صفحه‌ی رسمی مرجع مشاوره مدیریت سازمان‌ها

این کانال رسمی به درخواست "مرجع مشاوره مدیریت سازمان‌ها" ایجاد شده است.

درباره مرجع مشاوره مدیریت سازمان‌ها

سایت Mgtools با هدف ایجاد یک مرجع جامع برای ارائه مشاوره مدیریتی به سازمان ها ایجاد شده است. گام اول برای ارائه مشاوره به یک سازمان، شناخت صحیح عارضه هایی است که این سازمان با آن ها مواجه است. زیر ساخت اصلی مشاوره در هر سطحی اعم از فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی برخورداری از داده و اطلاعات کافی است.