علوم انسانی و علوم اجتماعی

مسئولیت‌های اخلاقی در وظایف و نقش‌های مدریتی در سازمان

akhlaghe_herfeii

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “مسئولیت‌های اخلاقی در وظایف و نقش‌های مدریتی در سازمان”

مسئولیت‌های اخلاقی در وظایف و نقش‌های مدریتی در سازمان

اسلاید 1: به نام خداوند بخشاینده و مهربان1

اسلاید 2: مسئولیت های اخلاقی در وظایف و نقش های مدریتی در سازمانفصل هفت _ اخلاق حرفه ای2

اسلاید 3: مقدمهاخلاقيات به عنوان مجموعه اي از اصول، اغلب به عنوان منشوري كه براي راهنمايي و هدايت استفاده مي شود، تعريف شده است. اين مجموعه اصول ، چهارچوبي براي اقدام ارائه مي كند.اخلاق حرفه اي ، مانند شمشير دولبه اي است كه يك لبه آن تهديد است. لبه ديگر اين شمشير، فرصت است.3

اسلاید 4: ضعف در سيستم اخلاقيات، منجر به كاهش ارتباطات و افزايش خسارات در سازمان مي گردد و مديريت، بيشتر بر روي كنترل گذشته نگر تكيه خواهد كرد؛ زيرا افراد به مديريت ، اطلاعات را نمي رسانند و در اين صورت، انرژي سازمان به منفي تبديل مي شود و به عبارت ديگر ، توان سازمان به جاي آن كه صرف هدف شود ، صرف شايعه ، غيبت، كم كاري و … خواهد شد.اخلاق حرفه اي ، تاثير چشم گيري بر روي فعاليت ها و نتایج سازمان دارد . اخلاق حرفه اي ، بهره وري را افزايش مي دهد ، ارتباطات را بهبود مي بخشد ودرجه ريسك را كاهش مي دهد؛ زيرا هنگامي كه اخلاق حرفه اي در سازمان حاكم است ، جريان اطلاعات به راحتي تسهيل مي گردد و مدير قبل از ايجاد حادثه ، از آن مطلع مي گردد4

اسلاید 5: ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻔﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﻼﻗﯿﺎت ﻓﺮا ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﻮرم ﺣﻘﻮق زﻧﺎن، ﮐﻮدﮐﺎن، اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻮﻻن، ﻓﻘﺮ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و...) و ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺮآوره ﺳﺎزﻧﺪ5

اسلاید 6: مسئولیت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ مسئولیت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، در ﻃﺮح ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﺎه و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.6

اسلاید 7: ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﻼق و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ: ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺧﻼق در ﺳﺎزﻣﺎناﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدمﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺑﻬﺒﻮد ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎنﻣﺰﯾﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن7

اسلاید 8: ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﺧﻼﻗﯽﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ارزش ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.اﮔﺮ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ارزش ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد از اﺟﺮاي ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﻤﮑﺎري در اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﻼق دارﻧﺪ. ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ارزﺷﻬﺎي اﺧﻼﻗﯽ، از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ.8

اسلاید 9: ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ارزش ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ (ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ) ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺟﻮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ و داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ. از ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از داﻧﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮان و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﻫﻤﮑﺎري و ﺗﻘﻮﯾﺖ، اﻧﮕﯿﺰش و روﺣﯿﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ زﯾﺮ دﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد. 9

اسلاید 10: ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻫﻤﮕﺎﻧﯽاز ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﮕﺮان ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺒﺘنی ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺼﺺ را ﻟﺤﺎظ ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺨﺼﺺ و اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ10

3,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید