کسب و کار منابع انسانی و مشاغل

تجهیزات هیدرولیک درتصادفات

tasadof1

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “تجهیزات هیدرولیک درتصادفات”

تجهیزات هیدرولیک درتصادفات

اسلاید 1: تجهیزات هیدرولیک درتصادفات مسعود اسماعیلی سلمانیدانشگاه علمی وکاربردی شهرداری مشهد ترم سوم سال 94استادمحترم جناب آقای قویدل

اسلاید 2: فهرست

اسلاید 3: مقدمدر ﺳــﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴــﺮ رﺷــﺪ آن ﺷﻬﺮﻧــﺸﻴﻨﻲ و درﭘــﻲﺳــﺎﺧﺖ و ﺳــﺎزﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﮔــﺴﺘﺮشﮔــﺬرﮔﺎه ﻫــﺎ ﻃــﺮح و اﺟــﺮايﻫــﺎي ﺷ ﻬﺮﺳــﺎزيﺑﺎﻋﺚورود اﻧﺒـﻮه ﺧﻮدروﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﺘﻨـﻮع ﺑﻪ ﺷﺮﻳﺎن ﻛ اﺳﺖ ﻢ ﺣﺠﻢ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه. ﭘﻴﺎﻣـﺪ اﻳــﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و ﺗﺤــﻮﻻت ﺑـﻪ واﺳــﻄﻪ ﺑــﺮوزﺣـــﻮادث راﻧﻨـــﺪﮔﻲ، آ ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ وار و آﺗـــﺶ ﺳﻮزي ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ؛ ﺳـﺎزﻣﺎن آﺗـﺶ ﻧـﺸﺎﻧﻲ راﻧﻴــﺰ ﺗﺤــﺖ اﻟــﺸﻌﺎع ﺧــﻮد داده ﻗﺮار ﻛــﻪ ﺑـﻪ روزﻛــﺮدن اﻣﻜﺎﻧــﺎت و ﺗﺠﻬﻴــﺰات اﻳﻤﻨــﻲ و ﻧﺠــﺎت ﻳﻜﻲ از اﻫـﺪاف ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و ﺗﺤـﻮﻻت اﺳﺖ .در راﺳــﺘﺎي ﺧــﺪﻣﺖ رﺳــﺎﻧﻲ ﺑــﻪ آﺳــﻴﺐدﻳــﺪﮔﺎن ﺣــﻮادث ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳــﺎل درﻫــﺎي اﺧﻴــﺮ ورود ﺧﻮدروﻫــﺎ و ﺗﺠﻬﻴــﺰات ﻧــﻮﻳﻦ ﺑــﻪ ﻧﺎوﮔــﺎن آ ﺗــﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪي داﺷﺘ ﻪ اﺳـﺖ از ﻃﺮﻓـﻲ ﺑـﺎ ورود اﻳـﻦ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻟـﺰوم آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮاي اﺳــﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨــﻪ و ﻛــﺎﻫﺶ ﺧــﺴﺎرات ﺑــﻪ ﺗﻮﺟــﻪ آﻣــﻮزش را ﺑــﻴﺶ از ﻫــﺮ ﭼﻴــﺰي ﭘﺮرﻧــﮓ و ﺿــﺮوريﺳــﺎﺧﺘﻪ اﺳــﺖ، ﺣــﻮادث راﻧﻨــﺪﮔﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﻴــﺮ ﻋﻮاﻣــﻞ ﺑــﺴﻴﺎر ﻣﻬــﻢ ﻣــﺮگ و اﻓــﺮاد و آﺳــﻴﺐ ﻫــﺎ وﺧــﺴﺎرات ﺷــ ﺪﻳﺪ ﺟــ ﺎﻧﻲ و ﻣــﺎﻟﻲ ﭘﻴﺎﻣــﺪﻫﺎي اﺳــﺖ ﻛــﻪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ ، ﺳــﻨﮕﻴﻦ ، اﻗﺘــﺼﺎدي و .... آن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي را ﺑ ﻪ اﺳﺖ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار داده .ﺷﺪت اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻫـﺎ و ﺷـﻤﺎر اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺣـﻮادث در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪﺑـﺴﻴﺎرﺑـﺎﻻﺗﺮ اﺳـﺖ، ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ﺣـﻮادث راﻧﻨـﺪﮔﻲ ﺟـﺎده اي ﺿـﺎﻳﻌﺎتﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪﺣـﻮادث دﻳﮕـﺮ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻬﺮي در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺗﻌﺪاد و ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ، ﻫﻤﻪ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﻨﺎر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻤﻜﻦ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲآورد.

اسلاید 4: Hydraulic Rescue tools تجهيزات هيدروليك نجات قيچي ها وبرش دهنده هاجك هافک شکاف دهندهشمعکها(تثبیت کننده ها)شلنگهای رابطموتور هیدرولیک

اسلاید 5: ابزاری هستند با قدرت قطع کنندگی و برش بالا برای استفاده در عملیات های مختلف از جمله بریدن ستون خودرو، سقف خودرو، پدالها و ... که دارای 2 شیلنگ رفت و برگشت روغن هیدرولیک می باشد و قدرت خود را از دستگاه های موتور هیدرولیک و پمپ های هیدرولیک دستی می گیرند و قابلیت کوبلینگ به کلیه شیلنگهای هیدرولیک را دارا می باشند.قیچی ها و برش دهنده

اسلاید 6:

اسلاید 7: نقشه قطعاتكد كا لاميزان باز شدن تيغهنوع386.561.4283.339.5ميزان باز شدن تيغه بازوها50 ميلي مترS 50385.031.5180.558.4ميزان باز شدن تيغه بازوها140 ميلي مترS140384.315.7059.347.6ميزان باز شدن تيغه بازوها185 ميلي مترS180386.135.0593.286.6ميزان باز شدن تيغه بازوها200 ميلي مترS200-49386.135.0593.069.3ميزان باز شدن تيغه بازوها260 ميلي مترS260396.646.7593.208.4ميزان باز شدن تيغه بازوها270 ميلي مترS270-71386.646.7593.206.8ميزان باز شدن تيغه بازوها165 ميلي مترRs165-65386.646.7593.345.5ميزان باز شدن تيغه بازوها170 ميلي مترRs170-105نوع و ميزان باز شدن تيغه ها

12,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید