با میکروسکوپ های الکترونی مشاهده کرد.بازگشت

اسلاید 6: ساخته شده توسط حسن عفیف

اسلاید 7: آلودگی ویروسیبسیاری از ویروس ها پس از ورود به سلول های بدن میزبان فعالیت های سلول راتغیر میدهند در نتیجه سلول نمی تواند به زندگی عادی خود ادانه دهد.جدول مقابل برخیاز بیماری هاییراکه به وسیله ی ویروس ها ایجاد میشوند نشان میدهد.بازگشتنام بیماریقسمتی که آسیب می بیندایدزسرماخوردگیزگیل،تبخالگلبول های سفیدخونبینی وحلقپوستآنفلانزاهپاتیتغده های بزاقیکبد

اسلاید 8: هنگامی که ویروسی به سلول های بدن ما حمله می کند سلول هایی که مورد حمله ویروسی قرار میگیرند ماده ای پروتیینی به نام اینتر فرون تولید میکنند.بعد ازپاره شدن سلول هاو آزاد شدن ویروس ها اینتر فرون به سلول های سالم که هنوز ویروس به آن ها حمله نکردهاست می چسبد و آن سلول هارا نسبت به ویروس مقاوم میکندبازگشتدفاع در برابر ویروس ها

اسلاید 9:

اسلاید 10: ماده ی وراثتی :هرباکتری یک کرموزم داردسیتوپلاسم:درستوپلاسم باکتری اندامک غشادار وجود نداردریبوزوم:در ساختن پروتین نقش دارددیواره ی سلولی : به باکتری شکل میدهدکپسول:بعضی باکتری ها کپسول دارند .کپسول باکتری رامحافظت می کندشباهت باکتی ها با سلول های گیاهی:هردو دارای دیواره ی سلولی هستند.تاژک: ببعضی ازباکتری ها به وسیله ی تاژک حرکت می کنندتفاوت سلول باکتری با سلول گیاهی:در سلول باکتری غشا ،هسته،میتروکندری،کلروپلاست ودستگاه گلژی وجود ندارد ولی این اجزا در سلول گیاهی یافت می شودساختار باکتری ها

اسلاید 11: تولید مثل باکتری ها: بیشتر باکتری ها در فاصله ی 20دقیقه ای به حد اکثر رشد خود میرسند وبه دو باکتری تقسیم می شونداین روش را تقسیم دوتایی می گویند.شرایط لازم:غذا ،گرما ورطوبت.منحنی افزایش باکتری ها:افزایش:در این مرحله به علت فراوانی غذا سرعت تولید مثل زیاد میشودتعادل:سرعت مرگ وتولید برابر استکاهش :به علت تجمع مواد سمی وکمبود غذا،سرعت مرگ ومیر زیادتر از تولید مثل میشود.تولید مثل باکتری ها

اسلاید 12: تعریف هاگ سازی:پوسته ای سخت است که در داخل دیواره ی باکتری تشکیل می شود ومواد سلولی باکتری در این پوسته محفوظ می ماننداهمیت هاگ درونی:باکتری را در برابر شرایط نامساعد محیطی مانند،گرما ،خشکی هوا وانجماد محفوظ نگه می دارد.باکتری کزاز هاگ درونی تشکیل میدهد.هاگ سازی

اسلاید 13: از نظر تغزیه باکتری ها به سه گروه تقسیم میشوند:فتوسنتزکننده 2_باکتی های ساپروفیت 3_باکتری های انگلُباکتری های فتوسنتز کننده:گیاهان سبز به وسیله ی نور خورشید غذا سازی می کنند.باکتری های ساپروفیت:این نوع باکتری ها غذای خود را از مواد بی جان مانند:گوشت ،شیر،مواد قندی وسایر فراورده های غذایی ما ونیز از اجساد جانداران می گیرند.این باکتری علت اصلی فاسد شدم غذا استباکتری انگل:غذای خود را از بدن موجودات زنده میگیرند مثل گیاهان .بیشتر بیماری های واگیر دار توسط باکتری های انگل تو لید میشود.تغزیه در باکتری ها

اسلاید 14: دفاع در برابر بیماریمبارزه با بیماریپرتو در مانیمبارزه ی شیمیایی علیه بیماری

اسلاید 15: دفاع در برابر بیماریبدن ما دوخط دفاعی مهم علیه بیماری زاها دارد.خط دفاعی اول از ورود جانداران بیماری زا به بدن جلوگیری می کند وخط دفاعی دوّم هنگامی فعال میشود که عامل بیماری زا وارد بدن شود. دوخط دفاعی مهم بدن علیه بیماری زاها:پوست ولایه های مخاطی 2_گلبول های سفیدپوست ولایه های مخاطی: پوست در سطح خود چندین لایه سلول های مرده وشاخی شده دارد.نقش لخته ی خون در محل بریدگی:در محل بریدگی، مقداری خون لخته میشود راه ورود میکروب هارا میبندد.علت خطر ناک بودن بریدگی های عمیق:میکروب ها در این نوع بریدگی بهتر به اعماق پوست میرسند وشرایط در اعماق زخم برای رشد باکتری ها فراهم استغده های اشکی :اشک که دارای آنزیم لیزوزیم است ترشح میکنند.این آنزیم باکتری ها فراهم است.گلبول های سفید خون:در مغز استخان و گره های لنفی تولید میشوند .باکتری ها و ویروس هارا میکشند.غده های چربی :باترشح چربی باکتری هارا میکشند.

اسلاید 16: ادامه دفاع در برابر بیماریلایه های مخاطی و موژه ها:به ذرات باکتری ها می چسبند.موژها باحرکت موجی خود مخاط رادرون خود حرکت میدهند.غده های معده:باتولید اسید کلریدریک باکتری های درون غذا را میکشدنقش گلبول های سفید:گلبول های سفید در دوگروه قرارداده میشوند:1_لنفوسیت2-فاگوسیتلنفوسیت ها:وقتی لنفوسیت ها در تماس بامواد بیگانه قرارگیرند،پادتن ترشح می کنند که ضد مواد بیگانه است. علت اختصاصی بودن پاد تن ها:چون پادتن ها انواع مختلفی دارند هرکدام،روی ماده ی ویژه ای تاثیر میگذارند که از نظر شکل وساختار با آن هماهنگ باشند.مثلاپاد تنی که برعلیه باکتری حسبه ترشح می شود اثری روی باکتری مولد الریه ندارد. نقش فاگوسیت ها:وقتی پادتن به مواد بیگانه اتصال یابد ،فاگوسیت ها آن هارا نابود میکنند.بیگانه خواری گلبول های سفید:دراین روش گلبول های سفید باکتری هاو سلول های مرده ،یا بخش های جدا شده ی آنها را می خورند و نابود میکنند.

اسلاید 17: مبارزه با بیماریمبارزه شیمیایی علیه بیماریپرتو درمانی: برای معالجه ی بعضی از بیماری ها به ویژه سرطان از پرتو های رادیو اکتیو استفاده میشود.پرتو ها سلول های بیمار را از بین می برنند.شیمی درمانی:دراین روش مواد وترکیب های شیمیایی ویژه ای ()دارورابه منظور کشتن میکروب ها ویام معالجه سرطان وارد بدن میکنند.آنتی بیوتیک ها:توسط جانداران،مانندباکتری ها وقارچ ها ساخته می شوند واز این لحاظ ،باترکیبات شیمیایی دیگر فرق دارند.

5,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید