سایر آموزش

نمونه تحقیق در مقاله نویسی

maghale_nevisi_nemone_kari

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [1 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “نمونه تحقیق در مقاله نویسی”

نمونه تحقیق در مقاله نویسی

اسلاید 1: نمونه تحقیق (Study Sample)حجم نمونه (برآورد شده/ حذف شده/نهایی)روش تعیین حجم نمونه مطالعه راهنما (Pilot study) (تعداد افراد مطالعه راهنما، نام فرمول، ضریب اطمینان و توان آزمون)نتایج سایر مطالعات (نام مطالعه، نام فرمول، ضریب اطمینان و توان آزمون)سرشماری

اسلاید 2: نمونه تحقیق (Study Sample)روش نمونه گیریاحتمالی (Probability):تصادفی سادهتصادفی منظمغیر احتمالی(Non Probability):آسانهدفمندداوطلبانهگلوله برفیروش نمونه گیرییک مرحله ایچند مرحله ایطبقه ای (Stratified) خوشه ای (Cluster)تقسیم به گروه هاتصادفیغیر تصادفی

اسلاید 3: معیارهای ورود و خروج (Include Exclude Criteria)مثال معیارهای ورود: سن بین 18 تا 60 سالحد اقل شش ماه سابقه کارحد اقل سواد خواندن و نوشتن مثال معیارهای خروج عدم شرکت در بیش از یک جلسه آموزشی عدم شرکت در پس آزمونتغییر مجل سکونت

اسلاید 4: ابزار و روش گردآوری داده هاابزار پژوهش: پرسشنامهچک لیستدستگاه هاروش گردآوری داده ها مصاحبهمشاهدهپرسشنامه (حضوری/پستی/الکترونیک)نام ابزارتوضیح مختصرمنبعروایی و پایایی

اسلاید 5: روایی و پایایی ابزار روایی (ابزار ویژگی مورد نظر را بسنجد) روایی محتویروایی سازه روایی هم ارزپایایی (ثبات نتیجه حاصل از اندازه گیری) آزمون - بازآزمون دو نیمه کردنفرمهای موازیآلفا کرونباخنام روشمقدار پایایی (بیشتر از 0.7)

اسلاید 6: روش انجام آزمایش ها زمان فرد انجام دهندهمحلشرایط آزمایشتوالی آزمایشهازمان اندازه گیریهاکوری

اسلاید 7: روش تجزیه و تحلیل داده ها شاخص های آمار توصیفی میانگین و انحراف معیارتوزیع فراوانی نسبی و مطلق میانه و نما و دامنهآزمونهای آمار تحلیلی تی کای دوتحلیل واریانس......ضریب اطمینان 95%99%نرم افزار آماری SPSSSASMatlab......همخوانی با یافته ها

اسلاید 8: ملاحظات اخلاقی بیان رعایت ملاحظات اخلاقی بیان اخذ مجوز کمیته اخلاق

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان