کسب و کار منابع انسانی و مشاغل

پودمان ۱ دانش فنی دهم رشته الکتروتکنیک

power2

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “پودمان ۱ دانش فنی دهم رشته الکتروتکنیک”

پودمان ۱ دانش فنی دهم رشته الکتروتکنیک

اسلاید 1: به نام هستی بخش زیبانام تهیه کننده : نعیم بکائیانموضوع : پودمان 1رشته : الکتروتکنیک دبیر : جناب آقای مردانی سال تحصیلی :99_1400کلاس : 102

اسلاید 2: .مقدمه.انــرژي الكتريكــي از تبديــل انــرژي حاصــل از ســوخت هاي فســيلي (حــرارت)، انــرژي جنبشــي بــاد، انــرژي خورشــيدي، انــرژي پتانســيل گرانشــي آب، انــرژي حاصــل از هــواي فشــرده (گاز) حاصــل از جــزر و مــد آب دريــا و ســاير مــوارد به دســت مي آيــد. و بــرای ايــن تبديــل انــرژی از ژنراتــور اســتفاده مي شــود. محل نصــب ژنراتــور و تجهيــزات مربــوط بــه آن را نيــروگاه می نامند. . نيروگاه هــای بــرق در دو نــوع «جريــان متناوب» و «جریان مستقیم» می باشند. جريــان متنــاوب را بــه اختصــار بــا حــروف AC و جریان مستقیم را به اخصار با حروف DC نشان میدهند.

اسلاید 3: .نیروگاه حرارتی. نيــروگاه حرارتــی بــا انــرژی حرارتــی حاصــل از ســوخت های فســيلی يــا ســوخت های هســته ای، آب را بــه بخــار تبديــل مي کنــد توربيــن انــرژی جنبشــی بخــار را بــه انــرژی مكانيكــی تبديــل مي نمايــد. ژنراتــور انــرژی مكانيكــی توربيــن را بــه انــرژی الكتريكــی تبديــل مي کنــد. بــازده نيروگاه هــای حرارتــی بــه دليــل اتــلاف انــرژی حرارتــی کمتــر از 30 درصــد می باشــد.

اسلاید 4: .نیروگاه آبی.نيــروگاه آبی، انرژی پتانســيل گرانشــی حاصــل از ذخيره ســازی آب در پشــت ســد را توســط توربيــن بــه انــرژی مكانيكــی تبديــل می کنــد و ژنراتــور انــرژی مكانيكــی توربيــن را بــه انــرژی الكتريكــی تبديــل می نمايد.

اسلاید 5: .نیروگاه گازی. نيــروگاه گازی انــرژی جنبشــی حاصل از هــوای فشــرده و گرم شــده را توســط توربيــن بــه انــرژی مكانيكــی تبديــل می کنــد و ژنراتــور انــرژی مكانيكــی توربيــن را بــه انــرژی الكتريكــی تبديل می نمايــد. زمــان احــداث نيروگاه هــای گازی در مقايســه بــا نيروگاه هــای آبــی و حرارتــی کمتــر می باشــد امــا بــازده آنهــا به دليــل اتــلاف انــرژی حرارتــی کمتــر از 30 درصد می باشد

32,996 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید