salamat

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “سلامت”

سلامت

اسلاید 1: رفرنس هاکتاب جامع بهداشت عمومی جلد اول فصل 3 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، ارتباط بهداشتی - کتاب درسنامه پيشگيری و پزشکی اجتماعی جلد دوم فصل چهارم و هفتم-pirasteh.ashraf@googlemail.com--

اسلاید 2: Health “ سلامت “ حالتي است كه در آن افراد از رفاه كامل جسمي ، رواني ، اجتماعي و معنوي برخوردار باشند ؛ زندگي مولد از نظر اقتصادي و باروري و زندگي با نشاطي داشته باشند و صرفاً نبود بيماري به منزله سلامتي نمي باشد . 1

اسلاید 3: عوامل تأثيرگذار بر سلامت سه دسته اند : - گروه اول ، عوامل و شرايط محيطي ، اجتماعي و اقتصادي – گروه دوم ، خدمات بهداشتي ، درماني و كيفيت و نحوه ارايه آنها – و گروه سوم ، شيوه زندگي و رفتارهاي بهداشتي مردم 2

اسلاید 4: ارتقاي سلامت در كشور را مي توان از دو سو پشتيباني و تقويت نمود : اول فعاليتهايي كه مستلزم دخالت دولت مي باشد و دوم اقداماتي كه مستلزم فعاليت مستقيم مردم است . 3

اسلاید 5: family friendscommunitystress managementstress reductionsubstance abusemedical self-carenutritionfitnesslovehope charitypurposecareereducationachievementSOCIALEMOTIONALPHYSICALSPIRITUALINTELLECTUAL

اسلاید 6: ابعاد سلامت سلامت جسماني: به منزله ادراك و انتظار مثبت از وضعيت جسماني مناسب است. سلامت اجتماعي: يعني توانايي انجام موثر و كارآمد نقش هاي اجتماعي بدون آسيب رساندن به ديگران.سلامت هيجاني: اين بعد از سلامت به فهم هيجانها و شيوه صحيح مقابله با مشكلاتي كه در زندگي روزمره پديد مي آيد و چگونه تحمل كردن تنيدگي، اشاره مي كند. به عبارت ديگر عبارتست از فزوني احساسات مثبت بر منفي.

اسلاید 7: ابعاد سلامتسلامت عقلاني: سلامت عقلاني يعني داشتن ذهن باز به عقايد و مفاهيم جديد. به عبارت ديگر عبارتست از فهم اين نكته كه شخص باطناً داراي انرژي لازم و مناسب براي انجام فعاليت هاي عقلاني مي باشد. سلامت معنوي: حالت تعادل و نظم فرد با خود و ديگران و توانايي موازنه ساختن بين نيازهاي دروني با خواسته ها و تقاضاهاي بقيه دنيا.سلامت روان: به احساس مثبت از هدف و باوری از ارزش های فرد مانند احساس خوبی، توانایی در تطابق و مقابله، اطلاق می شود.

اسلاید 8: HealthPreventionprotection Promotion علم و هنر ایجاد، حفظ و ارتقاء سلامت فرد و جامعه پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء سطح سلامت جامعه

اسلاید 9: فرمول ساده ارتقاي سلامت 21ارتقاي سلامت =آموزش سلامت× خدمات بهداشتي مناسب ×سياست هاي همگاني و اقدامات محيطي

اسلاید 10: عوامل كليدي در سلامت حمايت اجتماعي كار و زندگي ساخت ژنتيك رفتار فردي • تكامل كودك• حمايت اجتماعي • مراقبت خانواده • و دوستان • ارتباطات • درآمد• آموزش• كار• محيط هاي فيزيكي• سياست هاي همگاني•زمينه هاي ارثيو پاسخ به بيماري • رفتارهاي سالم : عدم مصرف سيگار و الكل رانندگي – تحرك فيزيكي – تغذيه و غيره 16

اسلاید 11: توسعه و تكامل بهداشت عمومي در قرن 19 در نتيجه پیشرفت دانش و احساس مسئوليت جوامع اروپايي بوده است . در اين دوره دو نفر به نام (ادوين چادويك و جان پترفرانك ) در اجراي برنامه هاي بهداشتي بخصوص بهداشت محيط كوشش فراوان كرده اند .

اسلاید 12: Healthسلامتيحالت رفاه نسبي: جسميphysicalرواني mentalاجتماعي socialنه فقط فقدان بيماري يا نقص عضوتعريف (WHO)1998 وضعيت پوياي رفاه كامل جسمي،رواني،اجتماعي وروحي ونه فقط فقدان بيماري

اسلاید 13: بهداشتHygieneعلم وهنر ايجاد ،حفظ وارتقاء سلامت فرد وجامعه1- بهداشت فرديPersonal health 2- بهداشت عمومي Public health3- پزشكي پيشگيري Preventive health

اسلاید 14: بهداشت عمومي عبارت است از علم و فن پيشگيري از بيماري ها ، افزايش طول عمر و ارتقاء سطح سلامتي و توانايي انسان از طريق كوشش هاي دسته جمعي افراد جامعه به منظور بهسازي محيط ، كنترل بيماري هاي واگير دار ، آموزش بهداشت فردي ، ايجاد خدمات پزشكي و پرستاري جهت تشخيص بموقع و درمان بموقع بيماريها و ايجاد يك نظام اجتماعي كه در آن فردداراي سطح زندگي مطلوبي براي تامين و نگهداري تندرسي خود باشد . بطوري كه هر فرداز جامعه از حق طبيعي خود يعني سلامتي و عمر طولاني بهره مند گردد.

اسلاید 15: 1- آموزش بهداشت عمومي 2- بهداشت مادر و كودك 3- بهداشت محيط 4- پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگيردار 5- خدمات آزمايشگاهي 6- خدمات پزشكي و پرستاري 7- خدمات مربوط به تنظيم خانواده 8- نظارت برمواد خوراكي ودارويي 9- بررسي هاي آماري و تحقيقات و ارزشيابي در امور بهداشتي .دامنه ی بهداشت عمومی

اسلاید 16: شاخص كيفيت زندگي جسمي Physical Quality Life Indexميرايي شير خواراناميد به زندگي در پايان يك سالگيميزان باسوادي

اسلاید 17: طيف تندرستي ـ سلامتي: تندرستيبيماري غير آشكار بيماري خفيفبيماري متوسطبيماري شديدبيماري كشندهمرگ

اسلاید 18: سير بيماريPeriod of Diseaseفرد درآستانه مرگ - بيماري آشكار - سلامتي ظاهري - سلامتي كامل-----------------------------------------------------------------محيط اجتماعي اقتصادي فرهنگي

اسلاید 19: پديده کوه يخی بيماریبيماری دارای نشانه بالينیبيماری پيش از بروز نشانه ها

اسلاید 20: انبوه بيماری های پنهان( خفيف، بدون نشانه، پيش از مرحله بالينی)بيماری هایی مانند: پرفشاری خون، ديابت قندی، کم خونی، سوء تغذيه و بيماری های روانی که ميزان ابتلای نامعلوم بيش از ابتلای شناخته شده است.

اسلاید 21: بيماری:حالتی که طی آن سلامت بدن کاهش يافته و از وضعيت سالم دور شده باشد. حالتی که بدن يابخشی از اندامهای بدن دچار قطع عمل شوند يا از کار بيفتند.ايدگاه اکولوژی: بدی تنظيم عمل اندام های انسانی در رابطه با محيط زيست.فرضيه ميکروبی بيماريها ” نظريه يک عليتی“

اسلاید 22: مثلث همه گيرشناختی يا مثلث اپيدميولوژيک عليت چند عاملیشبکه عليت

اسلاید 23: Indicators شاخص های بهداشتی يا نشانگرهای بهداشتیويژگی های نشانگر يا شاخص:معتبرقابل اعتمادحساسويژهامکان پذيرمربوط

اسلاید 24: Communication PrinciplesIt goes back to different components of communication: Present good Choose the appropriate channel Listen actively Give feedback properly

اسلاید 25: The communication Process1. Sender2. Receiver3. Message4. Channels of Communication5. Feedback

اسلاید 26: فرايند ارتباطاتفرستندهپيامراه ارتباطیگيرنده آگاهی علاقه ارزشيابی سازگاری( تغيير رقتار)بازخورد

اسلاید 27: Sender فرستنده برقرار کننده ارتباط، منشأ پيامضرورت آگاهی از:اهدافشمخاطبش، علائق و نيازهای اوپيامشراههای برقراری ارتباطتوانائی های فنی و محدوديت هايشنتيجه نهائی پيام بستگی به جايگاه اجتماعی برقرار کننده ارتباط دارد

اسلاید 28: Receiverگيرنده ضرورت هر ارتباط، يک نفر يا گروهی از مردمموجب معنابخشيدن به انواع ارتباطمخاطبين کنترل شده يا همگن و کنترل نشده

اسلاید 29: Messageپيام انتقال اطلاعات برقرار کننده ارتباط به مخاطب خودپيام ممکن است به شکل کلمه، تصوير يا علامت پيام خوب:در راستای هدف، معنی دار، بر اساس نياز های احساس شده، روشن و قابل فهم، اختصاصی و درست(Specific & Accurate)، به هنگام و کافی(Timely & Adequate)، متناسب با مخاطب، جالب و متناسب با مسائل فرهنگی،

اسلاید 30: Channels of Communication راههای ارتباطی يا نظام رسانه ایپل فيزيکی يا رسانه ارتباطی بين فرستنده و گيرندهسه نظام رسانه ای:ارتباط بين فردیCommunication Interpersonalرسانه های جمعی Mass Media رسانه های سنتی Folk Media

اسلاید 31: Feedbackبازخورد جريانی از اطلاعات از سوی مخاطبين به سوی فرستنده واکنش مخاطبين به پيامفرصتی برای فرستنده پيامصرف زمان در بازخورد ارتباطات جمعی( نظرسنجی، بررسی نگرش ها و مصاحبه)

اسلاید 32: Communication sender message receiver

اسلاید 33: Communication is a process that allows organisms to exchange information by several methods.

اسلاید 34:

اسلاید 35:

اسلاید 36: Components of Communication 37MeaningEncodingTransmitDecodingPerceiveMeaningDecodingPerceiveEncodingTransmitChannelContextNon-Verbal MessageFeedbackSourceReceiver

اسلاید 37: The Lasswell’s ModelWho? Communicator Says what? MessageTo whom? ReceiverWith what effect? EffectIn what channel? Channel

اسلاید 38: If you have an apple and I have an apple and if we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas. George Bernard Shaw

اسلاید 39: CommunicationCommunication is a process that allows organisms to exchange information by several methods. Communication requires that all parties understand a common language that is exchanged. There are auditory means, such as speaking or singing, and nonverbal, physical means, such as body language, sign language, paralanguage, touch, eye contact, or the use of writing.

اسلاید 40: Non-verbal Nonverbal communication is the act of imparting or interchanging thoughts, opinions or information without the use of words, using gestures, sign language, facial expressions and body language instead. Much of the “emotional meaning” we take from other people is found in the person’s facial expressions and tone of voice, comparatively little is taken from what the person actually says (More Than Talk).

اسلاید 41: انواع ارتباطارتباط يک طرفهارتباط دو طرفهارتباط کلامیارتباط غير کلامیارتباط رسمی و غير رسمیارتباط ديداری ارتباط از راه دور و اينترنت

اسلاید 42: موانع ارتباطفيزيولوژيکروان شناختیمحيطیفرهنگی

اسلاید 43: Health educationHealth education is a process by which individuals and groups of people learn to behave in a manner conducive to the promotion, maintenance or restoration of health.

اسلاید 44: آموزش بهداشتفرايندی که کمک می کند مردم تشويق شوند تا سالم باشند، تا بدانند چگونه سالم باقی بمانند، به طور فردی يا گروهی، آنچه را انجام دهند تا سلامتی را حفظ کنند و هر گاه احتياج داشته باشند، طلب کمک کنند.

اسلاید 45: آموزش بهداشت، يكي از اركان اصلي در ارتقاء سلامت است .در هر موردی که لزوم دگرگون کردن رفتار انسانها در زمينه مسائل تندرستی و سلامتی سخن مي‌رود، موضوع آموزش بهداشت مطرح مي‌شود. در آموزش بهداشت، مساله يادگيري ، محور و کانون فعاليتها در راستاي تغيير رفتار مي‌باشد.يادگيري، تغيير نسبتا پايدار در رفتار بالقوه تعريف شده است، به اين جهت غالبا، مفهوم يادگيري با رفتار مطرح مي ‌شود.

اسلاید 46: هدف آموزش بهداشت در مراقبت های بهداشتی اولیه:ترغیب مردم به این که به خواهند سالم باشند، بدانند چگونه سالم بمانند، برای حفظ سلامت فردی و جمعی اقدام نمایند،در موقع لزوم طلب کمک کنند.

اسلاید 47: آموزش بهداشت به منظور تحقق اهداف و توانا ساختن مردم در یادگیری و بکار بردن مهارتها برای ارتقای سلامت نیازمند موارد زیر است: تشویق مردم به مشارکت در برنامه ریزی و اجرای مراقبت های بهداشتی اولیه.توجه و درک قوی و صحیح از فرهنگ جوامع، شیوه زندگی و مهارتهای زندگی آنها و پرهیز از پیشداوری.برقراری ارتباط خوب با مردم که تبادل اطلاعات و افکار را بطور واضح و روشن میسر می سازد.اتخاذ مناسب ترین تکنولوژی آموزشی در برنامه های ارتقای سلامت که مشارکت جامعه و اعتماد به نفس در مردم می شود.

اسلاید 48: شیوه زندگی Life Style شیوه زندگی، متأثر از فرهنگ جامعه: هنجارها ارزشها باورها عادات آداب و رسوم و سنتهاعبارت از یک سبک زندگی مبتنی بر الگوهای رفتاری قابل شناخت، که این الگو ها از تأثیر متقابل بین ویژگیهای شخصیتی فرد با مداخلات اجتماعی و شرایط اجتماعی و اقتصادی زندگی حاصل می شود.

اسلاید 49: تعاريف ابتدايي شيوة زندگي : بر تغذيه ، تحرك فيزيكي ، استعمال دخانيات و مصرف الكل تأكيد داشتند . بيشتر تعاريف معاصر شيوة زندگي : تأثير عوامل اجتماعي ، اقتصادي و محيطي بر شيوه زندگي را مورد توجه قرار داده اند . 73

اسلاید 50: انواع تکنیک ها و روش ها ی برقراری ارتباطارتباطات بین فردی Interpersonal communication ارتباطات از طریق رسانه های ارتباط جمعی Mass Media communication ارتباطات الکترونیک(مدرن) Electronic communication ارتباطات از طریق رسانه های سنتی Traditional Media communication

اسلاید 51: وسايل کمک آموزشی ديداری- شنيداری Audiovisual Aidsوسايل کمک آموزشی شنيداریوسايل کمک آموزشی ديداریوسايل کمک آموزشی ديداری- شنيداری

اسلاید 52: Instructional Mediaمواد دیداری غیر شفاف( پوستر، پمفلت، تراکت، چارت)مواد دیداری شفاف ثابت،مواد دیداری – شنیداری،مواد شنیداری،سه بعدی هاکامپیوترهامنابع انسانی و موقعیت ها( عرصه و بازدید ها)

اسلاید 53: عوامل مؤثر در انتخاب رسانه های: هدف های آموزشی،ویژگیهای افراد،شیوه آموزشی،موضوع آموزشی،شرایط

اسلاید 54: Edgar Daleعينيت بيشترذهنيت بيشتر

اسلاید 55: ذهنيت بيشترعينيت بيشتر

اسلاید 56:

اسلاید 57: پوسترPoster کاغذ گلاسه يا معمولیقطع 90 . 60 cmکلمات، تصاوير، سمبل هاالقاء پيامسه هدف:اعلام رويداد ها و برنامه های مهمارائه توصيه های مفيد و اطلاعات لازم در مورد يک موضوعتشویق به انجام يا منع از انجام يک کار

اسلاید 58: ويژگيهای پوسترخوب کلمات به زبان محلی، ساده وکوتاهمخاطبين را به تفکر وا دارد( يک ايده يا پيام)قابل فهم برای افراد بی سوادبزرگ بودن حروف و طرح که از فاصله دور ديده شودهماهنگی موضوع با طرح و رنگ

اسلاید 59:

اسلاید 60:

اسلاید 61:

اسلاید 62:

اسلاید 63:

اسلاید 64:

اسلاید 65:

اسلاید 66:

اسلاید 67:

اسلاید 68:

اسلاید 69:

اسلاید 70:

اسلاید 71:

اسلاید 72:

اسلاید 73:

اسلاید 74:

اسلاید 75:

اسلاید 76:

اسلاید 77:

اسلاید 78:

اسلاید 79:

اسلاید 80:

اسلاید 81:

اسلاید 82:

اسلاید 83:

اسلاید 84:

اسلاید 85:

اسلاید 86:

اسلاید 87:

اسلاید 88:

اسلاید 89:

اسلاید 90:

اسلاید 91:

اسلاید 92: Instructional Designingالگوی طراحی منظم آموزشی برنامه ریزی آموزش بهداشت

اسلاید 93: Kemp Modelویژگیهای مدل: تأکید بر هدف ها و نیاز های آموزشی به عنوان تنظیم کننده اصلی، گنجاندن تمام اجزای لازم آموزشی در مدل،محاط بودن دو فعالیت اصلی ” تجدید نظر و ارزشیابی “.

اسلاید 94: Instructional DesigningKemp ModelInstructionalProblemsKemp Model

اسلاید 95: James Brown ModelEducational ObjectivesConditionResourcesOut Put

اسلاید 96: ClientInstructional Systematic DesigningJames W. Brown

اسلاید 97: Educational Objectivesهدف کلی: مبهم، گسترده، مقصد برنامه، جهت حرکت از ساده به پیچیده و از کل به جزء، اهداف مرحله ای یا بینابینی: نسبت به هدف کلی جزئی تر، شامل تمامی جنبه های طرح شده در هدف کلی اهداف جزئی( اختصاصی): تفکیک هر هدف مرحله ای به چند هدف جزئی.

اسلاید 98: The objective should be SMART:Specific, شفاف و مشخص Measurable, قابل سنجش و اندازه گیری Appropriate,و هدف کلی مناسب با اهداف مرحله ایRealistic and, واقعی و قابل اجرا Time-bound.مکان-زمان

اسلاید 99: حیطه های یادگیریهدف کلی، اهداف مرحله ای و اهداف جزئی میتوانند بر هر يک از حیطه های: شناختی، عاطفی ، روانی_حرکتی متمرکز شوند.یاد گیری: ایجاد تغییر نسبتا پايدار در رفتار بالقوه ياد گيرنده،

اسلاید 100: LearningLearning is the acquisition and development of memories and behaviors, including skills, knowledge, understanding, values, and wisdom. It is the product of experience and the goal of education. Learning ranges from simple forms of learning such as habituation and classical conditioning seen in many animal species, to more complex activities such as play, seen only in relatively intelligent animals.

اسلاید 101: psychological domains: cognitive, affective, or psychomotor The cognitive domain deals with our ability to process and utilize (as a measure) information in a meaningful way. The affective domain is concerned with the attitudes and feelings that result from the learning process. Lastly, the psychomotor domain involves manipulative or physical skills.

اسلاید 102: Cognitive Domain : There are six levels in the taxonomy, moving through the lowest order processes to the highest:Knowledge آگاهی( دانش) Comprehension ادراک( فهميدن) Application کاربرد( بکاربستن) Analysis تجزيه وتحليل Synthesis ترکيب Evaluation & Judgment ارزشيابی و قضاوت

اسلاید 103: Affective DomainThere are five levels in the affective domain moving through the lowest order processes to the highest:Receivingگرفتن يا دريافت کردن(مواجهه با موضوع) Respondingپاسخ دادن Valuingارزش گذاری Organizingسازماندهی Characterizingتبلور شخصيت

اسلاید 104: Psychomotor Domain The seven major categories are listed from the simplest behavior to the most complex: Readiness & imitationآمادگی و تقلید Independent performanceاجرای مستقل Acceleration & Accuracy سرعت و دقت Coordination of Actionsهماهنگی حرکات Normality عادی شدن

اسلاید 105: Cognitive: mental skills (Knowledge) Affective: growth in feelings or emotional areas (Attitude) Psychomotor: manual or physical skills (Skills)

اسلاید 106: ورزش و تحرك فيزيكياهداف اختصاصی:در پايان اين بحث در صورت آموزش صحيح و استفاده از رسانه/مداخله مناسب مخاطب بايد:1. نقش ورزش را به عنوان راهبردي براي حفظ و ارتقاي سلامت تشريح نماييد.2. چند دليل براي اينكه چرا پرداختن به فعاليت جسماني منظم براي جوانان، اهميت دارد ارائه دهد.3. بيماري‌هاي ناشي از كم تحركي را نام بيرد و تشريح نمايد كه چگونه ورزش مي‌تواند روي آنها مؤثر باشد.4. نقش ورزش را در بهبود سلامت و تندرستي و كيفيت زندگي به طور مختصر تشريح نمايد.

اسلاید 107: ارزشیابی Evaluation تعیین میزان دستیابی به اهداف اختصاصی. برآورد تأثیر و یا کیفیت برنامه.روش های ارزشیابی: - ارزشیابی تکوینی Formative Evaluation - ارزشیابی فرایند Evaluation Process - ارزشیابی پیامد یا نتیجه Outcome Evaluation ارزشیابی نهايی Summative Evaluation

اسلاید 108: Outcome Evaluation تغييرات ايجاد شده در: دانش، نگرش و رفتار ميزان های ابتلا و مرگ و مير سياست های بهداشتیCost-EffectiveCost-BenefitImpact Assessment

اسلاید 109: Instructional Methods روش های آموزشی دسته بندی کلی روش ها و فنون آموزشی :آموزش فردی: چهره به چهره یا face to face مشاوره Consulting آموزش گروهی بحث گروهی Group Discussion ایفای نقش Role playing نمایش عملی Demonstration کارگاه آموزش Workshop آموزش سلامت به جوامع

اسلاید 110:

اسلاید 111: LectureLecture is the most criticized of all teaching methods AND the most commonly used because 1) planning time is limited,2) lectures are flexible and can be applied to any content and 3) lectures are simple. The most critical fact about lecture is that it puts students in a passive role.

اسلاید 112: Lecture-discussionLecture-discussion is a combination of lecture and teacher questioning of students

اسلاید 113: Discussion/Discussion Boards Designed to encourage thinking skills, discussion allows learners to increase interpersonal skills. Discussions may occur in the classroom or online. One way to implement discussions with twenty-first century students is to use discussion boards.

اسلاید 114: Role-playRole-play deals with solving problems through action. A problem is identified, acted out and discussed. The role-play process provides students with an opportunity to: 1) explore their feelings, 2) gain insight about their attitudes ,and 3) increase problem solving skills.

اسلاید 115: DemonstrationDemonstration involves the teacher showing students a process or procedure such a science process, a cooking procedure or a computer procedure. Involving students in demonstrations allow this method to be less passive.

اسلاید 116: با تشکر از توجه شما

اسلاید 117: ويژگيهای رفتار( ابعاد رفتار)شکل ظاهری رفتار: در چه شکل و صورتی ظاهر می شود. Topography of Behaviorشدت رفتار: با چه شدت و نيرويی رخ می دهد.Force or Intensity Behaviorنرخ يا فراوانی رفتار: تعداد دفعات وقوع رفتار يا میزان و فراوانی بروز رفتار مورد نظر در یک دوره زمانی مشخص.Behavior Frequency or Rateدوره نهفتگی: مدتی به طول می انجامد تا شخص انجام کار يا رفتاری را که از او خواسته شده است شروع کند.Latency of Behavior

اسلاید 118: ويژگيهای رفتار( ابعاد رفتار) کیفیت رفتار مورد انتظار و انجام صحیح و دقیق آن Behavior Qualityطول مدت رفتار زمانی که انجام دادن يک کار يا دادن يک پاسخ به طول می انجامد. Behavior Duration مدت زمان تغییر رفتار Behavior Change Durationاستمرار رفتار جدید و تداوم آن Maintenance Behavior

اسلاید 119: ويژگيهای رفتار( ابعاد رفتار)مکان يا موقعيت رفتار جائی که رفتار درآن رخ می دهد. Locus رفتار آشکارOver رفتارنهانCovert رفتارپايانیTerminal

اسلاید 120: لحظه مناسب براي تعليم ( 1 ) در مراكز ارايه خدمات بهداشتي درماني مانند بيمارستان ها ، كلينيك هاي پزشكي و دندانپزشكي و مطب ها ، در اغلب اوقات ارايه كنندگان خدمات بيماران را در لحظه مناسب براي تعليم مي بينند . 17

اسلاید 121: لحظه مناسب براي تعليم ( 2 ) شواهد نشان مي دهد كه آموزش فردي و مشاوره ارايه شده توسط كاركنان بهداشتي در چنين لحظاتي و در مراكز بهداشتي درماني مثبت بوده و از نظر باليني تأ ثير بسيار خوبي بر رفتار افرادي دارد كه با شرايط حاد و مزمن روبرويند . 18

اسلاید 122: لحظه مناسب براي تعليم ( 3 ) ارايه دهندگان خدمات بهداشتي درماني بايد چنين فرصتي را به رسميت شناخته و براي ارايه آموزش مقتضي به بيماران آماده شوند . براي اين كار ، آنها نيازمند فراگيري مهارت هاي ارتباطات و آموزش سلامت هستند . 19

اسلاید 123: لحظه مناسب براي تعليم ( 4 ) مؤسساتي كه ارايه دهندگان خدمات بهداشتي درماني را بكار مي گيرند بايد چنين فرصتي را به رسميت شناخته و اجازه دهند كه زمان كافي و آموزش لازم براي آموزش بيماران و مشاوره با آنان در نظر گرفته شود . 20

اسلاید 124: بر اساس مطالعات متعدد درباره ارتباط بيمار – ارايه دهنده خدمت ( 1 ) كيفيت تعامل: بيمار – ارايه دهنده خدمت رفتار بيمار و نتايج درمان 21

اسلاید 125: مردم خواهان كسب اطلاعات سلامت از يك متخصص سلامت هستند متخصصان سلامت از برقراري ارتباطات گسترده به جاي تبادل اطلاعات محدود احساس ناراحتي مي كنند 22

اسلاید 126: آموزش سلامت و ارتباطات اثربخش با بيماران نيازمند زمان كافي است اين در حالي است كه زمان ويزيت باليني كاهش يافته است 23

اسلاید 127: هيچ آموزشي نمي تواند جايگزين آموزش سلامت توسط ارايه دهنده خدمت به بيمار گرددآموزش سلامت به بيمار توسط ارايه دهنده خدمت يك ضرورت است 24

اسلاید 128: همزمان با افزايش نياز بيماران به ارتباط با متخصصان سلامت متخصصان سلامت بايد از سطوح بالايي از مهارت هاي ارتباطي براي تعامل با جمعيت هاي گوناگون و بيماران برخوردار از سوابق فرهنگي ، گويشي ، آموزشي و اقتصادي و اجتماعي متفاوت برخوردار شوند 25

اسلاید 129: همزمان با افزايش آگاهي بيماران و مشتريان درباره اطلاعات سلامت ، خدمات و فناوري هاي ارتباطي متخصصان سلامت نيز بايد برقرار كننده ارتباط بهتر و مصرف كننده فناوري هاي اطلاعاتي بهتري شوند 26

اسلاید 130: رويکرد های آموزش بهداشت Approach to health Educationرويکرد نطارتیرويکرد خدماتیرويکرد آموزش بهداشترويکرد خدمات اوليه بهداشتی

اسلاید 131: آموزش بهداشت در مقابل تبليغات health Education versus Propaganda

اسلاید 132: مدل های آموزش بهداشتمدل پزشکیمدل انگيزشیمدل مداخله اجتماعی

اسلاید 133: محتوای آموزش بهداشتزيست شناسی انسانتغذيهبهداشتبهداشت خانوادهمبارزه و پيشگيری از بيماری بهداشت روانیپيشگيری از سوانحاستفاده از خدمات بهداشتی

اسلاید 134: اصول آموزش بهداشتقابل قبول بودن Credibility علاقه Interest مشارکتParticipant انگيزشMotivation جامعيت Comprehension تقويت Reinforcement ياد گيری از طريق عمل کردنLearning by doing از دانسته ها به ندانسته هاالگو بودنارتباطات خوب انسانیبازخوردرهبران

اسلاید 135: اصول آموزش بهداشتاز دانسته ها به ندانسته هاKnown to unknown الگو بودن Setting on example ارتباطات خوب انسانیGood Human Relation بازخوردFeed back رهبرانLeaders

اسلاید 136: روش های برقراری ارتباطات بهداشتی رويکرد فردیIndividual approach رويکرد گروهیGroup approach رويکرد جمعی Mass approach

اسلاید 137: ارتباطات بهداشتیارتباطات بهداشتی بايد نيازهای زير را براورده کند:اطلاعاتآموزشايجاد انگيزهترغيبمشاورهتقويت روحيهتوسعه بهداشتسازمان های بهداشتی

اسلاید 138: بهداشت بين الملل

اسلاید 139: اولين کنفرانس بين المللی بهداشت(1851)دفتر بهسازی پان آمريکن(1902)دفتر بين المللی بهداشت عمومی( 1902)سازمان بهداشتی جامعه ملل( 1923)اداره کمک و توان بخشی سازمان ملل( 1943)

اسلاید 140: سازمان جهاني بهداشت: يك سازمان تخصصي غير سياسي مربوط به بهداشت است كه از ادارات سازمان ملل متحد بوده و مقر آن در ژنو است .پيش نويس اساسنامه سازمان جهاني بهداشت در1946 توسط ( كميته فني آماده سازي ) به رياست «رنه ساند» تهيه شد و به تصويب رسيد و در هفتم آوريل 1948 به اجرا گذاشته شد.

اسلاید 141: به همين جهت 7 آوريل 1948 بنام « روز جهاني بهداشت » همه ساله گرامي داشته مي شود . هدف از تشكيل سازمان جهاني بهداشت ، دست يافتن همه مردم جهان به بالاترين سطح از سلامتي است .خدمات سازمان بهداشت جهاني شامل : خدمات اصلي ، خدمات تخصصي ، تحقيقات پزشكي است . خدمات اختصاصي ،:شامل تربيت پرسنل ، بهبود وضعيت مديريت سازمانهاي بهداشتي كشورها و خدمات بهداشتي ويژه مانند بهداشت مادر و كودك ، بهسازي محيط و ريشه كني بيماري ها است . يكي از درخشانترين موفقيت هاي سازمان جهاني بهداشت در سطح بين المللي برنامه ريشه كني آبله بوده است. تحقيقات پزشكي عموماً در مورد بيماري هاي عفوني ، سرطانها ، بيماري هاي قلب و عروق و برنامه ريزي در جهت كنترل وتنظيم خانواده است .

اسلاید 142: در بين ادارات تخصصي سازمان ملل، سازمان جهاني بهداشت وضعيت منحصر بفردي دارد که شامل: اساسنامه خاص خود، هيئت رئيسه مخصوص، كشورهاي عضو و بودجه خاص است.سازمان جهاني بهداشت بخشي ازسازمان ملل است اما زير دست آن نيست . بودجه آن به وسيله كشورهاي عضو برنامه ي جمعيت و درآمد سرانه پرداخت مي شود .

اسلاید 143: W.H.Oخدمات1-خدمات اصلي:- مراقبت هاي قرنطينه اي - بررسي اپيدمي ها - استاندارد مواد بيولوژيك2- خدمات اختصاصي:- براساس شرايط بهداشتي كشورها 3- تحقيقات پزشكي:- بيماريهاي عفوني - سرطانها - بيماريهاي قلبي وعروقي4- آموزش ونشر اطلاعات در زمينه هاي مختلف

اسلاید 144: ادارات مركزي سازمان بهداشت جهاني

اسلاید 145: سازمان منطقه اي سازمان جهاني بهداشت عبارتند از : 1- جنوب شرقي آسيا (دهلي نو) (SEARO) 10 کشور عضو 2- افريقا( برازويل) AFRO 44 کشور عضو 3- آمريكا( واشنگتن)AMRO 31 کشور عضو 4- اروپا ( كپنهاك ) EURO 35 کشور عضو 5- مديترانه شرقی ( اسكندريه ) EMRO 22 کشور عضو6- غرب اقيانوس آرام ( مانیل )WPORO 15 کشور عضو

اسلاید 146: منطقه مديترانه شرقيكشورهاافغانستان – اردن – امارات متحده عربي- ايران -بحرين- پاكستان – تونس – جيبوتي – سودان – سوريه – عراق –عربستان – عمان – قبرس - قطر- كويت –لبنان –ليبي – مراكش – مصر - يمن

اسلاید 147: كشورهاتعداد كشورهاي عضو 22 كشورجمعيت در سال 1996 446 ميليونGNP سرانه: (Gross National Product) متوسط منطقه در سال (1994) 1249 دلار كمترين يمن 280دلار بيشترين كويت 19420دلارtotal value of all final goods and services produced within a nation in a particular year

اسلاید 148: جمعيت كمتر از 5سال 16 در صدجمعيت كمتر 15 سال 44درصد جمعيت بالاي 65 سال 4درصدمتوسط ميزان مواليد زنده 3/42 در هزار نفر جمعيتمرگ ومير خام 5/12 در هزار نفر جمعيت

اسلاید 149: ساير سازمانهاي بين الملليسازمان يونيسفUNICEFUnited Nation International Children Emergency Fund انقلاب سلامتي كودكGOBIFFFGrowth ChartOral DehydrationBreast FeedingImmunizationFamily PlanningFamily EducationFood supplement

اسلاید 150: دفتر بين المللي كارILOInternational Labor Officeسازمان غذا وكشاورزيFAOThe Food and Agricultural Organizationسازمان يونسكوUNESCOUnited Nation Education Scientific and Cultural OrganizationInternational Red Cross

اسلاید 151: يونيسف : از ادارات سازمان ملل متحد است كه از طرف مجمع عمومي ملل متحد به منظور اقدام براي باز تواني كودكان كشورهاي جنگزده تاسيس شده است .

اسلاید 152: نام جديد يونيسف ( بنياد كودكان سازمان ملل ) است .دفتر آن در ساختمان سازمان ملل در نيويورك است و توسط يك هيئت اجرایي متشکل از سي كشور اداره مي شود .

اسلاید 153: يونيسف در استراتژي «انقلاب سلامتي كودكان » بسيج معروف GOBI را تشويق مي نمايد. G به معني استفاده از نمودار رشد كودكان O به نشانه مايع درماني خوراكي براي درمان كم آبيB به نشانه ترويج استفاده از تغذيه با شير مادر I به نشانه ايمن سازي

اسلاید 154: سازمان خوار بار و كشاورزي F.A.O: به بيانی سازمان كشاورزي و غذا در 1945 تشكيل شد و مقر آن در رم است .

اسلاید 155: سازمان بين المللي كار I.L.O: در سال 1919 براي بهبود شرايط كار وزندگي جامعه كارگران سراسر جهان تاسيس گرديده است و دفتر آن در ژنو است. اهداف:مشاركت در برقراري صلح پايدار از راه افزايش عدالت اجتماعي.ارتقاء شرايط كار و استانداردهاي زندگي كارگران . ارتقاء ثبات اقتصادي و اجتماعي .

اسلاید 156: صليب سرخ بين المللي: يك سازمان بشر دوستانه غير سياسي و غير رسمي است .كه علاقمند به خدمت به انسانها زمان صلح و جنگ است موسس آن هانري دونان تاجر سويسي بود كه به پيشنهاد وي در 1864 نخستين كنوانسيون آن در ژنو برگزار گرديد .

اسلاید 157: جمعيت هلال احمر ايران كه در1302 با نام جمعيت شيرو خورشيد سرخ ايران تاسيس شد ، همكار صليب سرخ بين المللي است. اين جمعيت عمدتاً براي مقابله با حوادث غير مترقبه فعاليت دارد و بودجه آن از كمكهاي نقدي و جنسي مردم و كمكهاي دولتي تامين مي شود .

اسلاید 158: نظام های عرضه خدمات بهداشتی درمانی در ايران و جهاناصولا نظام های عرضه خدمات بهداشتی - درمانی در جهان تحت سه عنوان کلی:معاونت عمومی (Public Assistance)بيمه پزشکی يا بهداشتی يا خدمات (Health Insurance)طب ملی (National Health Services)

اسلاید 159: اين سه نوع سيستم عرضه خدمات بهداشتی درمانی منطبق با سه سيستم اقتصادی – سياسی موجود در جهان:سرمايه داری وابستهسرمايه داریسوسياليسم تفاوت در بين کشورهای تابع نظام های مختلف و در بين کشورهای تابع يک نظام خاصسيستم های سه گانه ثابت و غير قابل تغيير نيستند

اسلاید 160: معاونت عمومی (Public Assistance)108 کشور ، 49% جمعيت جهان آسيا، آفريقا و آمريکای لاتين مستعمره، نيمه مستعمره و يا مستقلاکثريت مردم تحت پوشش بيمارسـتان ها و مراکز دولتیخدمات بهداشتی اکثراً رايگان و بعهده دولتتأمين بودجه از ماليات های عمومیکمبود تسهيلات، شلوغی، و کمبود پرسنل امری طبيعی نيمه وقت کارکردن پزشکان و ناموفق بودن روش کار تمام وقتمراکز اختصاصی و يا خريدخدمت مراکز خصوصی درصد کوچکی از جامعه(طبقه مرفه)الجزاير، ترکيه، شيلی، کستاريکا و ايران

اسلاید 161: بيمه پزشکی يا بهداشتی يا خدمات (Health Insurance)23 کشور (18% جمعيت جهان ) اروپای غربی و آمريکای شمالی و استراليا، زلاند نو، ژاپن و اسرائيلکشورهای صنعتی و سرمايه داریمتفاوت بودن سيستم بيمه در بين اين کشورها، بعضی کاملأ غير دولتی(اسرائيل، خريد خدمت از بخش خصوصی) ودر برخی هم بيمه دولتی و هم خصوصی(آمريکا، اتريش، ژاپن، سوئيس)، در تعدادی از کشورها( کانادا، دانمارک، فنلاند، ايسلند، زلاند نو و نروژ) تمام مردم تحت پوشش خدمات درمانی دولتی قرار دارند.پرداخت سهمی از هزينه توسط تمامی بيمه شدگان، قسمت اعظم بعهده دولت کار کردن پزشکان به صورت خريد خدمت

اسلاید 162: طب ملی (National Health Services)14 کشور (33% جمعيت جهان )9 کشور سوسياليست در اروپا، 4 کشور در آسيا و کوبا کشورهای صنعتی يا سريعا در حال صنعتی شدنپزشکان در استخدام دولتتأمين بودجه ازطريق ماليات هايکسان بودن مردم در گرفتن خدماتمجانی بودن خدمات، بیمه شده وجهی پرداخت نمی کنددر اختيار دولت قرار داشتن کل سيستم خدمات بهداشتی درمانی

اسلاید 163: تأکيد بر مشارکت مردم و اقدامات پيشگيری از بیماريها تأکيد براستفاده از مراقبتهای پزشکی سرپايی به منظور بيماريابی و کاستن از خدمات بيمارستانیمعاينات منظم دوره ای برای بیماریابی و پيگيری موارد و توسعه خدمات بهداشتی به ويژه در گروههای آسيب پذيرتوزيع جغرافيائی امکانات بر حسب جمعيتطب ملی National Health Services

اسلاید 164: اشکال بينابيندو کشور انگلستان و سوئد دارای نظام هايی هستند که بين بيمه بهداشتی و طب ملی قرار می گيرند.درانگليس با وجود سيستم بهداشت ملی خصوصياتی از بيمه گری از جمله نحوه کار پزشکان(خريد خدمت) و استفاده از طب خصوصی در قسمتی از خدمات بويژه خدمات تخصصی.خدمات درمانی و طب بيمارستانی بر خدمات پيشگيری و طب اجتماعی تفوق دارد

اسلاید 165: سوئد:با وجود اينکه قسمت اعظم خدمات به صورت سيستم طب ملی است ولی طب خصوصی هنوز وجود دارد.گرايش به گونه ای است که پزشکان همگی به استخدام دولت و سيستم طب ملی در آيند.

اسلاید 166: نکات مورد توجه در ارتباط با بيمار ) (clientDiscrepancyLabelAmbivalenceShare informationEmpathyCompliance/ partnership

10,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید