Behdasht_varzeshi

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [1 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “بهداشت ورزشی”

بهداشت ورزشی

اسلاید 1: بهداشت ورزشي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي 2 واحد درسي مولف: محمد حسن علي زاده، انتشارات دانشگاه پيام نورتهيه و تنظيم : مرتضي رضايي صوفي عضو هيأت علمي گروه تربيت بدني

اسلاید 2: فصل اول اهداف کلي و رفتاري:آگاهي از تاريخچه تکوين بهداشت عمومي.آگاهي از تعاريف بهداشت از ديدگاههاي مختلف.شناخت اهداف آموزش بهداشت.آگاهي از شاخصهاي بهداشتي.

اسلاید 3: تصوير بهداشت قبل از قرن نوزدهمرسيدن به حيات طولاني و سلامت جسمي مورد توجه بشر بوده است.در شناسايي و طبقه بندي اکثر بيماري ها دقت لازم را نداشتند.آمار قابل اعتمادي از مرگ و مير در دست نبود.وضع سلامت جوامع چندان رضليت بخش نبود.

اسلاید 4: عوامل اثرگذار بر روند رشد آرام جمعيت درگذشتهمرگ ميرناشي ازبيماريهايي مانندطاعون، آبله، تيفوس.کشتن نوزادان دختروسقطهاي عمدي قبايل آفرقايي،هندوجنوب غربي آسيا.وجودبيماريهاي مزمن مانند سل ومالاريا.علت اصلي همان شيوع بيماريهاي همه گيربود. 

اسلاید 5: طول عمرووضعيت بهداشت▪ متوسط طول عمرازشاخصهاي اصلي بهداشت است.▪ درقرون وسطي متوسط عمر٢٠ تا٣٠ سال بود.▪ درآمريکاقرن شانزدهم 21، قرن هجده 33 ودرقرن بيستم ٥٤ تا٦٠ سال بوده است.▪ درانگلستان وممالک اسکانديناوي ٧٠ ،٨٠ وگاهي ٩٠ سال است.

اسلاید 6: توجه بشربه بهداشت▪ درجوامع باستاني به حمام وفاضلاب شهري توجه شده است.▪ دريونان باستان جذامخانه تاسيس شده بود.▪ شناساندن بيماريهاي مسري ازطريق آب درکتاب قانون بوعلي سينابه بشر.▪ درتمدنهاي قديم مصر ، يونان و روم شواهدي ازرعايت بهداشت وجود دارد .

اسلاید 7: اشاعه دهندگان تفکربهداشت▪ ارائه تفکربهداشت حافظ سلامتي وطبابت ترميم کننده آن دراروپا(توماس مور١٥١٦).▪ تجزيه وتحليل مرگ وميردرانگلستان براي اولين بار(گرانت ١٦٦٢).▪ تعيين بيماريهاي حرفه اي وبيماريهاي طبقات اجتماعي درايتاليا(رامازي تين١٧٠٠).▪ توجه به بهداشت محيط وبيماريهاي رواني درجوامع اروپايي (فرانک وچارويک ).

اسلاید 8: تاريخ تکوين بهداشت عمومي▪ اولين شبکه خدمات بيمارستاني فرانسه پايه ريزي شد.(١٨٤٠)▪ جان شو و وليام باد انتقال و با وتيفوئيد راازطريق آب مطالعه و به اثبات رساندند(١٨٤٩ تا١٨٥٤).▪ اکثربيماريهاي عفوني کنترل شد(نيمه دوم قرن نوزدهم ).▪ باپيشنهادبرزيل وچين سازمان بهداشت جهاني ايجادشد(١٩٤٦) .▪ ايران بعد از برزيل ، چين و انگلستان به عضويت اين سازمان درآمد.

اسلاید 9: فرهنگ جامعه وبهداشت▪ آداب وروش حفظ تندرستي وتشخيص فردبيمارازطريق فرهنگ تعيين ميشود.▪ تغييرات فرهنگي تندرستي وبهداشت راهم تحت تاثيرقرارمي دهد.▪ اعتقادات ميتواندبرسطح بهداشت اثرگذارباشد.▪ خانواده ومدرسه بابهداشت فردي واجتماعي رابطه نزديک دارند.

اسلاید 10: تعاريف کلي بهداشت▪ هنرودانش تامين سلامتي مردم ،حمايت وبهترکردن آن.▪ حالت کامل جسمي ، رواني واجتماعي است.(سازمان بهداشت جهاني).▪ احساس شادابي جسمي وروحي است .(بروکنيگتون).▪ علم وهنرپيشگيري ازبيماريها،افزايش طول عمر و... مي باشد.(وينلسون ). 

اسلاید 11: اهميت بهداشت▪ دامنه اهميت آن ازسال ١٩٢٠ شروع شد.▪ اهميت بهداشت کمترازشناسايي ميکروب نيست .(وينلسون).▪ هرشهرمي بايست يک ماموررسمي اموربهداشت داشته باشد.(ارسطووافلاطون)▪ بهداشت به اندازه درمان بيماري اهميت دارد.▪ آموزش ميبايست رکن اساسي بهداشت باشد.

اسلاید 12: اهداف آموزش بهداشت١- هدف اجتماعي▪ تضمين حيات وزندگي اجتماعي .2- هدف اقتصادي ▪ ايجادامکان سرمايه گذاري بيشتروتامين اهداف وانتظارات ازپيش تعيين شده.٣- هدف دفاعي ▪ قابليت آمادگي افرادجامعه دردفاع ازکشور.  

اسلاید 13: نکات عمده بهداشت فردي اجتماعي ١-نظافت وبهداشت بدن.2-بهداشت موادغذايي.٣-خواب ، استراحت ، ورزش وتفريح.٤- عدم اعتياد به مواد محرک و مخدر.٥-مراقبتهاي بهداشتي.٦- فلسفه زندگي مربوط به خودوديگران.

اسلاید 14: مواردقابل توجه بهداشتي١-بهداشت هوا،آب،فاضلاب وزباله.٢-آموزش ورفتاربهداشتي.٣-کنترل بيماريهاي واگير.٤- کنترل وتنظيم خانواده.٥-ارائه خدمات درماني مطلوب.٦-پيشگيري ازسوانح وتصادف.٧- بهداشت مسکن وصنعتي.٨-آلودگي صوتي وشيميايي و خاک . 

اسلاید 15: شاخصهاي مهم بهداشتي1-اميدبه زندگي= ١٠٠٠ × جمعيت در وسط سال/تعداد مرگ ومير درسال درکشورهاي توسعه يافته ٧٠ سال است.٢- ميزان مرگ وميرکودکان کمترازيک سال: ١٠٠٠×تعداد متولد شده/تعدادمرگ ومير در سال٣- ميزا ن رشدطبيعي جمعيت : ١٠٠٠ ×جمعيت وسط سال/تفاضل تعدادمرگ از مواليدسال ٤-فقرعمومي ، بي سوادي ، مسکن نامطلوب،موادمخدر،فحشا،جرم ،جنايت و... مورد استفاده قرار مي گيرند. 

اسلاید 16: وضعيت شاخصهاي بهداشتي▪ باگذشت زمان کم وبيش تحول پيدامي کند.▪ درگذشته آبله،مالاريا،سل وديفتري بوداکنون بيماري قلبي،سرطان وتصادف است.▪ هيچ يک ازشاخصهابه تنهايي وضع بهداشتي رامنعکس نمي کند.▪ بايدازمجموع شاخصهااستفاده کرد.▪ شاخصهاطبق اصول بين المللي مي بايست انجام گيرد.

اسلاید 17: فصل دوم اهداف کلي و رفتاري:تعريف بهداشت عمومي.شناخت بهداشت فردي و رواني.ديدگاه تعاليم اسلامي در خصوص بهداشت.

اسلاید 18: فنون بهداشت بنابه تعريف سازمان جهاني بهداشت١-جلوگيري ازبيماري.٢-طولاني کردن عمر.٣-بالابردن سطح سلامت ، توانايي وتندرستي.٤-حداکثراستفاده ازنيروي جسماني وفکري درراه پيشرفت اجتماع.٥-ازطريق فعاليتهاي متشکل اجتماعي.

اسلاید 19: مقايسه روشهاي بهداشتي و درماني در تامين بهداشت عمومي جامعه

اسلاید 20: بهداشت فردي ورواني  ▪ بهداشت فرد خود متضمن بهداشت همگاني است.▪ در کشورهاي صنعتي ١٠درصد افراد مبتلا به اختلال رواني هستند.▪ خانواده ، مدرسه وجامعه سه عامل مهم بروز بيماري رواني هستند.▪ بهداشت رواني يعني پيشگيري از بروز بيماري رواني وسالم سازي محيط رواني بمنظور داشتن جامعه اي متعادل.

اسلاید 21: اهميت بهداشت دراسلام ▪ سلامتي بدن. ▪ مصونيت ازبيماريها.▪ طول عمر بيشتر.▪ بهره برداري ازمطالب فوق جهت رسيدن به کمال وهدف اصلي حيات.   

اسلاید 22: اهميت نظافت وپاکيزگي دردين اسلام ▪ تاکيد سوره بقره آيه ٢٢٢ برپاکيزگي.▪ پاکيزگي نشانه ايمان است (پيامبراکرم ص).▪ طهارت ازطريق وضووغسل مقدمه نمازاست.▪ امربه مسواک کردن جبرئيل به پيامبر (ص) وپيامبر)ص )به علي (ع ).▪ تاکيدامام صادق (ع )برگرم وسردکردن تدريجي بدن درشروع وپايان استحمام. 

اسلاید 23: بهداشت خوردن وآشاميدن وپوشاک دردين اسلام▪دوري ازآشاميدن مسکرات. ▪دوري ازخوردن گوشت خوک ، حيوان مرده وحيوانات گوشتخوار.▪دوري ازپوشيدن لباسهايي باپوست حيوانات مرده چون ناقل بيماري است.▪پوشيدن لباسهاي سفيد ولباسهايي که ازجنس پنبه يا کتان باشد. 

اسلاید 24: دستورات خوابيدن دراسلام ▪ سحرخيزي . ▪ وضوقبل ازخواب.▪ منع خواب زياد.▪ منع خواب هنگام طلوع وغروب آفتاب. ▪ نخوابيدن باشکم پر.▪ خودداري ازخوابيدن روي شکم. ▪ منع خوابيدن برسرراه مردم.▪ منع خوابيدن بادست چرب وآلوده به غذا.

اسلاید 25: فصل سوم اهداف کلي و رفتاري:شناخت عوامل بيماريزاي زنده ، فيزيکي و شيميائي.آگاهي از شرايط لازم براي بروز بيماريها.  شناخت روشهاي پيشگيري از بيماريها.

اسلاید 26: الف –باکتريها ، عامل بيماريزاي زنده ▪ داراي ساختمان ساده وپروتوپلاسم بدون حفره هستند.▪ جزئيات هسته آنهاتشخيص داده نمي شود.▪ پرده ضخيمي بنام اکتوپلاسم يا ديواره سلول احاطه کرده است .▪ اغلب فاقد کلوروفيل بوده وازراه ترکيب شيميايي اعمال حياتي خودراادره مي کند.▪ دسته کوچکي ازآنهاداراي دانه وازنور تغذيه مي کنند . 

اسلاید 27: تقسيم بندي انواع باکتريها١-ازنظر شکل شامل گرد ، دراز، خميده ، مارپيچي ، فنري وشاخه شاخه.٢-ازنظرشيوه تنفس –هوازي وبي هوازي .٣-باکتريهاي بيماريزاي انساني شامل: ▪ ساپروفيتهاکه فاسدکننده نبات هستند. ▪ کومانسالها بي ضرربوده وگاهي مفيدند مثل باکتري روده. ▪ باکتريهاي بيماريزا موجب بيماري مي شوند (پوستي ياگوارشي ). 

اسلاید 28: باکتريهاي چرک زا▪ استافيلوکک (چرک ، دمل ، زردزخم ).▪ استرپتوکک (گلودرد ، چرک ).▪ گونوکک ( سوزاک ).▪ مننگوکک ( چرک درمايع نخاع ومننژيت ).▪ پنموکک ( ذات الريه ).▪ باسيل سياه زخم ( سياه زخم ).▪ باسيل کخ ( سل ).▪ باسيل ابرت ( حصبه يا تيفوئيد).▪ کولي باسيل( اسهال وعفونت روده ).▪ بايسل نيکلاير ( کزاز ودرنهايت اثربرمراکزعصبي ). 

اسلاید 29: ب- انگلهاعامل بيماريزاي زنده ▪نمونه تک سلولي هماتوزوئر مالاريا است که درخون وطحال انسان زندگي مي کنند.▪نمونه تک سلولي ديگر فلاژه هايند مانند آميب که درآب وروده انسان زندگي مي کنند.▪انگلهاي درشت مانندآسکاريس ، کرمک يااکسيور ، کرم کدوياتنيا ، کرمي که درپوست زندگي مي کند. ، ريسي فيلرياپيوک (بيشتر درنواحي جنوبي ايران ديده مي شود) وسارکوپت (مادينه آن عامل بيماري گال است ).

اسلاید 30: ج- ويروسها عامل بيماريزاي زنده ▪ هرويروس داراي خاصيت ثابت ومخصوص به خوداست .▪ ويروسها باورود به بدن باعث اختلالات متابوليسم سلولي وآسيب مي شوند.▪ ايوانسکي عوارض روي توتون راکه نوعي بيماري مسري بودرامشاهده کرد.(١٨٩٢ ).▪ استانلي دريافت ويروس توتون داراي مقدارکمي ريبونوکلئيک است که گاهي خيلي ريزمانند فلج اطفال. وگاهي بزرگتر مانندويروس واکسن مي باشند.

اسلاید 31: انواع ويروس▪ ويروسهاي عامل بيماريهاي دانه پاش يا اگزانتم مانند سرخک. ▪ سرخجه. ▪ گريپ نوع (آ) به شکل دايره اي باپاهاي کوچک. ▪ ويروسهاي به شکل دوک يا قمرمصنوعي که درکودکان سينه پهلو ايجاد مي کند.▪ ويروس نيوکاسل شبيه به آميب وخطرناک براي پرندگان. ▪ ويروسهاي عامل بيماري عفوني مثل تب زرد ، فلج اطفال ، ورم مغز وآبله.  

اسلاید 32: عوامل بيماريزاي فيزيکي ، شيميايي وناشناخته ١-فيزيکي ▪ اختلالات دما ، فشارهوا ، ارتفاع ازسطح دريا وهمچنين تصادف ، بريدگي و...٢- عوامل شيميايي. ▪ شيميايي بيروني مثل ورود سرب وجيوه به بدن. ▪ شيميايي دروني مثل اختلال روده ، نمک ، گلوکز.٣- ناشناخته. ▪ مانندافزايش فشارخون ، ديابت و سرطانها. 

اسلاید 33:   عوامل فردي پيدايش بيماري ▪ جنس : بيماريهاي ريه درمردها بيشتر وبيماري قنددرزنان بيشتراست. ▪ سن : آبله مرغان درکودکان وافزايش فشار خون درسالمندان بيشتراست.▪ نژاد: سل درسياه پوستان آمريکا وسرطان معده درژاپن بيشتراست.▪ وضعيت اقتصادي واجتماعي. ▪ شغل : کارگران معدن ومشکلات ريوي وسرطان خون. ▪ مصونيت ياعدم مصونيت. ▪ زندگي درخانواده پرجمعيت ، گروه خوني وسن مادردردوران بارداري.

اسلاید 34: عوامل محيطي پيدايش بيماريالف – محيط فيزيکي : آب ، حرارت ، نور، آلودگي و فاضلاب.ب – محيط زنده : ▪ ميکروبهاي عامل عفوني. ▪ انسان بيمار ، حيوانات وخاک. ▪ حشرات وجانوراني مانندمانند مگس ، پشه وموش. ▪ جانوران وگياهاني که منابع غذايي وداروئي اند.ج- محيط اجتماعي. ▪ سياستهاي اقتصادي ، اجتماعي ، عادات ، آداب و رسوم و اعتقادات. 

اسلاید 35: پيشگيري ازبيماريهاي مسريالف- ايزولمان يا جداکردن بيمار. ▪ اخلاط سينه وبيني ومدفوع گندزدائي شوند. ▪ لباسها وظروف بيمار جداوقبل ازشستشو جوشانده شود.ب – ضدعفوني کردن ياگندزدائي. ▪ نابود کردن يازدودن عفونت.ج- استريليزاسيون يا سترون سازي. ▪ ازبين بردن کل ميکروبهابه گونه اي که اگر آن شيء ياماده رادرمحيط کشت بگذاريم هيچ ميکروبي در آن کشت بوجود نيايد.

اسلاید 36: ضرورت ايزولمان دربرخي بيماريها1- بيماريهاي بثوري يا دانه پاش. ▪ سرخک ، مخملک ، آبله وآبله مرغان. ٢- بيماريهاي ميکروبي. ▪ مانند ديفتري ، وبا ، طاعون ، حصبه ومننژيت.٣- بيماريهاي ويروسي. ▪ اوريون، روماتيسم مفصلي حاد،فلج اطفال وتب ويروسي کبدي.4- بيماريهاي انگلي. ▪ اسهال خوني وتب راجعه. ▪ بيماربايددراتاق جداگانه آفتابگير وداراي پنجره بستري شده وازتختخواب آهني با ملحفه هاي سفيداستفاده کند.

اسلاید 37: روشهاي ضدعفوني کردن1-حرارت. ▪خشک ومرطوب شامل جوشاندن وياعبورازکنارفشاربخارگرم. ▪جوشاندن دردماي ١٠٠ درجه به مدت حداقل نيم ساعت. ▪سوزاندن وسايل فلزي بادماي ١٥٠ درجه سانتي گراد.٢- ضد عفوني کردن بوسيله دارو. ▪مانند سوبليمه ، سولفات مس ياکات کبود،آب آهک وآهک ، سودپتاس وصابون. ٣-ضدعفوني کردن بوسيله نورآفتاب.  

اسلاید 38: پيشگيري ويژه بيماريهاي واگير1-جداکردن بيمارازسايرافراد.٢-اطلاع رساني سازمانهاي بهداشتي ازبروزبيماري.٣-رعايت بهداشت ونظافت بيماردربالاترين سطح.٤-مصونيت ساز يازطريق واکسيناسيون.

اسلاید 39: دوره هاي بيماران مسري١-دوره کمون يانهان. ▪ ميکروب واردبدن شده اماعلائم بروز بيماري ظاهرنشده. ▪ طول دوره متفاوت گاهي ٢٤ ساعت وگاهي چندماه.٢-دوره بروزياحمله که همان زمان شدت بيماري است.٣-دوره استقراربيماري مثلا دربيماريهاي دانه پاش دانه هاظاهرمي شوند.٤-دوره اختتام بيماري مثلا باپوسته ريزي دربيماريهاي دانه پاش آغازمي شود.٥- دوره نقاهت يعني بيماربهبود يافته ولي هنوز ضعيف است.

اسلاید 40: بيماري آبله وپيشگيري ازآن▪درچرک تاولهاوترشحات دهان وبيني بيمارودرپوسته هاي اواخردوره بيماري وجوددارد.▪دوره کمون ١٠ روزتادوهفته است.▪علائم اوليه باتب ولرزشديدوکمردرد شديد شروع مي شود.▪پس ازدوتاچهارروزدانه هاي قرمزرنگ درتمام بدن بخصوص مخاط چشم ديده مي شود.▪عفونت گلو، تورم استخوان وحنجره ، ذات الريه ، بيماري قلبي وکوري ازعوارض آن است.▪پيشگيري شامل جداسازي فرد تا٤٠ روز ومايه کوبي درسه سن ٧،١٤،٢١ سالگي است.

اسلاید 41: بيماري اوريون وپيشگيري ازآن▪ دراثرويروس مخصوص آماس درغدد بناگوش بوجود مي آيند.▪ بيماري آن چندان خطرناک نيست ولي باحمله به غددتناسلي پسران آنان راعقيم مي کند.▪ باتب ولرزواستفراغ ودرددربناگوش شروع ميشود.▪ بعداز٢٤ ساعت غددبناگوش طرف دوم راهم فرامي گيرد.▪ دوره کمون آن ٢١ روزاست وبطورمستقيم وغيرمستقيم سرايت مي کند.▪ جداکردن بستربيمار، ضدعفوني کردن وسايل وگندزدايي گلو، دهان وبيني بيمارازجمله پيشگيري هااست. 

اسلاید 42: سياه سرفه وپيشگيري ازآن▪ بيشتردرکودکان وشيرخواران ظاهروخطرناک ومهلک است .▪ بيماري قبل ازشروع سرفه هاشروع وتايک ماه بعدخطرسرايت دارد.▪ ميکروب مولدآن باسيل است واين بيماري مصونيت دائمي مي دهد.▪ بهترين راه پيشگيري تزريق واکسن است.▪ عوارض آن شامل ابتلا به ذات الريه ، ذات الجنب ، ناراحتي هاي عصبي وتشنجات وسل است.

اسلاید 43: بيماري کزازوپيشگيري ازآن▪ مولدآن باسيل نيکلايرغيرهوازي است که درخاک وفضولات حيوانات وجوددارد.▪ ازراه پوست ومخاط معيوب واردوشروع به ترشح سم مي کند.▪ علائم آن درعصب وعضله ودوره کمون آن برحسب زخم وفاصله آن ازمراکز عصبي چندروزتاچندماه است.▪ علائم اوليه باانقباض عضلات جويدن که تريسموس نام داردآغازمي شود.▪ درصورت عدم مراقبت درجريان يک حمله فردايست قلبي کرده ياخفه خواهدشد.▪ کزازمصونيت دائمي نميدهد. 

اسلاید 44: تعاريف عمومي بيماري سل ▪ روبرت کخ درسال١٨٨٢ آن راکشف کرد.▪ بيماري بسيارخطرناک ومسري است .▪ خطرابتلادرکودکان وجوانان بسيارزيادتراست.▪ درممالک عقب مانده قبل ازکشف آنتي بيوتيک آن تلفات زيادي راموجب مي شد.▪ بدي تغذيه ، عدم رعايت بهداشت ، تراکم جمعيت ، آلودگي هوا ، خستگي مفرط ، شوک ناگهاني روحي وزمينه هاي ارثي ازعوامل سرايت اين بيماري است.

اسلاید 45: چگونگي سرايت بيماري سل وپيشگيري ازآن▪ به دوطريق مستقيم ( تماس بااشخاص مسلول ) وغيرمستقيم ( خوردن شيرگاوآلوده ) منتقل مي شود.▪ ازراههاي تنفسي ، گوارشي ، زخم وخراش نفوذ کرده ودرجائي که رخنه مي کندبرجستگي کوچک و چرکي ايجاد مي کند.▪ عدم برخورد با افراد مسلول. ▪ گرفتن دستمال جلوي دهان وبيني هنگام عطسه وسرفه. ▪ آموزش مبتلايان درانداختن آب دهان درظروف مخصوص.

اسلاید 46: نوع هجوم بيماري سل▪ درصورت حمله به ريه : سل ريوي.▪ درصورت حمله به استخوان :سل استخواني. در صورت حمله به پرده مغز: مننژيت سلي.▪ بسياري ازبيماريها مثل قند،سرخک وسياه سرفه فرد را مستعد بيماري سل مي کنند.▪ خستگيها وفرسودگيهاي جسمي ورواني زمينه مسلول شدن را فراهم مي کند.▪ بسياري ازشيرخواران البته به صورت خفيف مبتلا مي شوند ولي بهبودي مي يابند.   

اسلاید 47: علائم بيماري سل▪ درافراد بالغ وکودکان فرق مي کند.▪ دوره کمون اين بيماري چندهفته تاچند ماه است.▪ درکودکان با تب ، بي اشتهايي ولاغري شروع مي شود.▪ گاهي علائم درکودکان بصورت اسهال واستفراغ ، سرفه وتنگي نفس شروع مي شود.▪ درصورت خفيف بودن علائم فوق بعدازيک تادوماه مرتفع مي شود.

اسلاید 48: پيشگيري ازبيماري سل ١-جدا کردن بيمارازسايرين ٢-رعايت شرايط بهداشتي ٣-تغذيه خوب وکافي ٤-پاکيزه وآفتابگير بودن محيط مسکوني ٥-پرهيزازخستگي هاي زياد٦-تزريق واکسن 

اسلاید 49: واکسن بيماري سل▪ ب.ث.ژ ناميده مي شود.▪ حروف اول کلمه باسيل کالمنت گرن است.▪ باسيل سل گاوي است که با کشت روي صفرا خاصيت سمي را ازبين مي برد.▪ روزهاي اول تولد يا دريک سالگي به کودک مي خورانند بعدا درسه ، هفت وپانزده سالگي مي بايست خورانده شود.▪ امروزه علاوه برخوردن ازطريق تزريق نيز انجام مي شود که مطمئن تراست.

اسلاید 50: بيماري کچلي وپيشگيري ازآن▪نوعي بيماري قارچي است که درسر،پوست وناخن بروز مي کند.▪مبتلايان وحيوانات آلوده را بايد جداسازي کرد.▪حداقل شش هفته ازتماس با سايرافراد خودداري شود.▪درگذشته بعد ازتراشيدن مو جهت شستشو ازصابون سوبليمه استفاده مي شد.▪امروزه براي درمان ازپرتو ايکس وبويژه ازداروهاي اختصاصي که آسانتر و سريعتراست استفاده مي شود.▪استفاده ازغذاهاي حاوي پروتئين و ويتامين حائزاهميت است.

اسلاید 51: بيماري گريپ وپيشگيري ازآن▪ گريپ وسرماخوردگي درهمه فصول به خصوص دراوايل بهار واواخرپاييز فراوان است.▪ مقاومت اين ويروس درخارج ازبدن بسيارکم است .▪ مصونيت آن خيلي کوتاه است.▪ ازراه سرفه وعطسه واشياءآلوده به ويروس منتقل مي شود.▪ عوامل موثرجهت ابتلاشامل کمبودويتامين آ وث، تغييرناگهاني دما ، سرماي مرطوب ، خستگي مفرط، بي خوابي ، تشويش خاطروشيردادن به نوزاد است. 

اسلاید 52: علائم بيماري گريپ▪دوره کمون ٢٤ الي ٤٨ ساعت طول مي کشد .▪بعد ازدوره کمون سردرد ، خستگي ، تب ولرزودرد عضلاني شروع مي شود.▪تب وعلائم عصبي سريعتربروزمي کند.▪نوع سخت وشديدآن درکودکان همراه باتشنج ، اسهال واستفراغ است.▪راه سرايت آن بصورت مستقيم است .▪علائم ديگري چون سرگيجه ، درد تخم چشمها وحالت نزله دربيني وجوددارد.

اسلاید 53: بيماري هپاتيت وهپاتيت نوع B▪هپاتيت همان التهاب کبدي وعفونت هايي است که توسط پنج ويروس E،D،C،B،A ايجاد مي شود.▪ عفونتي بامنشا خوني ، ازجنبه سرايت شبيه به ايدز اما ٥٠ تا ١٠٠ بارآلوده کننده ترازآن است.▪ مهمترين عارضه آن سرطان کبد که درسن ٣٥ تا ٦٥ پيشرفت مي کند.▪ دوره کمون آن معمولا ٢تا٣ ماه است.▪راه سرايت آن ازطريق خون آلوده وتماس جنسي است.    

اسلاید 54: هپاتيت A▪ نوع A درکودکان شايع است ودوره کمون آن ١٤ تا١٥ روز است .▪ درمناطق محروم تاسن ١٠ سالگي ودرمناطق داراي بهداشت مفيد حداکثرسن به ابتلا ٥٠ سال مي رسد.▪ مهار آن مشکل بوده چون انتشار ازطريق مدفوع دردوره اوليه ايجاد مي شود.▪ راه سرايت آن ازطريق غذا وآب آلوده است .▪ قدرت انتقال به ديگران دو هفته قبل ازبروز يرقان ويک هفته پس ازبروز يرقان وجوددارد.

اسلاید 55: علائم بيماري١-علائم اوليه ▪ تب با قرمزي والتهاب گلو ، بي اشتهائي ، خستگي ، دل درد ، تهوع يا استفراغ 2- علائم ثانوي ▪ مدفوع کمرنگ وادرارپررنگ ترمي شود.3-علائم نهائي ▪ تيره ترشدن ادرار،بروززردي درملتحمه چشمها يا پوست که علائم اصلي يرقان هستند دراين مرحله حرارت بدن کم وعوارض گوارشي برطرف مي شود. 

اسلاید 56: راههاي پيشگيري هپاتيت BوA ١- راه پيشگيري هپاتيت A: جوشاندن آب آشاميدني ورعايت بهداشت ▪ جمع آوري فضولات وکنترل حشرات ▪ احترازازخوردن سبزيجات ضدعفوني نشده وصدف نيمه پخته ▪ تزريق گاماگلوبين به افرادسالم٢- راه پيشگيري هپاتيتB : مراقبت درتهيه ومصرف موادخوني ▪ عدم استفاده ازسرسوزن وسرنگ مشترک▪ استفاده ازوسايل استريل درآرايشگاه ، دندانپزشکي و...▪ روابط جنسي سالم▪ تزريق واکسن

اسلاید 57: بيماري ايدز▪ بيماري عفوني است که عامل آن ويروسHIV است.▪ ويروس به دسته اي ازگلبولهاي سفيد چسبيده وتکثير مي شود.▪ موجب ضعف سيستم ايمني بدن مي شود.▪ مهمترين راههاي سرايت تماس جنسي ، خون آلوده ومادرآلوده است.▪ فاصله آلودگي تاشروع عوارض بين ٦ماه تا١٠ سال است ٦ تا١٢ هفته طول مي کشد تاآزمايشات خون علائم آلودگي رانشان دهند.

اسلاید 58: علائم باليني ايدزسيرعفونت بيماري :1- يک هفته پس ازآلودگي مرحله حادباتب ،گلودرد، تهوع ، استفراغ وسرفه شروع مي شود.2- دوره پنهان يابدون علامت که ٥ تا١٠ سال طول مي کشد.3- ظاهرشدن غددلنفاوي به غيرازکشاله ران دربدن 4- نقص ايمني بدن بااسهال وتب (به مدت يک ماه ) کاهش وزن (بيش از١٠٪ ) ، خستگي ، بي اشتهايي،دل درد،عوارض عصبي وجلدي ومخاطي 5- ايدز ظاهرشده وبازايل شدن عقل به علت آسيب مغزي نمايان مي شود. 

اسلاید 59: بيماري قند▪ شايعترين بيماريهادرزمينه اختلال درسوخت وساز بدن است.▪ قندهابه علت نارسايي وکمبود انسولين به طورکامل دربدن مصرف نمي شوند.▪ انسولين مسئول تثبيت قند خون است.▪ علت اصلي اين بيماري شناخته شده نيست .▪ عوامل وراثت ، عوامل محيطي (ويروس )، چاقي وحاملگي (بدنيا آوردن نوزادان باوزن زياد ياسقطهاي مکرر) اثرگذار است.  

اسلاید 60: بيماري قند نوع ١و٢▪ نوع ١بيشتردرکودکان ونوجوانان ديده مي شود.▪ نوع ٢ بيشتردرسنين بالاي ٤٠ سال وافرادچاق ديده مي شود چون انسولين نياز بدن آنهاراتامين نمي کند.▪ علائم درنوع اول ناگهاني ولي درنوع دوم تدريجي است .▪ علائم درنوع دوم شامل تشنگي شديد ، ادرارزياد ، احساس گرفتگي شديد،خارش ، لاغري واختلال دربينايي است.▪ درنوع دوم اغماي ديابتي به بيهوشي کامل منجر مي شود. 

اسلاید 61: راههاي درمان بيماري قند▪ کنترل رژيم غذايي بخصوص شيريني جات وتنقلات.▪ افزايش وعده هاي غذايي به ٥ تا٦ وعده .▪ ورزش منظم روزانه جهت جذب بيشتر قند مانند پياده روي ، نرمشهاي عمومي و دوچرخه سواري .▪ مصرف داروهاي کاهنده قندخون .▪ تزريق به موقع انسولين. 

اسلاید 62: تالاسمي▪نوعي بيماري ارثي ناشي ازاختلال درخونرساني است .▪اگرگلبول قرمزخون بيمارکوچکترازحدمعمول ويانوع هموگلوبين بيشتراز حدمعمول باشد تالاسمي مينورمي گويند.▪اگرمغزاستخون گلبول قرمزحاوي هموگلوبين به حدطبيعي نسازدتالاسمي ماژوررخ مي دهد.▪علائم شامل رنگ پريدگي ، بي حوصلگي ، ضعف جسمي وتلخي دهان است.▪درحالت شديدتغييرشکل جمجمه ، بزرگي طحال وکبدومشکل رواني رخ مي دهد. 

اسلاید 63: راههاي پيشگيري ازتالاسمي١-پيشگيري قبل ازازدواج ▪ انجام آزمايشات٢-پيشگيري بعدازازدواج ▪ ژن درماني ياکاهش سلول تخم ▪ اگريکي ازوالدين ناقل ژن تالاسمي خفيف وديگري سالم باشداحتمال مبتلاشدن فرزندان به تالاسمي خفيف ٥٠٪است. ▪ اگرهردووالدين داي تالاسمي خفيف باشندفرزندان تالاسمي ضعيف ياشديدمبتلا مي شوند. 

اسلاید 64: فصل چهارم   بهداشت دستگاههاي حرکتي  اهداف کلي ورفتاري ١-آشنائي با اختلالات دستگاه حرکتي. ٢-شناخت وظائف استخوانبندي ومواد آلي ومعدني آنها. ٣- شناخت چگونگي رشد استخوانها وبيمايهاي استخواني. ٤- شناخت عضلات وويژگيهاي آنها. ٥- شناخت آرتريت ، کنتراکتور،اسپاسم،کرامپ وکلونوس. 

اسلاید 65: وظائف استخوان بندي بدن١- استوار نگه داشتن بدن .٢- محافظت از اعضاي داخلي .٣- کمک به حرکت .٤- شرکت در ياخته هاي خوني .٥- ذخيره کردن مواد معدني مانند کلسيم وفسفر. 

اسلاید 66: شکل و مواد شکل دهنده استخواني▪ مواد آلي استخوان اوسئين نام دارد ويک سوم وزن استخوان شخص بالغ راتشکيل مي دهد.▪ مواد معدني شامل فسفات کلسيم ٨٥٪، کربنات کلسيم ٩٪، فلورايد کلسيم4٪ وفسفات منزيم ٢٪ است .▪ سختي استخوان به دليل مواد معدني است که بشکل دراز ، پهن ، کوتاه ونامنظم است.▪ استخوان کنجدي شامل استخوان کشکک واستخوانهاي نزديک مفاصل است.

اسلاید 67: وضعيت بافت استخواني▪ استخوان شامل بافت استخواني متراکم در خارج وبافت استخواني اسفنجي.▪ هاورس (سازمانهاي منظم بافت استخوان ) تامين کننده سوخت وساز ياخته هاي استخواني .▪ تمام سطح استخوان به غير از سطح مفصلي پوشيده از پرده سفيد رنگ (ضريع ) است.▪ پرده ها داراي رگهاي خوني ولنفاوي وعصبي هستند که در تغذيه ونمو استخوان تاثير دارند. 

اسلاید 68: سطوح داخلي وخارجي استخوان▪ داخلي ترين لايه پرده ضريع را ياخته هاي استخوان ساز (استئوبلاست )تشکيل مي دهند.▪ استئوبلاست تا دوران بلوغ استخوان سازي کرده ودرموارد آسيب کار ترميم را انجام مي دهند.▪ سطح خارجي استخوان داراي برآمدگي هائي است که محل اتصال زردپي ، ماهيچه به استخوان ها است .▪ سوراخ ها محل ورود رگهاي خوني واعصاب به استخوان ها هستند که به آنها سوراخ هاي تغذيه مي گويند.▪ مغز استخوان عمل خونسازي را به عهده دارد. 

اسلاید 69: مفاصل▪ محل اتصال دو يا چند استخوان را مفصل مي گويند. ▪ برخي مفاصل حرکت استخوانها راشامل مي شوند مثل بازو،زانوو...▪ برخي مفاصل حرکت جزئي دارند مانند مفاصل مهره هاي کمري.▪ برخي مفاصل جايگاه جوش خوردن استخوان هاهستند مثل درزهاي بين استخوان سر.▪ مفاصل متحرک و نيمه متحرک عامل حرکت و تحمل وزن هستند ومفاصل غير متحرک عمل محافظت را انجام مي دهند.  

اسلاید 70: ماهيچه ها ▪ نيمي از وزن بدن را تشکيل داده وباعث حرکت بدن مي شوند.▪ شامل سه نوع تار مخطط،صاف و قلب است.▪ مخطط(عضلات اسکلتي )←بخش عمده عضلات اسکلتي هستند که باعث حرکت مي شوند.▪ صاف ←مهمترين قسمت ديواره رگهاي خوني ، مجاري واحشاي بدن ، مري، معده، روده ومثانه مي باشد.▪ قلب ← شامل قلب ورگهاي بزرگي که از قلب شروع مي شوند است. 

اسلاید 71: مراقبت هاي بهداشتي دستگاه حرکتي1-رژيم غذائي مناسب شامل ويتامين ها( A،C،D ) ومواد معدني ( کلسيم ،فسفر ).٢- ورزش واستراحت در فواصل کار عضلاني.٣- پرهيز از پرخوري واقدام به کاهش وزن.٤- اجتناب از فعاليتهاي خطرناک.٥- رعايت بهداشت اندامها ، گردش خون واعصاب جهت جلوگيري از ترومبوز يا آمبولي .٦- پرهيز از مصرف خودسرانه دارو ومراجعه به پزشک .٧- رعايت دقيق واکسيناسيون.

اسلاید 72: بيماري شايع دستگاه حرکتي1- راشيتيسم.2- استئوپوروز.٣- اختلال در رشد ونمو استخوان ها.٤- آرتريت.٥- آرتروز.٦- کنتراکتور واسپاسم .٧- فلج ماهيچه ها.

اسلاید 73: راشيتيسم▪ در اثر کمبود ويتامين D ونور آفتاب بوجود مي آيد.▪ در کودکان راشيتيسم ودر بزرگسالان استئومالاسي مي گويند.▪ ويتامين D باعث تسهيل جذب کلسيم وفسفر از روده مي شود.▪ تابش فرابنفش نور خورشيد باعث فعال شدن ماده اي در پوست بدن مي شود که بعدا به ويتامين D تبديل مي شود.▪ در کودکان دچار سوء تغذيه هم ديده مي شود. 

اسلاید 74: پوکي استخوان▪ استئوپوروز يا کم شدن تراکم استخواني است.▪ اين بيماري با نقص در ماده بنيادي بافت استخواني واز دست رفتن مواد معدني استخوان همراه است.▪ علل آن شامل کم تحرکي طولاني ، کهولت، مصرف طولاني کورتيکوستروئيدها و برخي اختلالات هورموني است.▪ از علل عمده دردهاي استخواني مخصوص در افراد مسن است.▪ عامل اصلي شکستگي استخوان در سالمندان است. 

اسلاید 75: اختلال در رشد ونمو استخوانها▪ اختلال در بخش قدامي غده هيپوفيز پيشين از بلوغ به کوتاهي قد مي انجامد. ▪ پرکاري غده قبل از بسته شدن اپي فيز ها به بلندي قد مي انجامد.▪ ازدياد غير عادي رشد هم از جهت طول وهم از جهت عرض موجب عارضه ژيگانيسم مي شود.▪ پرکاري غده پس از بسته شدن اپي فيز ضخامت استخوانها زياد و افرادفک برآمده پيدا مي کنند.

اسلاید 76: آرتريت▪ عارضه التهاب مفصلي است.▪ از دردناکترين اختلالات مفصلي محسوب مي شود.▪ دونوع شايع آن آرتريت روماتوئيد وآرتريت نقرسي است.▪ آرتريت روماتوئيد روند مزمن داشته ومنجر به آسيب هاي پيشرونده مفصلي مي شود.▪ تظاهرات عمومي اين بيماري شامل اختلالات خوني ، ريوي، عصبي و قلبي عروقي است .

اسلاید 77: آرتروز▪ عارضه غير التهابي مفصلهاي متحرک است.▪ با اضمحلال غضروف مفصلي وايجاد استخوان جديد و سطوح مفصلي مشخص مي شود.▪ اين عارضه معمولا در استخوان سنگين وزن ايجاد مي شود.▪ برخي از اين تغييرات در افراد بالاي 45 سال ديده مي شود.▪ مفصلها پس از ساليان متمادي کارکرد در معرض آسيب ها قرارمي گيرند.

اسلاید 78: کنتراکتور،اسپاسم وفلج ماهيچه اي▪ انقباض دائم عضله را کنتراکتورمي گويند ( به ويژه عضلات اسکلتي ).▪ علت آن ناهنجاريهاي بدني وکم تحرکي براي مدت طولاني است.▪ اسپاسم انقباض ناگهاني عضله است که به علت عدم تحمل کافي فشار ايجاد مي شود.▪ اگر انقباض ناگهاني ثابت باشد کرامپ ( چنگ زدن ) وبطور متناوب باشد کلونوس گويند.▪ کرامپ انقباض دردناک است که بيشتر در ماهيچه هاي ساق پا در اثر فشار و عدم آگاهي رخ مي دهد.▪ قطع عصب در ماهيچه منجر به فلج ماهيچه مي شود. 

اسلاید 79: فصل پنجم بهداشت قلب وعروق هدفهاي کلي و رفتاري▪ شناخت دستگاه گردش خون .▪ آگاهي از درصد مرگ ومير ناشي از انواع اختلالات قلب وعروق.▪ کاهش طبقه بندي بيماي هاي قلب و عروق .▪ مراقبت هاي بهداشتي قلب وعروق .▪ شناخت شيوه هاي کاهش عوامل خطرناک حمله قلبي .

اسلاید 80: مهمترين اختلالات گردش خون١- کاهش يا افزايش فشار خون. ٢- تصلب شرائين .٣- آنژين صدري ( نرسيدن خون کافي به قلب وسفت شدن سرخرگهاي قلب ).٤- آنفارکتوس .٥- اختلال در دريچه ها وبطنهاي قلبي .٦- سفليس آئورت (بسته شدن رگهاي کوچک که به ديواره آئورت خون رساني مي کنند وآئورت گشاد مي شود). 

اسلاید 81: آمار بيماريهاي قلبي ▪ ٧٥٪ مرگهاي ناشي از بيماريهاي قلبي حاصل از ازدياد فشار خون وفعل وانفعالات انحطاطي است.▪ ١٠٪ بيماريهاي قلبي مادرزادي و١٥٪ را ساير عوامل تشکيل مي دهد.▪ ١٧% مرگ ومير قلبي مربوط به گروه سني ٢٥ تا ٤٤ سال است.▪ ٥١٪ مرگ وميرها مربوط به گروه سني ٦٤ تا ٦٥ سال است .▪ قسمت اعظم مرگ ومير قلبي در سنين پايين معمولا مادرزادي يا بر اثر تب روماتيسمي است.    

اسلاید 82: دسته بندي بيمايهاي قلبي ١- بيماري ناشي از ساختمان قلب. ▪ ضايعه مشخصي در قلب يا ساير قسمتهاي دستگاه قلبي وعروقي وجود دارد. ▪ بيماريهاي متداول ناشي از آن شامل روماتيسم قلبي ، فشار خون ، سرخرگ کرونر قلب وبيماريهاي مادرزادي است.٢- بيماري ناشي از کار قلب. ▪ هيچ ضايعه اي ديده نمي شود اما کار قلب اختلال دارد. ▪ تپش نامنظم وشديد قلب ، احساس ضعف پس از فعاليت جسمي،تنگي نفس ، گيجي ، خستگي واظطراب وجود دارد. 

اسلاید 83: عوامل زمينه ساز ناراحتيهاي قلبي▪ فقدان فعاليت ورزشي.▪ وراثت.▪ کهولت سن .▪ فشار خون.▪ بيماري قند.▪ فشار روحي.▪ چاقي .▪ مصرف سيگار .

اسلاید 84: اصول بهداشتي دستگاه گردش خون١- آهسته غذا خورده واز خوردن غذاهاي پر نمک ، پرچرب وقندي خود داري شود.٢- از پر خوري واستعمال دخانيات پرهيز شود.٣- توجه به خواب عميق وراحت وحداقل 8 ساعت.٤- پرداختن به ورزش واجتناب از کم تحرکي.٥- اشتغال به کارهاي سالم وپرهيز از پرکاري.٦- پرهيز از مصف داروبدون تجويز پزشک.  

اسلاید 85: اثرات عمومي فعاليت منظم ورزشي برپيشگيري از بيماري قلب وعروق▪ افزايش سرعت روندبهبودي پس ازبروز حملات قلبي البته با تجويز پزشک متخصص.▪ جذب انرژي بيشتروعملکردبهتردرامورمختلف. ▪ واردکردن فشارکمتربرقلب عليرغم اجراي فعاليت سنگين.▪ رهايي ازخطرات وخستگي هاي زودرس ، خواب راحت وعميق.  

اسلاید 86: اثرات اختصاصي فعاليت منظم ورزشي برقلب وعروق▪ تعديل فشارخون وضربان قلب ودرنتيجه کاهش کارقلب وکاهش مصرف اکسيژن در اجراي کارمعين.▪ کاهش چربي خون وتنظيم سوخت وسازبدن. ▪ کاهش ترشح هورمونهايي نظيرآدرنالين درهنگام هيجانات.▪ کاهش سرعت انعقاد خون وممانعت ازايجادلخته خون.▪ احتمال افزايش تعدادرگهاي خون رسان قلب وياافزايش قطرداخلي رگهاي خون رسان قلب. 

اسلاید 87: فصل ششم بهداشت وتغذيه اهداف کلي ورفتاري ▪ آشنايي باعلم تغذيه وارتباط آن باورزش وچاقي ▪ شناخت مواد مغذي وتغذيه مطلوب ▪ شناخت وزن ايده آل وروش محاسبه آن ▪ تعيين نيازهاي رواني ،اجتماعي وفيزيولوژيکي ازطريق تغذيه 

اسلاید 88: بهداشت تغذيه ، تامين نيازهاي رواني اجتماعي▪ فرايند تغذيه شامل خوردن ، هضم ، انتقال ، استفاده ودفع است .▪ غذاي مصرفي داراي 40 ماده مغذي است که نياز ضروري بدن است.▪ ممکن است افرادپرخورباپرخوري خودناتواني رواني خودراپاسخ دهندکه خودمنجربه بيماري مي شود.▪ ممکن است افرادلاغربا نخوردن غذابي توجهي ديگران نسبت به خود راپاسخ دهندومنجربه بيماري مي شود.

اسلاید 89: عوامل مغذي

اسلاید 90: منابع اصلي تغذيه1- کربوهيدرات اين مواد٥٠ تا ٥٥ درصدکل انرژي دريافتي راتامين مي کند. موادقندي دربدن تبديل به گليکوژن مي شوند.(تنظيم قندخون ،گلوکزمغز) ٢- چربي سهم کالري توليدشده ازچربيهانبايدبيشتراز٢٥ تا ٣٠ درصدکل کالري مصرفي باشد. ٣- پروتئين توصيه مي شود١٥ درصدانرژي ازپروتئينهاتامين شود. مصرف پروتئين حيواني به گياهي بايد ٦٠ به ٤٠ باشد. 

اسلاید 91: عناصرمعدني▪ براي اندامهاوارگانهامثل استخوان وغضروف لازمند.▪ موجودات زنده جهت ادامه حيات به ٢٠ عنصرمعدني نيازدارند.▪ تمام عناصر٢٠ گانه درغذاهايافت مي شوند.▪ کمبودعناصرمعدني حتي بارژيم غذايي نامتعادل نسبي است.▪ سديم ،کلروپتاسيم تنظيم کننده مقدارمايعات وتوزيع طبيعي آب وتعادل اسيدي - بازي هستند. 

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان