دسته: سایر

سایر

وقتی ترسی شوالیر به یک نقاشی نگاه میکند، او داستان پشت این نقاشی را تصور می کند: نقاش چگونه این مدل را دیده؟ تعبیر نگاه مدل چیست؟ چرا این مرد … گلگونه؟ او سه داستان را از نقاشیهای پرتره افراد از جمله یکی از آنها که منجر به پرفروش ترین رمان او شد به نام …

  • 1
  • 7
  • 8