علوم مهندسی مهندسی صنایع و مواد

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

Analysis-and-system-design

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.


  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها”

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

اسلاید 1: درس : تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهامنبع : تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشهاخانم دکتر زاهدی2

اسلاید 2: 3

اسلاید 3: فصل اول : سیستم و نگرش سیستمی4

اسلاید 4: اهداف کلی فصل اول1- آشنایی با مفهوم سیستم ،ترکیب و نحو عملکرد و طبقه بندی و خواص سیستمها2- آشنایی با نظریه عمومی سیستمها 3- آشنایی با نگرش سیستمی 5

اسلاید 5: هدفهای رفتاری فصل اول 1- سه خصلت اساسی سیستمها را بر شمارید 2- اجزاءسیستم را نام برده و هر یک را در دو سطر توضیح دهید 3- اجزاءمختلف سیستم در یک موسسه آموزشی را مشخص کنید 4- سیستم باز و بسته را مقایسه کنید 5- آنتروپی منفی و گونه های مختلف آن را شرح دهید و نحوه عملکرد آنتروپی را در سیستم های باز و بسته شرح دهید 6- سیستم های اصلی و فرعی را با ذکر مثال توضیح دهید 6

اسلاید 6: سیستم چیست ؟ سیستم مجموعه ای است که از اجزاءبه هم وابسته که وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدید را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی پیروی می نماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت می کند 7

اسلاید 7: سه خصلت اساسی سیستم ها8مفهوم کلیتسیستمروابط متقابل بین اجزاءوجود هدف

اسلاید 8: ترکیب سیستم اجزاءچهار گانه سیستم 1- درونداد(input) : آنچه بنحوی وارد سیستم می شود و سبب تحرک سیستم می شود 2- فرایند تبدیل(process) :جریان تغییر و تبدیل آنچه وارد سیستم می شود 3- برونداد(output) : آنچه از تغییر و تبدیل از سیستم (به شکل کالایا خدمات )خارج می شود 4- بازخورد (feed back) : فرایندی دورانی که قسمتی از ستاده به عنوان اطلاعات به درونداد پس خورانده می شود 9

اسلاید 9: ارتباط بین اجزاءسیستم باز خورد 10درونداد ورودیبروندادخروجیفرایند تبدیل

اسلاید 10: محیط سیستم هر سیستم در محیطی قرار دارد . محیط سیستم شامل کلیه متغیرهایی است که می تواند در وضع سیستم مؤثر باشند و یا از سیستم تأثیر پذیرند عوامل محیطی در بر گیرنده عواملی همچون عوامل طبیعی ،فرهنگی ایدئولوژی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره هستند 11

اسلاید 11: طبقه بندی سیستم ها سیستم های اصلی و فرعی سیستم های اصلی : که در بر گیرنده مجموعه ای از سیستم ها فرعی می باشد سیستم های فرعی : که جزئی از یک سیستم بزرگتر بوده و جهت تحقق هدفهای سیستم اصلی فعالیت می کند 12

اسلاید 12: سیستم های باز و بسته سیستم بسته : سیستمی ساده است که با محیط خود ارتباط برقرار نمی کند و در بر خورد با محیط سازمان خود را از دست می دهد سیستم باز : سیستمی است که با محیط خود در ارتباط است 13

اسلاید 13: آنتروپی در هر سیستم عواملی وجود دارند که بر خلاف جهت نظم سیستم عمل می کنند و مختل کننده انتظام سیستم هستند این عوامل را آنتروپی می نامند 14

اسلاید 14: انواع آنتروپی 1- آنتروپی مثبت : عملکردش در خلاف جهت نظم سیستم است2- آنتروپی منفی : عملکرش خلاف جهت آنتروپی مثبت است و برای ایجاد تغییرات تعدیلاتی در جهت اصلاح انحرافات به منظور بقاء سیستم در محیط عمل می کند 15

اسلاید 15: خواص سیستم های باز 1- کلیت و جامعیت وجودی 8- گرایش به فنا 2- سلسله مراتب 9- گرایش به تکامل 3- همبستگی بین اجزاء 10- گرایش به تعادل یا خود 4- تناسب بین اجزاء نگهداری 5- گردش دایره وار 6- خاصیت تولید مثل 7- همپایانی 16

اسلاید 16: 1- کلیت و جامعیت وجودی سیستم در کلیت وجودی خود خواصی را ظاهر می سازد که در اجزاء تشکیل دهنده آن به تنهایی وجود ندارد . این کلیت نتیجه ارتباط اجزاء با یکدیگر و نحوه ترکیب اجزاء و سازمان یافتن آنها نیز کلیت سیستم را بوجود می آورد 17

اسلاید 17: 2- سلسله مراتب در سیستم ها نوعی سلسله مراتب از نظر ساختاری ،عملکرد و رفتاری وجود دارد . در هر سیستم عناصری وجود دارد که به نوبه خود عناصر کوچکتری هستند که ساخت و عملکرد ساده تری دارند18

اسلاید 18: سلسله مراتب سیستم ها از دیدگاه بولدینگ از دیدگاه بولدینگ سیستم ها از ساده به پیچیده به نه مرتبه تقسیم بندی می شوند سطح اول : ایستا یا بافتها سطح هشتم : سیستم های اجتماعی و چارچوب وجودی سطح نهم : سیستم های نمادین یا سطح دوم :دینامیک ساده استعلایی سطح سوم : سایبرنتیکسطح چهارم : سطح یاخته یا سیستم های باز سطح پنجم : نباتات یا ارگانیسم هاسطح ششم : سطح حیوانسطح هفتم : سطح انسان 19

اسلاید 19: 3- همبستگی بین اجزاءهر جزءدر سیستم به نحوی با سایر اجزاءمرتبط است و به علت وجود این همبستگی چنانچه در جزئی خللی وارد شود ،سایر اجزاءنیز از آن خلل متأثر می شوند 20

اسلاید 20: 4- تناسب بین اجزاء بین اجزاءسیستم تناسب، سنخیت وکمال متقابل موجود است و وجود تناسب سبب حفظ هویت و کلیت سیستم می شود 21

اسلاید 21: 5- گردش دایره وار فرایند درونداد ،تبدیل و برونداد جریانی مستمر و مداوم است . به این معنی که با صدور برونداد ،سیستم بار دیگر آماده کسب نیرو و تجدید فعالیت گردیده و این جریان به شکل گردشی دایره وار ادامه می یابد 22

اسلاید 22: 6- خاصیت تولید مثل سیستم ها گرایش به جاودانه سازی خود دارند و تا جایی که امکان داشته باشد به حیات خویش ادامه می دهند و چنانچه در کار سیستم نقصی پدید آید دررفع آن می کوشند و برای ادامه حیات تلاش می کنند ، در غیر این صورت از طریق تولید مثل وجود خود را در دیگری ادامه می دهند 23

اسلاید 23: 7- همپایانی همپایانی بدین معنی است که سیستم می تواند از راهها ومسیرهای متفاوتی به هدف واحدی برسد 24

اسلاید 24: 8- گرایش به فنا در درون سیستمها عواملی بوجود می آیند که سیستمها از جهت اصلی آن منحرف می سازند و به سمت عدم تعادل سوق می دهند. این عوامل را آنتروپی می خوانند 25

اسلاید 25: 9- گرایش به تکامل منظوراز تکامل از پیچیدگی سا خت و تنوع خواص است و چنانچه ساختار سیستم پیچیده تر شود و در اثر آن پیچیدگی ،عملکردهای متنوعتری از سیستم به ظهور رسد و خواص بیشتری ارائه شود سیستم متکامل تر شده است 26تکامل سیستم ها به دو شکل تدریجی و یا جهشی و ناگهانی انجام می گیرد .

اسلاید 26: 10- گرایش به تعادل یا خود نگهداری پویا این خصیصه که به هوموستاسیس معروف است بیانگر تلاش سیستم در حفظ متغیرهای ضروری خود در محدودهای معین به منظور ادامه حیات سیستم می باشد 27

اسلاید 27: نظریه عمومی سیستم ها این نظریه توسط برتالانفی ارائه گردید و بر اساس این نظریه یک ارگانیسم ،صرفاًمجموع عناصر جداگانه ای نبوده بلکه سیستمی است که دارای نظام و کلیت می باشد که مرتباًدر حال تغییر و تبدیل است به اعتقاد وی ارگانیزم را نمی توان با شیوه تفکر و روشهای معمول در مکتب مکانیسمی شناخت و باید طرز تفکر نوینی را برای شناخت موجودات ارگانیک ابداع کرد این نظر برتالانفی به نظریه عمومی سیستم ها شهرت یافت .28

اسلاید 28: نگرش سیستمی این نگرش چارچوبی منطقی و علمی ارائه می دهد که چند بعدی بوده و چارچوبی برای در نظر گرفتن عوامل محیطی ،داخلی و خارجی سیستم به عنوان یک کل متشکل ارائه می دهد .و به پدیده های اطراف بصورت یک کل به هم پیوسته می نگرد . 29

اسلاید 29: فصل دوم :تجزیه و تحلیل سیستم چیست؟ و تحلیل کننده سیستم کیست ؟30

اسلاید 30: مجتبی رفیعی،عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز شازند 31

30,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ، ایتا و روبیکا تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید